108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

GreenFeed Lao Co., Ltd

GreenFeed Lao Co., Ltd

No.13 South Road, Nonhthong Village, Saythany District,

  • All job in this company
  • ພະນັກງານບັນຊີ ສາງ-ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ/Inventory and Cost Accountant ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກ:ກວດກາ ແລະ ສົ່ງລາຍງານ ເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຄ້າງສາງແຕ່ລະມື້, ອາທິດ, ເດືອນ, ປີກວດກາການລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມສິ້ນເປືອງຂອງການຜະລິດ, ຄວາມສິ້ນເປືອງຂອງສາງບັນຈຸວັດຖຸດິບ, ບັນດາຟຣີມິກ, ເຄື່ອງທີມາທາງເຮືອ, ທາງລົດພວງ ແລະ ລົດໄຟ...ກວດກາໃບບິນຂອງວັດສະດຸ, ເປົາ, ຟີຣມິກກວດກາຕົ້ນທຶນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອັບເດດຂໍ້ມູນ ຂຶ້ນລະບົບຮັບຜິດຊອບໃນການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຕາມຍອດລາຍການຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາຍ ແລະ ບັນທຶກເຂົ້າລະບົບຈັດຕັ້ງວຽກງານກວດກາສະຖິຕິ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາສະຖິຕິປະຈໍາເດືອນ.ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດປະຈໍາເດືອນບາງວຽກງານ ແມ່ນຈະລົມກັນໃນເວລາທີ່ສໍາພາດMÔ TẢ CÔNG VIỆC:Kiểm tra và gởi báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng, năm Kiểm tra việc lập báo cáo hao hụt sản xuất, hao hụt kho nguyên liệu, premix, cảng ngoài, hàng cont, tàu…Kiểm tra đơn giá nguyên vật liệu, bao bì, premixKiểm tra giá thành thành phẩm và cập nhật thông tin lên hệ thốngThực hiện tính chi phí sản xuất phân bổ theo sản lượng bán và ghi nhận hệ thốngTổ chức kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê hàng thángTính giá thành sản xuất hàng thángMột số công việc sẽ trao đổi trong phỏng vấn
  • ພະນັກງານບັນຊີສໍາຫລະສະສາງ / ACCOUNTANT PAYABLE ລາຍລະອຽດວຽກ:ຕິດຕາມບົດສັນຍາການຄ້າຕາມຜູ້ທີ່ສະຫນອງ, ຮູບແບບຂອງການສໍາຫລະ, ຈໍານວນທີ່ສົ່ງເຄື່ອງ, ຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ…ປະຕິບັດການ ເປີດ L/C ແລະ ປັບ L/C (ຖ້າມີ), ຕິດຕາມການເຊັນຢັ້ງຢືນເງິນ L/C.ກວດກາຊຸດເອກະສານຂອງເຄື່ອງນໍາເຂົ້າຕາມບັນດາຫົວຂໍ້ : ຊື່ຜູ້ຊື້, ຜູ້ຂາຍ, ລາຄາ, ຈໍານວນ, ເປັນຈໍານວນເງິນ, ຊື່ສິນຄ້າ, ບ່ອນທີ່ຜະລິດ, ສ່ວນຫລຸດເປັນເງິນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບ, ສົ່ງເຄື່ອງຊ້າ, ເງື່ອນໄຂໃນການສົ່ງເຄື່ອງ, ຈໍານວນຂອງຊຸດເອກະສານ....ບັນທຶກເງິນສ່ວນທີ່ຕິດຫນີ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທາງຜູ້ສະຫນອງຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າລະບົບຊອບແວຂອງບັນຊີຕິດຕາມຄວາມຂືບຫນ້າຂອງການຮັບເອກະສານ ແລະ ການມອບຊຸດເອກະສານໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ ຮັບ ສົ່ງຮັບ Debit Note ແລະ ບັນທຶກບັນດາຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງເກັບຈາກຝ່າຍສະຫນອງຕ່າງປະເທດກວດກາ ແລະ ຄິດໄລ່ບັນດາຈໍານວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທະນາຄານໃນແຕ່ລະເທື່ອທີ່ສໍາຫລະຄ່າສິນຄ້າ.ຕິດຄັດເອກະສານກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ ແລະ ເຂົ້າລະບົບ ຊອບແວບັນຊີບັນດາວຽກງານແຕ່ລະມື້, ແຕ່ລະອາທິດຮັບຄືນ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃບແຈ້ງພາສີເພື່ອຫລີກລຽງການຫລົງລືມເອກະສານຕົ້ນສະບັບເຮັດລາຍງານຈໍານວນເງິນທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ສະຫນອງຕ່າງປະເທດແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດລາຍງານກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງເກັບຈາກຜູ້ສະຫນອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນແຜນສໍາຫລະຄ່າສັນຍາກັບຝ່າຍນອກປະຈໍາອາທິດແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຫົວຫນ້າຮັບຜິດຊອບບັນຊີສໍາຫລະສະສາງລາຍງານເພື່ອປຽບທຽບບັນດາບັນຊີເງິນຄັງ, ເງິນກາງ, ບັນຊີທີ່ຕ້ອງເກັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າເຮັດເອກະສານສັງລວມໄວ້ກ່ອນ ແລະ ປັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເນື່ອງຈາກຫລຸດຫລື່ນດ້ານການແລກປ່ຽນ( ຖ້າມີ) ( ແຕ່ລະເດືອນ)ອັບເດດຕາຕະລາງຕິດຕາມຄ່າໄຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງທີ່ເກັບໃນ container, ເກັບໃນເຂດສະຫນາມ( ແຕ່ລະເດືອນ)MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Theo dõi hợp đồng ngoại thương theo nhà cung cấp, phương thức thanh toán, số lần giao hàng, tên hàng hóa…- Thực hiện việc mở L/C và tu chỉnh L/C (nếu có), theo dõi tiền ký quỹ mở L/C.- Kiểm tra bộ chứng từ hàng nhập khẩu theo các chỉ tiêu: tên người mua, người bán, đơn giá, số lượng, thành tiền, tên hàng, xuất xứ, giảm trừ thành tiền do chất lượng, giao hàng trễ, điều kiện giao hàng, số lượng chứng từ …….  - Ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp nước ngoài vào hệ thống phần mềm kế toán.- Theo dõi tiến độ nhận chứng từ và bàn giao bộ chứng từ gốc cho bộ phận giao nhận.- Nhận Debit Note và ghi nhận các khoản phải thu nhà cung cấp nước ngoài.- Kiểm tra và hạch toán các khoản phí của Ngân hàng của các khoảng thanh toán hàng NK.- Gắn chứng từ hạch toán và nhập các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, hàng tuần vào hệ thống phần mềm kế toán.- Nhận lại, lưu trữ và quản lý tờ khai hải quan tránh thất lạc chứng từ gốc. - Lập báo cáo công nợ nhà cung cấp nước ngoài gởi các bộ phận liên quan.- Lập báo cáo các khoản phải thu nhà cung cấp nước ngoài gởi các bộ phận liên quan.- Lập kế hoạch thanh toán hợp đồng ngoại tuần gởi giám sát kế toán thanh toán.- Báo cáo đối chiếu các tài khoản ký quỹ, tiền trung gian, tài khoản phải thu liên quan đế hàng nhập khẩu.- Lập chứng từ tổng hợp trích trước và điều chỉnh chi phí chênh lệch tỷ giá (nếu có) (hàng tháng)- Cập nhật bảng theo dõi chi phí lưu container, lưu bãi (hàng tháng).
Contact
Contact Name : Ms. Trang Nguyen
Email : trang.ntm@greenfeed.com.vn;phordee.s@greenfeed.com.vn
Telephone : (+856 20) 20 2828 7393
Operation Time : https://www.timeanddate.com/worldclock/vietnam
Facebook : https://www.facebook.com/greenfeedvn/
Website : http://www.greenfeed.com.vn
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.