108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Plan International in Laos

Plan International in Laos

lane , Rd., village Sapharnthong Tai, subdistrict, Sisattanak district, 14

  • All job in this company
  • ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນອົງການແພລນສາກົນ ແມ່ນອົງການສາກົນທີ່ພັດທະນາຊຸມຊົນໂດຍຖືເອົາ ເດັກນ້ອຍເປັນໃຈກາງ ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທຸກຍາກ ໃນ 48 ປະເທດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກ, ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຄງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂົງເຂດການການພັດທະນາການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ນ້ຳສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສິດທິເດັກ.ປະຈຸບັນອົງການແພຣນ ມີໂຄງການຢູ່ແຂວງ ບໍແກ້ວ,​ ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ, ພວກເຮົາປະກາດຮັບສະໜັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງດ່ັງລຸ່ມນີ້:ບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ 1 ຕຳແໜ່ງ: (ປະຈໍາ ເມືອງ ງາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ)ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ: ລົງບັນຊີປະຈຳວັນ ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເງີນສຳຫລັບກິດຈະກຳ ສະຫລຸບເງີນສົດປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນການຈ່າຍ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກບ້ານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານເງືອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ: ຈົບວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນລະດັບກາງ ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ມີມະນຸດສຳພັັນດີ ເປັນຄົນຫ້າວຫັນ ແລະ ມັກຮຽນຮູ້ທຸກໆຕຳແໜ່ງຢູ່ອົງການແພລນ: ຕ້ອງມິຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຖືສຳຄັນສິດທິສະເໝິພາບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ຕ້ອງມິຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຖືສຳຄັນເລື່ຶອງສິດທິເດັກ ອົງການແພລນຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ມີການທາລຸນເດັກທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຂຽນໜັງສືສະໝັກ ແລະ ປະກອບຊີວະປະຫວັດດ້ວຍຕົນເອງ,ສົ່ງເອກະສານໄດ້ທີ່: PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org, ຫລືຫ້ອງການແພລນຢູ່ ບ້ານປາກແບງ, ເມືອງປາກແບງ, ໂທ: 030-5782107, 030-5107844.ຫລື ຫ້ອງການແພລນຢູ່  ເມືອງງາ ບ້ານດອນແອນ,​ເບີໂທ: 030-9506877 ຫລື ຫ້ອງການແພລນຢູ່  ເມືອງຮຸນ ບ້ານພອນສະຫວັນ,​ເບີໂທ: 030 5783751 ຫລື ຫ້ອງການເມືອງໄຊ ຢູ່ບ້ານ ໜອງແມງດາ, ເບີໂທ: 081 312235 ແລະ 081 312536         ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ່ 30 ພຶດສະພາ 2017 ແລະ ມີພຽງຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເຂົ້າສຳພາດເທົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອການນັດໝາຍໃນການສຳພາດ 
  • Procurement and Logistic Officer Plan International is growing!  We are looking for enthusiastic, dedicated development professionals interested in long term careers with a major international children’s NGO.Plan, one of the world’s largest children’s INGOs, works with children and poor communities in 50 countries. In Laos, Plan works in Bokeo, Oudomxay and Saravan Provinces, in basic education, early childhood development, health and nutrition, water, sanitation and hygiene, and promotion of children’s rights. Plan has no religious or political aims or affiliations. Visit www.plan-international.org  for more information.Plan is an equal opportunity employer. We strongly encourage applications from women, members of ethnic groups and people with disabilities. Plan offers competitive salaries and long-term employment opportunities for all posts.Procurement and Logistic Officer, Based in Vientiane (Lao National)Duties and responsibilities: Proceed procurement of office equipment, facilities and items for office and projects as requisition ensuring to comply with Plan’s policies & procedures Maintain fixed asset register and arrange disposals of fixed assets Provide all logistic supports for training, workshop and meeting events as required Regular updating suppliers/service providers for prompt service need Regularly working and communication with CO and  PU levelRequirements: Degree level education or equivalent essential (strong preference for Business Administration or related discipline) Understand asset management and procurement procedures and policy Able to drive and having valid license Excellent computer skills (including Word and Excel) essential Excellent written and spoken English and Lao essential Good inter-personal and communication skills essential Ability to liaise and negotiate effectively with government, suppliers, service providers  and other agencies essentialFOR ALL PLAN POSITIONS: Strong commitment to the equal rights and participation of girls and women is essential Strong commitment to the Rights of the Child is essential Plan does not tolerate child abuse. All Plan staff are selected and employed in line with the conditions of Plan’s Child Protection Policy. These include appropriate reference and background checks. Applications will not be acknowledged. Only short-listed candidates will be contacted. No correspondence or telephone calls will be entered into. Short listed candidates will be required to attend panel interviews and other selection procedures.CLOSING DATE FOR APPLICATIONS:   05 June 2017TO APPLY FOR THIS POST: Send your resume/CV, with cover letter and names and contact details of three referees including salary expectations for each position, to Plan International Laos, PO Box 6026, Vientiane, Lao PDR, or to  PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org,Please state in cover letter how you learned about the job – through emails, INGO Directory, 108 Jobs, or friends.  
Contact
Contact Name : -
Email : PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org
Telephone : 021 480 545
Operation Time : -
Facebook : Plan International
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.