108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Archineer Associates Co., Ltd

Archineer Associates Co., Ltd

Sapangmore Road sapangmore Village Saysettha District

  • All job in this company
  • ວິສະວະກອນປະຈໍາສະໜາມ (Site engineer) ປະກາດຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ ( Archineer Associates Co., Ltd) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ໂດຍມີ ການບໍລິການອອກແບບທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ: ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການບໍລິການໃນຫຼາຍສາຂາຂອງພວກເຮົາ ປະກອບມີ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ ຄົບຊຸດ ຄື: ອອກແບບອາຄານ, ສໍານັກງານຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັ້ນ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ອາຄານຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ການພັດທະນາລະບົບຜັງເມືອງ, ການຈັດວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ ເຊີ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2010, ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ມີ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ, ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ-ເຂືີ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶີ່ງມີ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ມາເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:2. ວິສະວະກອນປະຈໍາສະໜາມ(Site engineer 3  position)ໜ້າວຽກໂດຍຫຍໍ້ວິສະວະກອນປະຈໍາສະໜາມ  ຕ້ອງສາມາດເຂົ້າໃຈແຜນໂຄງການ, ສາມາດເຮັດບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ ປະຈໍາອາທິດ ປະຈໍາເດືອນ, ເຂົ້າໃຈລະບົບການເຮັດວຽກ ແລະຂັ້ນຕອນ ໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ, ເຂົ້າໃຈລະອຽດແບບແຕ້ມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍ ຂະບວນການກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດຂອງໂຄງການ.ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວິສະວະກອນ, ສະຖາປະນິກ ຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາເພື່ອວາງແຜນວຽກຮ່ວມກັນສາມາດຕິດຕາມແຜນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນໃນສະໜາມກໍ່ສ້າງ (ຄົນ, ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ) ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.ຕິດຕາມການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ວາງໄວ້.ສາມາດປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ລາຍງານລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກໄດ້.ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການມີປະສົບການໃນການປະຈໍາສະໜາມໂຄງການກໍ່ສ້າງມາກ່ອນຢ່າງນ້ອຍ2-3 ໂຄງການ.ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນໃນການກໍ່ສ້າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານໂຄງການ.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມປອດໄພພາກສະໜາມ.ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ AutoCAD, Microsoft office, Microsoft Project ແລະ ໂປຣແກມອືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບໃນການເຮັດວຽກ.ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕົງຕໍ່ເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.ປະສົບການ 2 ປີ ຂື້ນໄປ.ສາມາດປະຈໍາການຕ່າງແຂວງໄດ້.ວຸດທິການສຶກສາ: ຈົບສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາຂົວທາງ, ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂອງ ລະດັບຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປ.ລະດັບພາສາອັງກິດຕ້ອງສາມາດສືີ່ສານໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບດີ.ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ​ແລະທີ່ປຶກສາ ຈໍາກັດ. ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເຮືອນເລກທີ່ 571, ໜ່ວຍ 10, ໂທ: (856 –21)-454354 , ອີເມວ: hrm@archiineergroup.la
  • ຈັດການສະໜາມ(Site manager) ປະກາດຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ ( Archineer Associates Co., Ltd) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ໂດຍມີ ການບໍລິການອອກແບບທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ: ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການບໍລິການໃນຫຼາຍສາຂາຂອງພວກເຮົາ ປະກອບມີ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ ຄົບຊຸດ ຄື: ອອກແບບອາຄານ, ສໍານັກງານຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັ້ນ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ອາຄານຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ການພັດທະນາລະບົບຜັງເມືອງ, ການຈັດວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ ເຊີ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2010, ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ມີ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ, ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ-ເຂືີ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶີ່ງມີ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ມາເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:1. ຈັດການສະໜາມ(Site manager 2  position)ໜ້າວຽກໂດຍຫຍໍ້ຜູ້ຈັດການສະໜາມໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງສາມາດວາງແຜນໂຄງການ, ສາມາດກວດບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ ປະຈໍາອາທິດ ປະຈໍາເດືອນ, ເຂົ້າໃຈລະບົບການເຮັດວຽກ ແລະ ຂະບວນການກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດຂອງໂຄງການ. ສາມາດກວດ, ອະນຸມັດ ແບບແຕ້ມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ນອກນີ້ຍັງ ສາມາດປະສານງານກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ວາງແຜນນໍາໃຊ ພືນທີ່ ໃນການຈັດວາງວັດສະດຸ ຕ່າງໆ ໃຫ້ເກີດປະສີດຕິພາບສູງສຸດ.ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວິສະວະກອນ, ສະຖາປະນິກ ຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາເພື່ອວາງແຜນວຽກຮ່ວມກັນສາມາດກວດກາແລະວາງແຜນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນໃນສະໜາມກໍ່ສ້າງ (ຄົນ, ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ) ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.ວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ວາງໄວ້.ສາມາດ ຈັດສັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ.ສາມາດປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ລາຍງານລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໄດ້.ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງມາກ່ອນຢ່າງນ້ອຍ2-3 ໂຄງການ.ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນໃນການກໍ່ສ້າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານໂຄງການ.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມປອດໄພພາກສະໜາມ.ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ AutoCAD, Microsoft office, Microsoft Project ແລະ ໂປຣແກມອືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ຕໍ່ລອງທີ່ໂດດເດັ່ນ.ມີທັກສະການບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ການຈັດການເວລາທີ່ດີເລີດ.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບໃນການເຮັດວຽກ.ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕົງຕໍ່ເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.ປະສົບການ 5 ປີ ຂື້ນໄປ.ສາມາດປະຈໍາການຕ່າງແຂວງໄດ້ບາງຄັ້ງຄາວ.ວຸດທິການສຶກສາ: ຈົບສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາຂົວທາງ, ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂອງ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂື້ນໄປ.ລະດັບພາສາອັງກິດຕ້ອງສາມາດສືີ່ສານໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບດີ.ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ​ແລະທີ່ປຶກສາ ຈໍາກັດ. ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເຮືອນເລກທີ່ 571, ໜ່ວຍ 10, ໂທ: (856 –21)-454354 , ອີເມວ: hrm@archiineergroup.la
Contact
Contact Name : N/A
Email : hrm@archiineergroup.la
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.