108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

NTP Trading Petroleum Public Company

NTP Trading Petroleum Public Company

Khuvieng Road, Vientiane center building, Floor 9 Nongchan Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • ຜູ້ຈັດການບັນຊີ-ການເງິນ  ຜູ້ຈັດການ ບັນຊີ-ການເງິນລາຍງານ:  ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່                  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  Responsibilitiesວາງແຜນວຽກງານດ້ານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ລວມທັງກຳນົດລະບົບບັນຊີ ແລະ ການເງິນສ້າງງົບການເງິນ ງົບກຳໄລຂາດທຶນ ແລະ ລາຍງານທາງບັນຊີຕ່າງໆຄວບຄຸມການສ້າງງົບປະມານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການກວດສອບເບິ່ງແຍງດູແລການໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນໄປຕາມແຜນງົບປະມານທີ່ວາງໄວ້ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບການບໍລິຫານງົບການເງິນ, ງົບກຳໄລຂາດທຶນ ແລະ ລາຍງານທາງບັນຊີຕ່າງໆຄວບຄຸມການຈັດການດ້ານອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຄວບຄຸມການຈັດການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບການປິດບັນຊີ ຂອງບໍລິສັດ ໃນແຕ່ລະງວດໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄປຕາມແນວທາງທີ່ວາງໄວ້ຄວບຄຸມແລະ ກວດສອບລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ ການກວດສອບການອອກໃບບິນ ການບັນທຶກບັນຊີປະສານງານກັບ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມອາກອນປະເມີນ, ວາງແຜນ ແລະ ວິເຄາະ ພາສີປະຈຳປີກວດສອບລະບົບເງິນສົດຍ່ອຍຕິດຕາມກວດກາການມອບ, ເບີກ ແລະໂອນເງິນກັບທະນາຄານກວດສອບລາຍການ Bank Statement ທຸກໆມື້ກວດກາລວມຍອດການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ, ກວດກາເອກະສານການຂົນສົ່ງຢ່າງຄົບຖ້ວຍຖືກຕ້ອງກວດສອບວຽກງານດ້ານສະເໜີລາຄາ ແລະ ດ້ານຈັດຊື້ກວດສອບການປິດງົບການເງິນ ງົບດຸນດ່ຽງ ງົບກຳໄລຂາດທຶນປິດງົບ ແລະ ປ້ອງກັນ ວຽກງານບັນຊີທັງໝົດກັບ PWCກວດກາຄ່າຂົນສົ່ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວດກາຄ່າ ຊິບປິ່ງກວດກາຄ່າ ການຕະຫລາດກວດກາລາຍຈ່າຍ ສຳລັບຫນີ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງຫມົດຄິດໄລ່ ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ເຮັດບັດລົງບັນຊີເຮັດລາຍຈ່າຍດອກເບັ້ຍເງິນກູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າກວດກາຄືນ ແລະ ສົມທຽບ ບັນຊີຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ Job Requirementsມີປະສົບການບັນຊີ-ການເງິນ 5 ປີຂຶ້ນໄປມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດອໍດິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີປະສົບການການເປັນ ຫົວໜ້າບັນຊີ-ການເງິນ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ບໍລິຫານທີມງານໄດ້ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີຈົບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ​ຂຶ້ນ​ໄປ ສາຂາບັນຊີ-ການເງິນມີບຸກຄະລິກຂະພາຍດີ,​ ສາມາດນຳພາທີມງານເຮັດວຽກໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້ສະຫວັດດີການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດມີຄ່າຄອມມິດຊັ້ນນະໂບບາຍຄ່າອາຫານມີໂບນັດປະຈຳປີ ແລະ ໂບນັດປີໃໝ່ລາວມີປະກັນສຸຂະພາບ, ອຸປະຕິເຫດ  ແລະ ປະກັນຊີວິດ ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານມີວັນພັກປະຈຳປີ ແລະ ວັນພັກອື່ນໆຕາມກົດໝາຍແຮງງານເຮັດວຽກ ວັນຈັນ - ວັນສຸກ ມີກິດຈະກຳກິລາ ແລະ ທັດສະນະທ່ອງທຽວຕ່າງໆສົນໃຈ ຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ, ຫ້ອງການຕຶກວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ຊັ້ນ 9, ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 856-30-9666664,            E-mail: hr@ntp-lao.com ປິດຮັບ ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020
  • ພະນັກງານຊິບປີ້ງ ພະນັກງານຊິບປີ້ງລາຍງານ:  ຫົວໜ້າສາງນຳ້ມັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  Responsibilitiesກະກຽມເອກະສານການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນພົວພັນພາສີ ໃນແຕ່ລະບ່ອນໃນການດຳເນີນການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ          ເຮັດແຜນວຽກງານ ຊິບປີ້ງເຮັດລາຍງານວຽກ ໃຫ້ຫົວໜ້າຫນ້າວຽກອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ Job Requirementsຈົບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ​ຂຶ້ນ​ໄປ ສາຂາ​ຊີ, ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສາຂາ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;ມີບຸກຄະລິກຂະພາຍດີ,​ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ສາມາດ​ນໍາ​​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນສະຫວັດດີການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດມີຄ່າຄອມມິດຊັ້ນນະໂບບາຍຄ່າອາຫານຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານການຂາຍມີໂບນັດປະຈຳປີ ແລະ ໂບນັດປີໃໝ່ລາວມີປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານມີວັນພັກປະຈຳປີ ແລະ ວັນພັກອື່ນໆຕາມກົດໝາຍແຮງງານສົນໃຈ ຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ, ຫ້ອງການຕຶກວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ຊັ້ນ 9, ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 856-30-9666664,            E-mail: hr@ntp-lao.com ປິດຮັບ ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020
  • ພະນັກງານວິຊາການລົງນ້ຳມັນ  ພະນັກງານວິຊາການລົງນ້ຳມັນລາຍງານ:  ຫົວໜ້າສາງນຳ້ມັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  Responsibilitiesກວດສອບການຂື້ນນ້ຳມັນ ແລະ ລົງນ້ຳມັນຕິດຕາມລາຍງານການຂຶ້ນລົງນ້ຳມັນ          ຮັບ-ຈ່າຍ ແລະ ກວດເຊັກນ້ຳມັນເຂົ້າ-ອອກແທ້ງກວດເຊັກນ້ຳມັນໃນແທ້ງປະຈຳວັນຮ່ວມກັບຫົວໜ້າສາງ ແລະ ບັນຊີສາງໄປສົ່ງນ້ຳມັນໃຫ້ລູກຄ້າເປັນບາງເວລາໄປແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ນ້ຳມັນຂອງລູກຄ້າເຮັດລາຍງານວຽກ ໃຫ້ຫົວໜ້າຫນ້າວຽກອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ Job Requirementsຈົບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ ສາຂາ​ການຊ່າງ, ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສາຂາ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;ມີບຸກຄະລິກຂະພາຍດີ,​ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ສາມາດ​ນໍາ​​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນສະຫວັດດີການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດມີຄ່າຄອມມິດຊັ້ນນະໂບບາຍຄ່າອາຫານຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານການຂາຍມີໂບນັດປະຈຳປີ ແລະ ໂບນັດປີໃໝ່ລາວມີປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານມີວັນພັກປະຈຳປີ ແລະ ວັນພັກອື່ນໆຕາມກົດໝາຍແຮງງານສົນໃຈ ຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ, ຫ້ອງການຕຶກວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ຊັ້ນ 9, ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 856-30-9666664,            E-mail: hr@ntp-lao.com ປິດຮັບ ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020
Contact
Contact Name : N/A
Email : vilayvanh-l@ntp-lao.com
Telephone : 030 5888885
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.