108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao Digital TV Co., Ltd

Lao Digital TV Co., Ltd

Naviengkham Viengkeo village

  • All job in this company
  • ຜູ້ຈັດການ ພະແນກການຕະຫລາດ  ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດໂທ: 021 454 446  ຜູ້ຈັດການ ພະແນກການຕະຫລາດ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ:ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການຕະຫລາດ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ.ວິເຄາະດ້ານການຕະຫລາດເຊັ່ນ: ສໍາຫລວດຂໍ້ມູນຂອງຄູ່ແຂ່ງ, ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າຫມາຍ, ແນວໂນ້ມທາງການຕະຫລາດ...ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດບູດ ຫລື ງານອີເວັ້ນຕ່າງໆຄວບຄຸມ ແລະ ພັດທະນາ ເຟກບຸກຂອງບໍລິສັດຄວບຄຸມການອອກແບບ ກຣາບຟິກຕ່າງໆຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປ້າຍ, ຫນັງສືພິມ, ໃບປິວ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ...ການປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ງວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດພັດທະນາເຄື່ອງມືທາງການຕະຫລາດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຂາຍວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມພະນັກງານພາຍໃນພະແນກການຕະຫລາດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກ່ງວກັບກິດຈະກໍາການທາງການຕະຫລາດຮັບຜິດຊອບຫນ້າວງກອື່ນໆທີ່ຫົວຫນ້າມອບຫມາຍໄຫ້  ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຕະຫລາດ ຫລື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຕະຫລາດ ຫລື ການຂາຍ ຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີມີປະສົບການດ້ານການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ( Word, Excel, PowerPoint…)ຫາກສາມາດສື່ສານພາສາ ຈີນ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກວຽກ-CVພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາລາວ ຖ້າມີສອງພາສາຍິ່ງຈະເປັນການດີ-ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (passport)-ໃບປະກາດສະບັບກອບປີ້-ໃບຄະແນນສະບັບກອບປີ້-ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່(ບໍ່ເກີດ 3 ເດືອນ)-ໃບຍ້ອງຍໍຕ່າງໆ(ຖ້າມີ)-ໃບ HSK (ຖ້າມີ)- ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດ  ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງບອນ ເມື່ອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕິດກັບທະນາຄານ ອິນໂດຊາຍນາ ເຮືອນເລກທີ່ 03/053 ຖະໜົນ23 ສິງຫາ-ອີເມວ: laodigitaltv20@gmail.com-ເບີຕິດຕໍ່: 020 91804351 ຫລື 021 454446-115
  • ຜູ້ຈັດການ ພະແນກຊ່ອງລາຍການ ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດໂທ: 021 454 4461. ຜູ້ຈັດການ ພະແນກຊ່ອງລາຍການຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ:ວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບຊ່ອງລາຍການ ຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ ( ​ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ...)ປະສານງານກັບສໍາງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດຈີນປະສານງານກັບພະແນກທີ່ກ່ງວຂ້ອງພາຍໃນບໍລິສັດປະສານງານກັບພາຍນອກນອກເຊັ່ນ: ຫາບໍລິສັດກ່ຽວກັບການພາກ, ການແປພາສາ ແລະ ອື່ນໆກວດກາ ແລະ ຄັດເລືອກ ລາຍການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບຊ່ອງລາຍການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງຊ່ອງລາຍການ ໃຫ້ອໍານວຍການ ສູນລວມການຕະຫລາດຮັບຜິດຊອບຫນ້າວງກອື່ນໆທີ່ຫົວຫນ້າມອບຫມາຍໄຫ້ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ:ຕໍາແຫນ່ງນີ້ຈະຕ້ອງເກັ່ງທັງພາສາ ຈີນ ແລະ ລາວຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາສື່ສານມວນຊົນ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຕະຫລາດ ຫລື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານຊ່ອງລາຍການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີປະສົບການດ້ານການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ( Word, Excel, Photoshop, PowerPoint…)ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກວຽກ-CVພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາລາວ ຖ້າມີສອງພາສາຍິ່ງຈະເປັນການດີ-ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (passport)-ໃບປະກາດສະບັບກອບປີ້-ໃບຄະແນນສະບັບກອບປີ້-ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່(ບໍ່ເກີດ 3 ເດືອນ)-ໃບຍ້ອງຍໍຕ່າງໆ(ຖ້າມີ)-ໃບ HSK (ຖ້າມີ)- ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດ  ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງບອນ ເມື່ອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕິດກັບທະນາຄານ ອິນໂດຊາຍນາ ເຮືອນເລກທີ່ 03/053 ຖະໜົນ23 ສິງຫາ-ອີເມວ: laodigitaltv20@gmail.com-ເບີຕິດຕໍ່: 020 91804351 ຫລື 021 454446-115
Contact
Contact Name : Vathsana
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.