108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

108Job.Recruit

108Job.Recruit

Samsenthai Rd Chanthabouly District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ( Project sales Marketing ) ຊື່ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ  ( Project sales Marketing )ໂມງເຮັດວຽກ: 8:30 – 17:00 , ວັນຈັນ - ວັນສຸກໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ຕິດຕາມການຂາຍພາກສະໜາມ. ສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ສະຫຼຸບການສັ່ງຊື້ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການສ້າງເປົ້າໜາຍດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຈັດຫາຂໍ້ມູນດ້ານການຕະຫຼາດ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຈັດຫາໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ເປັນໂຄງການປະສານງານກິດຈະກຳ. ປະຈຳວັນຂອງການປະຕິບັດຄຳສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍຊວ່ຍໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນການຂາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທາງເລືອກຂອງບໍລິສັດດູແລໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ດຳເນີນການຕາມຄຳສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າພິຈາລະນາລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະມວນຄຳສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ທັນເວລາທີ່ກຳນົດອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປະຊາສຳພັນ ການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ .ຄັງສິນຄ້າ . ບັນຊີ , ສິນເຊື່ອ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໃຫ້ເປັນລະບົບ.ມີແຜນໃນການ ສັ່ງຊື້ແຜນການດູແລກອງທຶນສຳຮອງ ແລະ ດຳເນີນການຈັດເຮັດບັນຊີ ລູກໜີລາຍຍ່ອຍເຮັດໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໜາຍ.ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຍີງ ຫຼື ຊາຍ.ອາຍຸ: 23 – 35 ປີວຸດການສຶກສາ: ປະລີນຍາຕີ. ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ: ມີປະສົບການໃນດ້ານການຂາຍແລະການຕະຫຼາດ. 1-3 ປີຂື້ນໄປມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ຄອມພີວເຕີ້ : Powerpoint, Excel (ໃຊ້ໄດ້ດີ)ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ : ຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ. ປານກາງທາງບໍລິສັດຕ້ອງການຄົນທີສື່ສານພາສາຈີນ ຟັງ, ອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ້າ ພໍເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ: 500$ ຂໍເພີ່ມໄດ້ຖ້າມີປະສົບການ ແລະ ເກັ່ງພາສາຈີນສະຫວັດດີການອື່ນໆ: ພັກ ເສົາ-ທິດ , ມີເງີິນປະຈຳປີ ແລະ ລົມກັນຕື່ມໃນມື້ສຳພາດ Send your resume to email: 108job.r3@gmail.com  
Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r3@gmail.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.