108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

lane , NNN Building 2F Rd., villagePhonsinuan, subdistrict, sisattanak district, 14

  • All job in this company
  • ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການLao Asean Leasing Company Limited(LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສິນເຊື່ອແລະສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ5ເດືອນພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍຈະວາງແຜນຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300ຄົນ, ນອກຈາກດ້ານການເງິນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຮົາຍັງມີທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ.LALCOມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຖິງ10ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຄົນລາວທີ່ມາກດ້ວຍປະສົບການພ້ອມຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້,ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນລາວ100%, ພວກເຮົາຖືວ່ານີ້ແມ່ນພາລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ.LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໄວໜຸ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນອານາຄົດ. ຫາກທ່ານມີສັກກະຍະພາບບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອນຂັ້ນເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ການກ້າວເປັນປະທານບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ກໍບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຝັນ.<ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ>ປະເພດວຽກ1. ຜູ້ຈັດການພະແນກລົດລາຍລະອຽດ【ໜ້າວຽກ】ຮັບຜິດຊອບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ການທວງໜີ້【ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ】ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.ສຳລັບເງິນເດືອນຜູ້ຈັດການທີ່ມີປະສົບການແມ່ນ 1,500$2. ຈັກ ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ພະແນກ ໃນພະແນກສິນເຊື່ອSME ແລະ ພ/ງຮັບຜິດຊອບ ການຕະຫຼາດSME【ໜ້າວຽກ】ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງແລະນ້ອຍ【ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ】ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.【ຄ່າຕອບແທນ】 ຫົວໜ້າພະແນກ:ເງິນເດືອນ1,500$~2,000$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ,ອີງຕາມຄວາມສາມາດ) ຫົວໜ້າຂະແໜງ:ເງິນເດືອນ1050$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ) ຫົວໜ້າທີມໃຫຍ່:ເງິນເດືອນ750$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ) ຫົວໜ້າທີມ:ເງິນເດືອນ550$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ) ຮອງຫົວໜ້າທີມ:ເງິນເດືອນ 450$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ) ມີລະບົບຄ່າຕອບແທນອີງຕາມຜົນງານການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານບາງຄົນໄດ້້ເງິນຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນ.ເອກະສານຕິດຂັດມີີ: CVພາສາອັງກິດ ໃບປະກາດ ໃບຄະແນນ. ຮູ​ບ ​3x4 =  1​ໃບ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສຳເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດສອບ​ຖາມ​ໂທ: 020 5541 1455E-mail: lalco.hrd@gmail.comທີ່ຢູ່: ອາຄານ NNN ຊັ້ນ2 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດທວງໜີ້ ພະນັກງານການຕະຫຼາດທວງໜີ້1.  ພາບໂດຍລວມ  Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd(LALCO)ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ SME(ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ທີ່ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ. ບໍລິສັດເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.  ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ຈະຮັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ ເພດ, ໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາໃດໆ.2.  ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຂອງການສະໝັກເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ (ການຕະຫຼາດແລະທວງໜີ້)【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມບໍລິການການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກແຕ່ເດືອນ5ປີ2015ເປັນຕົ້ນມາ. ຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.【ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ】ທ່ານທີ່ຈົບໄໝ່ແລະທ່ານທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກໃນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ.ແລະພະນັກງານທວງໜີ້.【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】 ຫົວໜ້າທີມ: ເງີນເດືອນ 500$ ຂື້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ) ຈົບໄໝ່:ເງີນເດືອນ 300$(ລວມຄ່າເດີນທາງ)※ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມເງີນເດືອນທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຜົນງານໃນແຕ່ລະເດືອນ※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການທວງໜີ້້ຂອງສິນເຊື່ອລົດຈັກມາກ່ອນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ເອກະສານຕິດຂັດມີີ: CVພາສາອັງກິດ ໃບປະກາດ ໃບຄະແນນ. ຮູ​ບ ​3x4 =  1​ໃບ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສຳເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດສອບ​ຖາມ​ໂທ: 020 5541 1455E-mail: lalco.hrd@gmail.comທີ່ຢູ່: ອາຄານ NNN ຊັ້ນ2 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.
  • ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່Lao Asean Leasing Company Limited(LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍຫຼັງສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ5ເດືອນ, ພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍວາງແຜນຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300ຄົນ, ນອກຈາກດ້ານການເງິນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດພວກເຮົາ ຍັງມີທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ແລະ ມີແຜນຈະຈົບການສຶກສາໃນປີນີ້.ຈຸດເດັ່ນຂອງບໍລິສັດ(1)        LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຝຶກຝົນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ①   ພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານທີ່ເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ກວມເອົາ 70% ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຂອງຄົນໄວໜຸ່ມ. ສຳລັບພະນັກງານບາງຄົນທີ່ເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ເຂົ້າວຽກພຍແຕ່ກໍກາຍເປັນຫົວໜ້າພະແນກ ທີ່ປົກຄອງພະນັກງານອາຍຸລຸ້ນດຽວກັນເຖິງ5ຄົນກໍມີ.②   ພວກເຮົາມີລະບົບການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ10ປີຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຖິງ10ຄົນ ທີ່ ພ້ອມຈະຝຶກສອນໃຫ້ພະນັກງານຄົນລາວ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີຫົວໜ້າພະແນກຄົນລາວທີ່ຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແບບໂຕຕໍ່ໂຕ,③   ບໍລິສັດLALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໄວໜຸ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນອານາຄົດ. ຫາກທ່ານມີສັກກະຍະພາບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອນຂັນເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼືຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ການກ້າວໄປເປັນປະທານບໍລິສັດຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ກໍບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຝັນ. ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງພະນັກງານທີ່ເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດ. ພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການໃນບໍລິສັດກໍພ້ອມຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້,ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນລາວ100%, ພວກເຮົາ ທີ່ຖືນີ້ວ່າແມ່ນພາລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ.(2)        LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດລາວ.①   ພວກເຮົາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວໂດຍການສະໜອງເງິນທຶນ.②   ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການສຶກສາໂດຍການມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.③   ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງຊຸກຍູ້ນັກກິລາແລ່ນແລະລານອັນດັບໜຶ່ງຂອງລາວທັງຍິງແລະຊາຍຄື: ທ ຢ້າ ປີກາຍນີ້ລາວໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການແຂ່ງຂັນແລ່ນມາລາທອນທີ່ຫຼວງພະບາງໂດຍເອົາຊະນະນັກແລ່ນຈາກປະເທດເຄນຢ້າ. ສ່ວນ ນ. ຫຼອດແກ້ວ ກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາໄລອາຊຽນ (ມີຮູບຕິດຂັດຂ້າງລຸ່ມ)(3)  ທ່ານທີ່ມີພູມລໍາເນົາມາແຕ່ຕ່າງແຂວງທ່ານທີ່ມີພູມລໍາເນົາຢຸ່ສະຫວັນນະເຂດ、ປາກເຊ,ຫຼວງພະບາງແມ່ນຫຼັງຈາກຝຶກງານຢູ່ບໍລິສັດແມ່ທີ່ວຽງຈັນແລ້ວ,ອີງຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈແມ່ນສາມາດເຮັດວຽກທີ່ພູມລໍາເນົາໃດ້.<ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ>(1)ເງິນເດືອນ350$ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)(2)ມີລະບົບຄ່າຕອບແທນອີງຕາມຜົນງານການເຮັດວຽກ. ມີພະນັກງານບາງຄົນໄດ້້ເງິນຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນ. ເອກະສານຕິດຂັດມີີ: CVພາສາອັງກິດ ໃບປະກາດ ໃບຄະແນນ. ຮູ​ບ ​3x4 =  1​ໃບ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສຳເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດສອບ​ຖາມ​ໂທ: 020 5541 1455E-mail: lalco.hrd@gmail.comທີ່ຢູ່: ອາຄານ NNN ຊັ້ນ2 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.
Contact
Contact Name : -
Email : lalco.hrd@gmail.com
Telephone : -
Operation Time : -
Facebook : LAO ASEAN Leasing CO.,LTD
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.