108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

L Thong Huot Telecom co., ltd.

L Thong Huot Telecom co., ltd.

Dongpalane road. Ban Fay Xaysettha District

  • All job in this company
  • Retail Operations &​ Training Manager ການຕິດຕາມ, ການຄົ້້ນຫາປັນຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂປັນຫາ ຂອງການດຳເນີນການ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງພະແນກຂາຍຍ່ອຍການວາງແຜນການພັດທະນາພະແນກໃນໄລຍະສັ້ນ-ຍາວ ໃນດ້ານຕ່າງໆການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນເລື້ອງການບໍລິການ, ການແກ້ໄຂປັນຫາ, ທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມສາມາດໃນການຂາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິນຄ້າການພັດທະນາຮ້ານຄ້າ ແລະ ການດຳເນີນການການເອົາໃຈໃສ່ລາຍລະອຽດໃນການເຮັດວຽກຂອງທີມງານໃນພະແນກການນໍາພາທີມງານໄປສູ່ຈຸດມຸ້ງໝາຍ, ທັງດ້ານຍອດຂາຍ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານການຕິດຕາມສະຖານະການຕະຫລາດ, ຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ສະຖານະການອື່ນໆທີ່ມີຜົນຕໍ່ພະແນກການເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ບໍລິໂພກ, ລູກຄ້າ, ທີມງານ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງເພື່ອການນໍາມາວິເຄາະເພື່ອການພັດທະນາ
Contact
Contact Name : Human Resources & Administration Department
Email : hr@lth.com.la
Telephone : (+856)21453095
Facebook : https://www.facebook.com/lthlaos
Website : http://lth.com.la/
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.