108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

108Recruitment

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • ຜູ້ຈັດການຂາຍ (ຂາຍສິນຄ້າກ່ຽວກັບໄອທີ) ສະໜັກວຽກກົດເລີຍຕຳແໜ່ງຜູ້ຈັດການຂາຍ (ຂາຍສິນຄ້າກ່ຽວກັບໄອທີ)ໜ້າວຽກ:ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ ທັງພາຍໃນ, ພາຍນອກຂອງອົງກອນຊວ່ຍຝ່າຍຂາຍ ນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ທັງລູກຄ້າທີ່ເປັນໂຄງການ ແລະ ຫ້າງຮ້ານທົ່ວໄປມີວິທີໃນການນຳສະເໜີມີທັກສະໃນການນຳພາທີມ. ຫາຊ່ອງທາງໃນການຂາຍທົດສອບ, ລົງໂຕຈີງໃນການເນະນຳຜະລີດຕະພັນໃຫ້ລູກຄ້າຮວ່ມມືກັບທີມ ເພື່ອຈັດການເຝິກອົບຮົມການຂາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດນຳສະເໜີໃຫ້ກັນກັບລູກຄ້າໄດ້ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໜັກ :ອາຍຸ: 22 – 40 ປີມີທັກສະ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາຄອມພີ້ວເຕີ້ ຫຼື ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ( ຄະແນນແມ່ນ 2,3 ຂື້ນໄປ )ນັກສຶກສາຈົບໃໜ່ ຫຼື ຕ້ອງມີປະສົບການໃນດ້ານການຂາຍ 1 ປີຂື້ນໄປມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ຊອບແວ ແລະ ຮາດສແວ ( ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໄອທີ )ສາມາດຟັງ ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີເປັນຄົນທີ່ມັກຮຽນຮູ້ ເທັກໂນໂລຢີ, ເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວ ແລະ ຫາຂໍ້ມູນສີ່ງໃໜ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເງີນເດືອນ: 1.000 – 1.500 USAຕິດຕໍ່: 020 22217635
  • Marketing Manager ກົດລີ້ງເພື່ອສະໝັກວຽກ Click
  • ຜູ້ຈັດການພະແນກ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ກົດສະໜັກວຽກຕຳແໜ່ງຜູ້ຈັດການພະແນກ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ(Consumer Products Manager)ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໂດຍກົງ ສັງກັດຝ່າຍ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກພ/ງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງພະນັກງານ ພະແນກ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກລຳດັບ ປະເພດສັນຍາສັນຍາພະນັກງານປະຈຳວັນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ ຈັນ ຫາ ສຸກ 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00(ວັນເສົາບາງເສົາ)ສະຫລຸບໜ້າວຽກ ຮັບຜິດຊອບທາງກໍລະຍຸດດ້ານການຕະຫຼາດ ວາງແຜນຊ່ອຍທາງການບໍລິການດ້ານການຂາຍຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເພື່ອນຳມາປັບປຸງ ພັດທະນາໃຫ້ສອດຄອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໂດຍລວມໃຫ້ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ບໍລິຫານການຂາຍ, ບໍລິຫານທິມຂາຍ, ຄັດເລືອກພະນັກງານຂາຍ, ອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ທິມງານ.I. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກວາງແຜນກົນລະຍຸດດ້ານຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ, ກໍານົດເປົ້າໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງບໍລິສັດກໍານົດວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ ຝ່າຍ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກດໍາເນີນການວາງແຜນກິດຈະກຳທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ມີມາດຕະຖານ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດໃຫ້ເກີດໝາກຜົນສ້າງມາດຕະຖານໃຫ້ກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການສຳຫລັບ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກດຳເນີນການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ ວິໄຈ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸປະສົ່ງຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານທິມງານຂາຍ ລວມທັງ ສໍາພາດ ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃນຕຳແໜ່ງຂອງຝ່າຍຂາຍກຳນົດເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານ ພ້ອມທັງວາງແຜນຄວາມກ້າວໜ້າບັນລຸເປົ້າໝາຍການຂາຍທີ່ວາງໄວ້ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງທິມງານເພື່ອປະເມີນຜົນງານ ປະເມີນຜົນງານປະຈຳປີຂອງທິມງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກໃຫ້ມີຄວາມສາມາດປະຕິ ແລະ ບັນລຸແຜນການຂາຍໄດ້ດຳເນີນການ ແລະ ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ 5ສ ຂອງພາກສ່ວນພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍບໍລິຫານການຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ການຂາຍໃຫ້ໂຄງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານການອອກແບບບັນດາເຄື່ອງມືທາງດ້ານການຕະຫຼາດເພື່ອຊູກຍູ້ການຂາຍຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທິມງານຕໍ່ບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍບໍລິຫານງົບການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດໃຫ້ເປັນໄປຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດພັດທະນາແຜນບໍລິການຫຼັງການຂາຍເພື່ອໄດ້ຂາຍເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ໂດຍສະເພາະລູກຄ້າເກຣດ ເອຮັບປະກັນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄວ ທັັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຮັບປະກັນການນຳໄຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດໂດຍທິມງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດຮັບປະກັນການລາຍງານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໄຫ້ໄດ້ທຸກໆເດືອນຮັບປະກັນການປະສານງານຂອງທິມງານກັບທຸກພະແນກໃນບໍລິສັດໄຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລາບລື່ນດີປະຕິບັດງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ຜູ້ບໍລິຫານມອບໝາຍII. ການພົວພັນ / ການປະສານງານ ພາຍໃນພະແນກຈັດຊື້, ສູນກະຈາຍສີນຄ້າ, ບັນຊີ-ການເງີນ, HR, ICTພາຍນອກ ຮ້ານຄ້າ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ຂາຍ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ,  ບໍລິສັດອື່ນໆIII. ຄຸນສົມບັດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ວຸດທິການສຶກສາປະລີນຍາຕຣີ ຫຼື ສູງກ່ວາ, ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບການ ການເຮັດວຽກປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກຢ່າງໜ້ອຍ5ປີທັກສະ1. ທັກສະໃນການເຮັດວຽກມີຫລັກການບໍລິຫານຈັດການໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີທັກສະໃນດ້ານກໍລະຍຸດ2. ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການບໍລິຫານຄົນພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ ທັກສະຜູ້ນຳ3. ທັກສະໃນດ້ານພາສາ ສາມາດເວົ້າ , ຟັງ , ອ່ານ , ຂຽນພາສາ : ອັງກິດ, ໄທ ແລະ ລາວ4. ທັກສະໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ້ : ດີຫຼາຍລັກສະນະສ່ວນໂຕມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບຄວາມຊື່ສັດການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກຂະພາບມີມະນຸດສຳພັນດີຕິດຕໍ່: 020 22217635ກົດສະໜັກວຽກ
  • ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ  ກົດສະໜັກວຽກກົດຕຳແໜ່ງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໂດຍກົງCEOສັງກັດຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດພ/ງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດລຳດັບ ປະເພດສັນຍາສັນຍາພະນັກງານປະຈຳວັນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ ຈັນ ຫາ ສຸກ 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00(ວັນເສົາບາງເສົາ)ສະຫລຸບໜ້າວຽກ ບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບການບໍລິຫານຜົນງານ, ການຂື້ນແຜນ ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານ, ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການບໍລິຫານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະກອນພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ສອດຄອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໃສທັດຂອງບໍລິສັດI. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກອອກແບບ ແລະ ຈັດເຮັດລະບົບການບໍລິຫານຜົນງານຂອງພະນັກງານທຸກລຳດັບ, ທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ ໃນເລື່ອງຂອງ KPIs ໃຫ້ເປັນຕາມວິໃສທັດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນເລື່ອງ ການຈັດເຮັດແຜນຍຸດທະສາດ, ການເຮັດແຜນງົບປະມານອັດຕາກຳລັງຄົນໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ການສັນຫາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະຜົນງານ ລວມທັງພັດທະນາປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກ ຫຼື ວິທີ່ການຈັດການໃໝ່ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທີພາບໃນການເຮັດວຽກການວາງແຜນກໍາລັງຄົນ ແລະ ການສັນຫາວ່າຈ້າງ: ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນກໍາລັງຄົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ,    ແຜນການສັນຫາ ແລະ ຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນ, ໃຫ້ຄໍາປືກສາ ແນະນໍາກ່ຽວກັບການສັນຫາ ແລະ ອະນຸມັດສັນຍາການວ່າຈ້າງຄວບຄຸມການບໍລິຫານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍການສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກການພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ: ວາງແຜນກົນລະຍຸດໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ອອກແບບລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ການຄວບຄຸມ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທຸກລຳດັບຕາມຫລັກສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ຈຳເປັນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ, ຕິດຕາມຜົນການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມກ້າວໜ້າໃນສາຍອາຊີບ (Career path) ແລະ ການສຶບທອດຕຳແໜ່ງ (Succession plan)ການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂື້ນຮ່ວມກຳນົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກວດສຸກຂະພາບປະຈຳປີ, ການກວດສານເສບຕິດ ແລະ ເອວກໍຮໍ, ການກຳນົດວັນພັກປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບໂຄງສ້າງເງີນເດືອນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປັບປ່ຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝຢູ່ສະເໝີຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ພາຍໃນບໍລິສັດ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດອອກແບບບໍລິຫານ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບການປະເມີນຜົນປະຈຳປີຂອງທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານແຮງງານຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ການທົບທວນກົດລະບຽບບໍລິສັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນບໍລິສັດທີ່ເກີດຂື້ນຕະຫຼອດວາງແຜນລົບປະມານ ແລະ ຈັດເຮັດພ້ອມທັງຕິດຕາມ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີສໍາພາດ ແລະ ຄັນເລືອກຜູ້ສະມັກທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃນຕຳແໜ່ງກຳນົດເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງທິມງານເພື່ອປະເມີນຜົນງານປະເມີນຜົນງານປະຈຳປີຂອງທິມງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກໃຫ້ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸແຜນການດຳເນີນການ ແລະ ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ 5ສ ຂອງພາກສ່ວນພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທິມງານຕໍ່ບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍບໍລິຫານງົບຂອງພະແນກໃຫ້ເປັນໄປຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຮັບປະກັນການນຳໄຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດໂດຍທິມງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດຮັບປະກັນການລາຍງານ ໄຫ້ໄດ້ທຸກໆເດືອນລາຍງານທັນທີທຸກເຫດການທີ່ສໍ່ສະແດງເຖິງການສໍ້ໂກງ, ຍັກຍອກ, ດັດແປງເອກກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະນຳພາໄຫ້ບໍລິສັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກີດຕວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສັບສິນ ແລະ ຊື່ສຽງຮັບປະກັນການປະສານງານຂອງທິມງານກັບທຸກພະແນກໃນບໍລິສັດໄຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລາບລື່ນດີປະຕິບັດງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ຜູ້ບໍລິຫານມອບໝາຍII. ການພົວພັນ / ການປະສານງານ ພາຍໃນທຸກໜ່ວຍງານພາຍນອກ ໜ່ວຍງານລັດ, ບຸກຄົນ, ອົງກອນ, ຮ້ານຄ້າ, ບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆIII. ຄຸນສົມບັດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ວຸດທິການສຶກສາປະລີນຍາຕຣີ ຫຼື ສູງກ່ວາ, ສາຂາບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບການ ການເຮັດວຽກປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານຢ່າງໜ້ອຍ5ປີທັກສະ1. ທັກສະໃນການເຮັດວຽກມີຫລັກການບໍລິຫານຈັດການໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີທັກສະໃນດ້ານຍຸດທະສາດ2. ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການບໍລິຫານຄົນພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ3. ທັກສະໃນດ້ານພາສາ ສາມາດເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ, ຂຽນພາສາ : ລາວ ແລະ ອັງກິດ4. ທັກສະໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ້ : ດີຫຼາຍ ລັກສະນະສ່ວນໂຕມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບຄວາມຊື່ສັດການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກຂະພາບມີມະນຸດສຳພັນດີຕິດຕໍ່: 020 22217635ກົດສະໜັກວຽກກົດ
  • General Manager ສະໜັກວຽກກົດເລີຍຕຳແໜ່ງGeneral Manager  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ເປັນຜູ້ດູແລຮັບຜິດຊອບລະບົບການເຮັດວຽກພະແນກຕ່າງໆຕິດຕາມ ແລະ ດູແລ ການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ ເຊັ່ນ: HR, ບັນຊີ-ຈັດຊື້, ການຕະຫຼາດ, Admin, ບໍລິຫານ. ( ເບີ່ງວຽກໂດຍລວມ ເພື່ອລາຍງານຫົວໜ້າ )ວາງແຜນ Business plane.ມີທັກສະໃນການບໍລິຫານວຽກເປັນລະບົບບໍລິສັດ.ດູແລເລື່ອງການເງິນຂອງບໍລິສັດ.ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະພະແນກຂອງບໍລິສັດ.ຊ່ວຍເປັນທີ່ປຶກສາເອື້ອຍປູ (ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ).ຮູ້ຈັກບໍລິຫານພະນັກງານ ແລະ ໃນທຸກເດືອນ ຫຼື ທຸກໄຕມາດແມ່ນໃຫ້ເຮັດລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າ, ບໍ່ຖ້າໃຫ້ຫົວໜ້າຖາມ, ( ລາຍງານໃນທີ່ນີ້ແມ່ນບໍ່ແມ່ນພຽງໂຕເລກ ຕ້ອງອະທິບາຍພ້ອມ )ຖ້່າມີໄອເດຍໃໜ່ໆໃຫ້ສະເໜີກັບຫົວໜ້າສາຍງານໄດ້ເລີຍ ເພື່ອຫາແນວທາງໃຫ້ວຽກປະສົບຜົນສຳເລັດຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຍິງ-ຊາຍອາຍຸ: ບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸວຸດການສຶກສາ: ຈົບສາຂາບໍລິຫານ (ຖ້າຈົບຕ່າງປະເທດ ຈະພິຈະລະນາພິເສດ)ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາຢ່າງຕຳ: 5 ປີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ຕໍ່າແໜ່ງ Manager 2 ປີຮູ້ຈັກກວດສອບລະບົບບັນຊີ.ຕ້ອງເຄີຍເຮັດໃນຕໍ່າແໜ່ງ Manager ມາກ່ອນຕ້ອງຮູ້ຈັກເຈລະຈາ ແລະ ແບ່ງວຽກໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກ.ຮູ້ຈັກການບໍລິຫານວຽກເປັນຢ່າງດີ.ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ: ລະດັບດີມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນ ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ກັບວຽກ ( ເພາະເປັນທັງອາເພັດເມັນ ແລະ ໂຮງແຮມ )ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ                      (1000-1500$)ຕິດຕໍ່: 020 22217635
Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r2@gmail.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.