108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

108Recruit

108Recruit

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • Finance and Accounting Admin ກະລຸນາສະໝັກຜ່ານລີ້ງຄຣິກ
  • ຜູ້ຊ່ວຍ CEO ກະລຸນາສະໝັກວຽກຜ່ານລິ້ງ: https://bit.ly/334QPqn
  • General Manager ກົດສະໜັກວຽກPosition TitleGeneral Manager tel020 22217635 Salary1,000 – 1,500 USDໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ/Key Responsibilities: ບໍລິຫານ, ວາງແຜນ ການຈັດການພາຍໃນ ແລະ ນອກອົງກອນວາງແຜນດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຈັດກິດຈະກຳ ແລະ ການໂຄສະນະສິນຄ້າທາງສື່ຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ຊົມໃຊ້;ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດສື່ໂຄສະນາການກຳນົດຮູບແບບ, ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການໂຄສະນາໃຫ້ແທດເໝາະກັບຜະລິດຕະພັນ;ບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາທີມງານໃນການເຮັດວຽກແບບທີມງາມທີ່ເປັນມືອາຊີບ;ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງບໍລິສັດ.ເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ/Specific Requirements: ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນຢ່າງໜ້ອຍ 3ປີມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ຂຽນ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕິ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ(word, Excel, Photoshop, PowerPoint, etc.);ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ພະຍາຍາມສູງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງອິດສະຫລະ;ມີທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີ;ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທິມ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ສື່ສານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີຄວາມຮູ້ໃນການສ້າງແຜນວຽກ ແລະ ຕິດຕາມວຽກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີຄວາມຮູ້ແຫລ່ງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງເປັນຢ່າງດີ;ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ແລະ ຕໍ່ລອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີທັກສະດ້ານອື່ນໆຕາມວັດຖຸປະສົງໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ
Contact
Contact Name : N/A
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.