108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Plan International in Laos

Plan International in Laos

N/A Sapharnthong Tai Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • ທີ່ປຶກສາດ້ານຄູ່ມືກິດຈະກຳສະໂມສອນຮຽນຮູ້ເດັກ (ສຮດ)-(Consultancy: Reading Club Activity Manual) Plan International Laos Job Vacancy ທີ່ປຶກສາດ້ານຄູ່ມືກິດຈະກຳສະໂມສອນຮຽນຮູ້ເດັກ (ສຮດ)Consultancy: Reading Club Activity Manualໂຄງການສົ່ງເສີມການອ່ານ (REAP) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ມູນນິທິ ແມກໂຣເວນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການອາຫານໂລກ. ໂຄງການສົ່ງເສີມການອ່ານ (REAP) ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອ ສົ່ງເສີມການອ່ານໃຫ້ແກ່ເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການອາຫານທ່ຽງ (WFP). ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຄູສອນ, ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ, ປື້ມອ່ານ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາສະໂມສອນຮຽນຮູ້ເດັກ.The Reading Enjoyment and Promotion (REAP) Project is funded by the US Department of Agriculture and the McGovern Foundation via the World Food Program.  REAP is designed to be complimentary to WFP’s school lunch program, and will providing teacher training, learning materials and library books for lunchtime reading activities.ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ກຳລັງຊອກຫາ ທີ່ປຶກສາພາຍໃນທີ່ເປັນຄົນລາວ ເພື່ອມາປັບປຸງຄູ່ມື ແລະ ອຸປະກອນການສອນ ຈາກຄູ່ມືກິດຈະກຳສະໂມສອນຮຽນຮູ້ສຳລັບເດັກ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄູ່ມືນຳໃຊ້ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳສະໂມສອນການອ່ານຫຼັງອາຫານທ່ຽງ. ຄູ່ມືທີ່ເປັນພາສາລາວຈະໄດ້ອາທິບາຍເຖິງກິດຈະກໍາກຸ່ມ, ເກມຕ່າງໆ, ປື້ມນິທານເລື່ອງຕ່າງໆສຳລັບເດັກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນຊ່ວງພັກທ່ຽງ, ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະການອ່ານ.Plan seeks to engage a national consultant or consultant team to adapt a Children’s Learning Club Manual as a guide for the lunchtime Reading Clubs.  The Lao language manual will describe group activities and games, themed around the children’s story books, to keep students entertained during the lunch break, encourage reading enjoyment and improve literacy skills. ພວກເຮົາຄາດໝາຍເວລາເຮັດວຽກທັງໝົດ 30 ວັນ. ເຊິ່ງສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ວັນເວລາກໍານົດການມອບສົ່ງຜົນສຳເລັດທັງໝົດແມ່ນ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020. ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ.We anticipate approximately 30 working days for the consultancy, to start as soon as possible and complete all deliverables by 15 September 2020. Preferred candidates will have:ມີພື້ນຖານທາງດ້ານວິຊາຄູ ເຕັກນິກວິທີການການຮຽນການສອນການອ່ານໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາເປັນຢ່າງດີ.A strong technical background in primary education pedagogy, emergent literacy, primary grades reading or a related areaເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປັບປຸງອຸປະກອນການຮຽນການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ, ພື້ນທີ່ ແລະ ວິທີການຮຽນຮູ້ສຳລັບເດັກຜູ້ທີ່ຮຽນຮູ້ພາສາທີສອງ.Understanding of appropriate teaching and learning approaches for second language learners with limited prior exposure to the language of instructionມີປະສົບປະການໃນການພັດທະນາອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ/ ຫລື ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ກຸ່ມຫຼີ້ນ.Experience developing teacher training materials and/or play-based learning activitiesເຂົ້າໃຈດີລະບົບການສຶກສາຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະບໍລິບົດການສຶກສາໃນຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກລີກ.Knowledge of the Lao education sector, in particular the education context in remote communitiesມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກສຳເລັດພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ຜົນງານອອກມາມີຄຸນນະພາບສູງໂດຍບໍ່ມີການຄອບຄຸມThe ability to work under tight deadlines and produce high-quality work with minimal supervisionລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກ (TOR) ລວມທັງຕາຕະລາງດຳເນີນງານ ແລະ ການກໍານົດສົ່ງມອບວຽກສາມາດຂໍໄດ້ໂດຍທາງອີແມວຫາ PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org. ຫຼືດາວໂຫລດເອກະສານຕິດຄັດ ຢູ່ທີ່ www.directoryofngos.org. ຕ້ອງການສະຫມັກ, ກະລຸນາສົ່ງ CV  ແລະ ຈົດໝາຍ ເພື່ອອະທິບາຍຄຸນວຸດທິ, ປະສົບປະການຂອງທ່ານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກຳນົດຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້, ພ້ອມກັບ 1 ຕົວຢ່າງການແນະນຳເຮັດກິດຈະກຳ ເປັນພາສາລາວA detailed copy of the ToR including a proposed schedule of deliverables can be requested by email to PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org or download from the job listing on www.directoryofngos.org.  To apply, please submit your CV and a cover letter explaining your experience and qualifications to undertake the consultancy and your expected daily fee, together with one sample Activity Guide in Lao language. ຕົວຢ່າງ ການແນະນຳກິດຈະກຳບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1 ໜ້າ, ເໝາະກັບຈຳນວນນັກຮຽນ ປະມານ 30 ຄົນ ປ 3-5, ອີງຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ມີໃນປື້ມເລື່ອງ ພະເອກຂອງຂ້ອຍຄືເຈົ້າ-ເດັກສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບ ໂຄວິດ 19 ແນວໃດ. ການແນະນໍາກິດຈະກໍາສາມາດລວມມີຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ແຜນວາດ ເພື່ອອະທິບາຍການຈັດກິດຈະກຳພາຍໃນ 30 ນາທີ.The sample Activity Guide should be no more than 1 page, suitable for 30 students from Grades 3-5, and follow the themes within the story book My Hero is You - How Kids Can Fight COVID-19.  The Activity Guide can include text, pictures and diagrams describing how to organize and deliver a 30 minute activity.ເອກະສານສະຫມັກກະລຸນາສົ່ງທາງອອນລາຍໄປທີ່ PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 4 ໂມງແລງ ຂອງວັນທີ 20 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020.Application documents must be submitted electronically to PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org by 4pm on 20th July 2020. 
  • District Public Health Coordinator Plan International is growing!  We are looking for enthusiastic, dedicated development professionals interested in long term careers with a major international children’s NGO.Plan, one of the world’s largest children’s INGOs, works with children and poor communities in 50 countries. In Laos, Plan works in Bokeo, Oudomxay and Saravan Provinces, in basic education, early childhood development, health and nutrition, water, sanitation and hygiene, and promotion of children’s rights. Plan has no religious or political aims or affiliations. Visit www.plan-international.org  for more information.Plan is an equal opportunity employer. We strongly encourage applications from women, members of ethnic groups and people with disabilities. Plan offers competitive salaries and long-term employment opportunities for all posts.Plan Laos is looking for position:District Public Health Coordinator (based in Pakbeng District, Oudomxay Province) Duties and responsibilities:Engage community participation and establish village level committees or work with the existing groups and volunteers during appropriate stages in the integrated Public Health promotion processTogether with district health team conduct WASH and Nutrition promotion at community and district levelOrganize monthly, quarterly meeting at district levelAnnual, quarterly and monthly work planning (include budgeting) and reporting of the Public Health activities.Requirements:Experience in working with rural communities on CLTS, WASH and nutritionComputer literacySkills in establishing and maintaining a strong team workStrong commitment to equal participation of women and girls essential;University degree in social sciences, public health, or community development or equivalent experience advantage;Fluency in an ethnic group language a great advantage. FOR ALL PLAN POSITIONS:We strongly encourage equally qualified female candidates to applyStrong commitment to the equal rights and participation of girls and women is essentialStrong commitment to the Rights of the Child is essentialPlan does not tolerate child abuse. All Plan staff are selected and employed in line with the conditions of Plan’s Child Protection Policy. These include appropriate reference and background checks.Applications will not be acknowledged. Only short-listed candidates will be contacted. No correspondence or telephone calls will be entered into.Short listed candidates will be required to attend panel interviews and other selection procedures.CLOSING DATE FOR APPLICATIONS:   24th July 2020 TO APPLY FOR THIS POST: Send your resume/CV, and cover letter. In the cover letter please state on a separate page your preferred start date, names and contact details of three referees and your salary expectations for each position, to Plan International Laos, PO Box 6026, Vientiane, Lao PDR, or to  PlanLaos.JobVacancies@plan-international.orgPlease state in cover letter how you learned about the job – through emails, INGO Directory, 108 Jobs, or friends.
  • Head of Youth Economic Empowerment Program If you are passionate about economic empowerment of young people, especially young women in Lao PDR and you want to use your skills and knowledge to lead and grown this sector with Plan International; here’s your chance. Plan International is an independent development and humanitarian organisation that advances children’s rights and equality for girls. Working together with children, young people, our supporters and partners, we strive for a just world, tackling the root causes of the challenges facing girls and all vulnerable children. Plan, one of the world’s largest children’s INGOs, works with children and poor communities in 50 countries.In Laos, Plan International is expanding our program. In our next country strategy (2020 – 2021) Plan Laos will also work in the area of Youth Economic Empowerment. Currently we work in Bokeo, Oudomxay and Saravan Provinces, in basic education, early childhood development, health and nutrition, water, sanitation and hygiene, and adolescence. Plan has no religious or political aims or affiliations. Visit www.plan-international.org  for more information.Plan is an equal opportunity employer. We strongly encourage applications from women, members of ethnic groups and people with disabilities. Plan offers competitive salaries and long-term employment opportunities for all posts.Plan Laos is looking for position:Head of Youth Economic Empowerment Program (National Staff Position)KnowledgeEducation Experience: Master’s degree preferably in social science, Sociology, Development Studies, Gender and Development, International Affairs, Economics or other relevant field.Professional experience: At least 8-10 years’ experience in senior management position especially in the field of youth employment and entrepreneurship with a specific focus on agri business development. Understanding and experience in social enterprise development and impact investment will be a definite plus. Experience in rights-based program development and management on women’s’ and girls’ economic empowerment is mandatory.  Experience in influencing and partnership-building, and representing organizations to agencies at high level externally.SkillsSound conceptual and strategic thinking skillsDemonstrated communication and organizational skillsFlexibility and ability to multi-task under pressure;Ability to communicate and negotiation at different levels and effective interpersonal skills, including the ability to build relationships with colleagues with diverse experiencesFluency in written and spoken English and lao required.Excellent Written and oral communication skills, including presentation and public speakingSolid experiences in resource mobilization with a variety of donorsAbility to work well in frequently changing contextsStrong Analytical and problem solving skillsLeadership analysis/coaching skillsStrong team building and motivational skills FOR ALL PLAN POSITIONS:Strong commitment to the equal rights and participation of girls and women is essentialStrong commitment to the Rights of the Child is essentialPlan does not tolerate child abuse. All Plan staff are selected and employed in line with the conditions of Plan’s Child Protection Policy. These include appropriate reference and background checks.Applications will not be acknowledged. Only short-listed candidates will be contacted. No correspondence or telephone calls will be entered into.Short listed candidates will be required to attend panel interviews and other selection procedures.CLOSING DATE FOR APPLICATIONS:   27th July 2020 TO APPLY FOR THIS POST: Send your resume/CV, and cover letter. In the cover letter please state on a separate page your preferred start date, names and contact details of three referees and your salary expectations for each position, to Plan International Laos, PO Box 6026, Vientiane, Lao PDR, or to  PlanLaos.JobVacancies@plan-international.orgPlease state in cover letter how you learned about the job – through emails, INGO Directory, 108 Jobs, or friends.For full Job Description of the position, please email: PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org
Contact
Contact Name : N/A
Facebook : https://www.facebook.com/planinlaos
Website : www.plan-international.org
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.