108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Bazaar-B Cash &Carry Trading Company Limited

Bazaar-B Cash &Carry Trading Company Limited

Don Nokhoum 450 year Don Nokhoum Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານ IT  ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ບາຊາ-ບີ ແຄັດແອນແຄຣີ່ ການຄ້າ ຈຳກັດ ປະຈຸບັນແມ່ນຕ້ອງການຊອກຫາ ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງພວກເຮົາ ໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:1. ພະນັກງານ IT ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງເງື່ອນໄຂຂອງ ຜູ້ສະໝັກມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ເພດຊາຍ-ຍິງ ອາຍຸ 22 ປີຂື້ນໄປ.ລະດັບການສຶກສາ ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕີໃນສາຂາເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(ໄອທີ), ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕິ້ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ Microsoft office, ສ້ອມແປງຄອມ, graphic design ແລະ ມີຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານທາງດ້ານສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດພໍໃຊ້ໄດ້.ຕ້ອງມີປະສົບການທາງດ້ານ IT 2 ປີຂຶ້ນໄປ.ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ ສໍາເລັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 16 ພະຈິກ 2018ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາສົ່ງ CV(ຮູບຕິດຄັດມາພ້ອມ), ຈົດໝາຍຮ້ອງຂໍການເຮັດວຽກ ສົ່ງທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມ.ATTN: ພະແນກບຸກຄະລາກອນ Human Resources Departmentບໍລິສັດ ບາຊາ-ບີ ການຄ້າ ຈຳກັດ BAZAAR-B TRADING COMPANY LIMITEDຖະໜົນ ດອນນົກຂຸ້ມ-450ປີ, ບ້ານ ດອນກອຍ, ໜ່ວຍ 18, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນTel: +856(21) 330781, 021 330762, 021 330771, Fax: 021 330753,                  Email: info@bazaarb.com;                           meezayphon.soudalath@bazaarb.com
  • ພະນັກງານ QC ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ບາຊາ-ບີ ແຄັດແອນແຄຣີ່ ການຄ້າ ຈຳກັດ ປະຈຸບັນແມ່ນຕ້ອງການຊອກຫາ ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງພວກເຮົາ ໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:2. ພະນັກງານ QC ຈໍານວນ 10 ຕໍາແໜ່ງເງື່ອນໄຂຂອງ ຜູ້ສະໝັກມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ເພດຊາຍ-ຍິງ ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປລະດັບການສຶກສາ ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ.ສາມາດໃຊ້ໂປແກຼມ Microsoft officeໄດ້ສາມາດເຮັດວຽກລວມໝູ່ໄດ້, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ ສໍາເລັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 30 ພະຈິກ 2018ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາສົ່ງ CV(ຮູບຕິດຄັດມາພ້ອມ), ຈົດໝາຍຮ້ອງຂໍການເຮັດວຽກ ສົ່ງທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມ.ATTN: ພະແນກບຸກຄະລາກອນ Human Resources Departmentບໍລິສັດ ບາຊາ-ບີ ການຄ້າ ຈຳກັດ BAZAAR-B TRADING COMPANY LIMITEDຖະໜົນ ດອນນົກຂຸ້ມ-450ປີ, ບ້ານ ດອນກອຍ, ໜ່ວຍ 18, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນTel: +856(21) 330781, 021 330762, 021 330771, Fax: 021 330753,                  Email: info@bazaarb.com;                             meezayphon.soudalath@bazaarb.com
  • ຫົວໜ້າການຢາ / ພະນັກງານການຢາ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ບາຊາ-ບີ ແຄັດແອນແຄຣີ່ ການຄ້າ ຈຳກັດ ປະຈຸບັນແມ່ນຕ້ອງການຊອກຫາ ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງພວກເຮົາ ໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:3. ຫົວໜ້າການຢາ / ພະນັກງານການຢາ 6 ຕໍາແໜ່ງເງື່ອນໄຂຂອງ ຜູ້ສະໝັກມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ເພດ ຍິງ - ຊາຍ ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປລະດັບການສຶກສາຕ້ອງຈົົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕີ ຂຶ້ນໄປໃນພາກວິຊາການຢາ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການໃນການຂາຍຢາກັບໂຮງໝໍ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂຶ້ນໄປ.ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຢາພໍສົມຄວນ.ສາມາດນຳໃຊ້ Computerໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ແລະ ອື່ນໆ...ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ້າ ພາສາອັງກິດພໍໃຊ້ໄດ້.ມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້, ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ ໝອບໝາຍໃຫ້ ແລະ ສຳເລັດວຽກ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 15 ພະຈິກ 2018ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາສົ່ງ CV(ຮູບຕິດຄັດມາພ້ອມ), ຈົດໝາຍຮ້ອງຂໍການເຮັດວຽກ ສົ່ງທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມ.ATTN: ພະແນກບຸກຄະລາກອນ Human Resources Departmentບໍລິສັດ ບາຊາ-ບີ ການຄ້າ ຈຳກັດ BAZAAR-B TRADING COMPANY LIMITEDຖະໜົນ ດອນນົກຂຸ້ມ-450ປີ, ບ້ານ ດອນກອຍ, ໜ່ວຍ 18, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນTel: +856(21) 330781, 021 330762, 021 330771, Fax: 021 330753,                  Email: info@bazaarb.com;
Contact
Contact Name : N/A
Email : info@bazaarb.com;tomsysavhat.dalyvone@bazaarb.com
Telephone : +856(21)330780,021 330762,021 330771
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.