108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

108Recruitment

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District

 • All job in this company
 • CEO 's Assistant & Project Coordinator CEO 's Assistant & Project Coordinatorໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ສາມາດຄວາມຄຸມ ແລະ ນຳພາລູກທີມໂດຍມີປະສີດທິພາບເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ຕ້ອງໄປເບີ່ງວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງເບີ່ງວຽກໂດຍລວມເກັບກຳລາຍລະອຽດຂອງພະນັກງານແຕ່ລະພາກສວ່ນໃນໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຫົວໜ້າປະສານງານກັບທຸກໜວ່ຍງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມທີ່ເປັນສາກົນພັດທະນາ ວາງແຜນຫາແນວທາງ ເພື່ອໃຫ້ວຽກສຳເລັດມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ້ານ ຂົວທາງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສາມາດປະກອບເອກະສານ ປະມູນສາກົນ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ທີ່ຫົວໜ້າມອບໜາຍໃຫ້ ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຊາຍອາຍຸ: 35-45  ປີວຸດການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປຕ້ອງມີປະສົບການ 3 – 5 ປີສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ເພາະຕ້ອງພົວພັນນຳສາກົນ ເປັນຄົນກ້າເວົ້າກ້າວ່າ , ໜັ້ນໃຈໃນຕົວເອງສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ໄດ້ ແລະ Excel ໃນລະດັບດີມີອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ມີທັກສະມີທັກສະໃນເລື່ອງຂອງການພັດທະນາບໍລິສັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 2,000 - 3,000 / 1ເດືອນ , ລົມກັນຕື່ມໃນມື້ສໍາພາດທ່ານສາມາດ ສົ່ງ ຊີວີ ມາທາງເມວໄດ້ 108job.s2@gmail.com 
 • Hotel & Residence Manager Hotel & Residence Managerໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ສາມາດຄວາມຄຸມ ແລະ ນຳພາລູກທີມໂດຍມີປະສີດທິພາບຈັດລະບຽບ ວາງນະໂຍບາຍ ການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງແຮມເບີ່ງວຽກທັງໜົດ ທຸກພະແນກ ຕັ້ງແຕ່ແມ່ບ້ານ ຈົນຮອດພະແນກອື່ນໆໃຫ້ມີແນວທາງໃນການເຮັດວຽກ. ໃຫ້ເປັນລະບົບສຳລັບລະບົບວຽກໃຫ້ເລີ່ມໃໜ່ໜົດ, ການຈັດການໜ້າວຽກຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ສະເໜີ ແລະລິເລີ່ມໄດ້ເລີຍຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງໃນການຂາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈັດຫາຊ່ອງທາງການຂາຍໃໜ່ໆ ເພື່ອສ້າງຍອດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໜາຍສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຫົວໜ້າ ເຖີງຜົນໄດ້ຮັບ , ບັນຫາໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫົວໜ້າ ແລະ ໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ທາງຫົວໜ້າແຈ້ງມາຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຍິງ ຫຼື ຊາຍອາຍຸ: 29 ປີ ຂື້ນໄປວຸດການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປຕ້ອງມີປະສົບການ 2 – 5 ປີສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ເພາະຕ້ອງພົວພັນນຳສາກົນ ເປັນຄົນກ້າເວົ້າກ້າວ່າ , ໜັ້ນໃຈໃນຕົວເອງສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ໄດ້ ແລະ Excel ໃນລະດັບດີມີອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ມີທັກສະມີທັກສະໃນເລື່ອງຂອງການພັດທະນາບໍລິສັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 1,200 – 1,800  / 1ເດືອນ , ລົມກັນຕື່ມໃນມື້ສໍາພາດທ່ານສາມາດ ສົ່ງ ຊີວີ ມາທາງເມວໄດ້ 108job.s2@gmail.com
 • Real Estate Development Real estate Development ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ສາມາດຄວາມຄຸມ ແລະ ນຳພາລູກທີມໂດຍມີປະສີດທິພາບຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງພັດທະນາອະສັງຫາແບບຢືນຢົງມີວິໃສທັດ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວມີໃຈມັກໃນການພັດທະນາຄວາມເປັນວັດທະນາທຳລາວ ສ້າງສັນສີ່ງໃໜ່ໆຈັດຫາຊ່ອງທາງການຂາຍໃໜ່ໆ ເພື່ອສ້າງຍອດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໜາຍບໍລິຫານຈັດການ ກຳກັບດູແລ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທີມງານ ໃຫ້ເໜາະສົມການວາງແຜນ ກຳນົດທິດທາງ ລວມເຖິງການດຳເນີນການພັດທະນາໃນໂຄງການ ເພື່ອທີ່ຈະລາຍງານ ຈຸດີ ແລະ ຈຸດອອ່ນໃຫ້ຫົວໜ້າ.ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຍິງ ຫຼື ຊາຍອາຍຸ: 29 ປີ ຂື້ນໄປວຸດການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປຕ້ອງມີປະສົບການ 2 – 5 ປີສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ເພາະຕ້ອງພົວພັນນຳສາກົນ ເປັນຄົນກ້າເວົ້າກ້າວ່າ , ໜັ້ນໃຈໃນຕົວເອງສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ໄດ້ ແລະ Excel ໃນລະດັບດີມີອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ມີທັກສະມີທັກສະໃນເລື່ອງຂອງການພັດທະນາບໍລິສັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 1,200 – 1,800  / 1ເດືອນ , ລົມກັນຕື່ມໃນມື້ສໍາພາດທ່ານສາມາດ ສົ່ງ ຊີວີ ມາທາງເມວໄດ້ 108job.s2@gmail.com
 • Sale Manager Sale Manager ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:ຝ່າຍຂາຍປີກ ແລະ ສົ່ງ ,ວາງແຜ່ນທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບການຂາຍໃນຮ້ານຝຶກສອນ ອົບຮົ່ມ ສ້າງທີມຂາຍ ແລະ ວາງແຜ່ນກົນລະຍຸດການຂາຍ, ສ້າງຍອດຂາຍ ປິດການຂາຍ ຈັດແຜ່ນການຂາຍໃຫ້ເຂົ້າກັບຮ້ານການຂາຍຫນ້າຮ້ານ-  ຈັດໂປໂມຊັ້ນ ທຸກໆເດືອນ-  ສ້າງຍອດຂາຍ ເຮັດ ກິດຈະກຳຫນ້າຮ້ານເພື່ອກະຕຸ້ນຍອດ ຍອດຂາຍ-  ເບີ່ງຄວາມເປັນລະບຽບພາຍໃນຮ້ານ ຈັດລຽງສິນຄ້າ ປ້າຍລາຄາ ບາໂຄ້ດ-  ຝຶກສອນ ອົບຮົ່ມ ທີມຂາຍຫນ້າຮ້ານ ແລະ ວາງແຜ່ນກົນລະຍຸດການຂາຍ-  ປິດເປົ້າຫນ້າຮ້ານໃຫ້ໄດ້ທຸກເດືອນ- ລ້າງສະຕ໋ອກສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍ- ພັດທະນາທີມຂາຍຫນ້າຮ້ານໃຫ້ມີຄວາມ ກະຕຸ້ນຕະຫລອດເວລາ- ວິເຄາະການຂາຍ ສຶກສາລາຄາ ແລະ ປັບການຂາຍໃຫ້ທັນຄູ່ແຂງ- ຈໍາສນຄັ້ງທີ່ລ້າງສະຕັອກ - ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ບໍ່ອົບຮົ່ມພະນັກງານ - ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ທີ່ບໍ່ປັບການຂາຍໄປຕາມຕະຫລາດການຂາຍສົ່ງ-  ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຍຊື່ລູກຄ້າ-  ສະເໜີສິນຄ້າເກົ່າແລະໃຫມ່ ພ້ອມລາຄາ-  ຮັກສາລູກຄ້າເກົ່າ ແລະ ຫາລູກຄ້າໃຫມ່-  ປິດການຂາຍກ່ອນຄູ່ແຂ່ງ-  ສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າ- ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທີມຂາຍສົ່ງ ແລະ ລູກຄ້າ.-  ໂທນັດເຂົ້າພົບລຸກຄ້າປະຈຳ-  ສະເໜີໂປໂມຊັ້ນໃຫ້ລຸກຄ້າປະຈໍາ-  ສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ລູກຄ້າ- ປັບກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ຕິດຕາມລາຄາຂູ່ແຂ່ງຕະຫລອດເວລາ-  ຈໍານວນຄັ້ງເຂົ້າພົບລູກຄ້າ-  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ພົບສິນຄ້າເສຍຫາຍ -  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ນັບລ້າຊ້າ-  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຈ່າຍເຄື່ອງຜິດພາດ ການຂາຍໂຄງການ ແລະ ທີ່ພັກໃສຕິດຕາມໂຄງການເກີດໃຫມ່ແກ້ໄຂບັນຫາເຊວ ທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຕາມຫນ້າທີ່ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ເບີກໄປແລ້ວເຄື່ອງບໍ່ພໍແຈ້ງເຊວໃຫ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.ຕິດຕາມເຊວອາດ ໃຊ້ຊ້ອງວ່າງຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນຄວາມຍາກຂອງວຽກ/ຄວາມສ່ຽງ/ຂໍ້ຄວນລະວັງ  (Major Challenges)ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມລະອຽດກັບການ ອົບລົມພະນັກງານໃຫ້ໄປໃນແນວມາດຽວກັນລະວັງການຊື່ສານກັບລູກຄ້າ ບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນບຸກບື່ນ ແລະ ສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ໄດ້ຕາມ ເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຊາຍອາຍຸ: 25 ປີຂື້ນໄປວຸດການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປຕ້ອງມີປະສົບການ 3 ປີຂື້ນໄປ ຫຼື ເຄີຍເຮັດວຽກໜ້ານີ້ມາກ່ອນສື່ສານ ພາສາອັງກິດ ໄດ້ດີ ພໍສົມຄວນຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ຄອມພີວເຕີ້ word, Excel, E-mail ໂດຍທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບວຽກ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ: 800 - 1000 $ທ່ານສາມາດສົ່ງ ຊີວີ ທາງເມວ 108job.r3@gmail.com 
 • ພະນັກງານ IT ພະນັກງານ ITໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ພາສາ PHPຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານເວັບໄຊ ພໍສົມຄວນຕ້ອງມີຖານຂໍ້ມູນ MYSQL ດາຕາເບຼດຫຼັງຈາກນັ້ນທາງບໍລິສັດຈະໃຫ້ເບີ່ງ ລະບົບທີ່ມັນຍັງບໍ່ສົມບູນ ໃຫ້ແກ້ໄຂ ແລະ ແປງໃຫ້ຖືກຂີ່ຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຊາຍອາຍຸ: 24  ປີຂື້ນໄປວຸດການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປຕ້ອງມີປະສົບການ 1 ປີຂື້ນໄປ ຫຼື ນັກສຶກສາຈົບໃໜ່ກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນວຽກດ້ານເທິງ ແລະ ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາສາມາດສື່ສານ ເປັນຄົນກ້າເວົ້າກ້າວ່າ , ໜັ້ນໃຈໃນຕົວເອງມີອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ມີທັກສະສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ:  3.000.000 ກີບທ່ານສົ່ງຊີວີ ທາງເມວ 108job.r3@gmail.com 
 • Head of Sale Vientiane Capital
 • Graphic Design Vientiane Capital
 • Head Of Marketing Vientiane Capital
 • Head of Accounting ລີ້ງສະໝັກວຽກ http://bit.ly/2CrmCIເບີໂທ 020 22217637
 • ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ ລີ້ງສະໝັກວຽກ http://bit.ly/InseeHeadSM
Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r3@gmail.com;108job.r2@gmail.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.