108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Oxfam

Oxfam

N/A Nongduang Village Sikhottabong District

  • All job in this company
  • ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບແຮງງານນອກລະບົບ Terms of Reference Research on access to National Social Security Fund (NSSF) for informal workers Date: November 2018 to January 2019DescriptionResearch on access to National Social Security Fund (NSSF) for informal workersDateNovember 2018 to January 2019Project CodeLAODG09399Budget Line1243I. Introduction and Background A large part of Lao population lack access to adequate protection, mostly informal workers were unable to contribute to formal social security arrangement, particularly affected to children, women, people with disability, and older persons. The existing social protection provision in Laos which including contributory social security insurance for formal and voluntary health insurance for the informal economic sectors (National Social Security Law was issued 2013) [1] , and awareness raising have been done to promote both formal and informal workers to contribute to NSSF to improve their life cycle security and access to the public services , health care and other pensions through NSSF itself, government agencies, and private sectors as well as mass organizations, LFTU and CSOs were also raised awareness through networks, target groups of informal sectors such as plantation workers, domestic workers, home based workers, services workers, farmers, etc. Under the current cooperation’s program on “More Inclusive and Equitable social protection for marginalized workers”, funded by the Belgian Development Cooperation (DGD) 2017-2021.However, many reports staged that there are still very low percentage for informal workers access to NSSF. So OXFAM together with LFTU had a consultation meeting with NSSF on 7 September 2018 and agreed to conduct a joint research to understand informal workers’ capacities and opportunity to access to NSSF?  What are their experiences on benefits, and challenges when registered in to NSSF? And what are their recommendations for better access to NSSF?In order better understand the situation, reality practices in the local, and provide recommendation and alternatives for further discussion and improvement, we are looking for a consultant to conduct a research on “Access to NSSF for informal worker”. We seek an individual consultant or a firm with a background on social protections, particularly knowledge and experiences on NSSF.II. Overall objective is to understand the challenges, opportunities and benefits informal workers’ face to access NSSF services. III. Specific ObjectiveTo analyses the overage frame work on social protection in Laos, identify the gap and opportunity for informal workers access or coverage by those frameworks, polices and strategiesTo analyze the statistics in across sectors, perspectives and practices of relevant stakeholders and informal workers themselves on access to NSSF, what their experiences, challenges, capacity, opportunity and demands for access to NSSFTo produce at least 3 case studies on good practices on access to NSSF for informal workersTo provide recommendations for better access to NSSF for informal workersIV. Expected outcome and deliverablesResearch designing, including research questionnaires development, methodology, outline of the reportAn inception workshop with key committees and stakeholders to validate the research design and inception reportsDesk review and field research, individual and group discussion in 4 target provincesAnalyze collected information and draft report to this research committees (NSSF, LFTU, ECCDA, CAMKID and OXFAM)Facilitate a validation workshop to get additional inputs to finalize final reportFinalize and submit final report (3 in Lao language and 3 in English) to committee.V. Methodology Using qualitative research to analyze national and regional framework, policies, strategies and good practices for informal workers access to NSSF, interviews relevant stakeholders in national and local, Focus Group Discussion (FGD) with stakeholders and communities to better understand their perspectives on challenges, opportunity, and experiences, demand to access to NSSF, including production of 3 case studies to better understand practical experiences. Using quantitative to analyze the statistics of different group, gender, sectors, worker groups in the formal and informal economic sector who are access or not to NSSF, capacity to contribution to NSSF of different groups/sectors, access to services and information, etc.VI. Location4 provinces: Bokeo, Laung Prabang, Vientiane Capital, and SaravanVII. Timeline: Tentative:  20 working daysVIII. Consultant qualifications and skills needed for this research workExternal Evaluator consultant or team.Track record in analysis of related policies,Relevant experience on social protection, NSSF, and other relevant research.Ability to conduct qualitative and quantitative research. IX. Process of the selection of the consultant (team) and expectations for evaluation of proposalDeadline for submission by applicants is 5:00pm on 30 November 2018.Proposal/offer must include methodology, tentative calendar/timeframe (if different from theSuggested timeline indicated above.A quote for desired financial compensation, CV of consultant/team.The evaluation committee will meet and select a candidate on the 4 December 2018 based on:Relevance of the proposal and understanding of the assignmentClarity on the methods used and the workplanDemonstrated track recordBudget and cost efficiencyFeasibility of the workX. Please submit all information in one of the following methods:Email: recruitment.laos@oxfam.org (as one document)Physically deliver to: 98/8, Sithong Road, Ban Nongduangtai, Sikhottabong District, Vientiane, Lao PDR,Mail: PO Box 4723, Vientiane Capital, Lao PDRFor any questions regarding this advertisement, please email: Phetvilay.phommesay@oxfam.org                                                            President of Laos Federation of Trade Unionບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງກ​ານ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບແຮງງານນອກລະບົບວັນທີ: ພະຈິກ 2018 ຫາ ມັງກອນ 2019[1] Decent Work Country Program for Lao PDR 2017-2021ຫົວຂໍ້ການສຶ​ກ​ສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບແຮງງານນອກລະບົບໄລຍະເວລາພະຈິກ 2018 ຫາ ມັງກອນ 2019ລະຫັດໂຄງການLAODG09399ລະຫັດງົບປະມານ1243I. ບົດນຳ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ປະຊາຊົນລາວໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ອງຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍສະ​ເພາະແມ່ນແຮງງານນອກລະບົບ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້່າໃນລະບຽບການປະກັນສັງຄົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ. ການສະຫນອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ລວມເຖີງ ການປະກັນສັງຄົມ ແບບບັງຄົບ ໃນຂະແໜງການໃນລະບົບ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະກັນສຸຂະພາບ ແບບສະໝັກໃຈ ຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດນອກລະບົບ (ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2013)1 , ການປຸກລະດົມການເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມຂະ​ຫຍາຍ ທັງສອງຂະແໜງການ ໃນ ແລະ ນອກລະບົບ, ເພື່ອຊຸກ​ຍູ້ໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລະ​ບົບການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອ​ແນ່​ໃສ່ ການປັບ​ປຸງ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ ແລະ ວົງຈອນການດຳລົງຊີວິດຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊົນ, ແລະ ຍົກ​ລະ​ດັບການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ເງິນບໍານານອື່ນໆໂດຍຜ່ານ ກອງທືນປະກັນສັງຄົມ, ເຊິງ​ຜ່ານ​ມາ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຫຼາຍ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ລວ​ມ​ທັງອົງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການກຳມະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ໄດ້ມີການເພີ່ມທະ​ວີການໂຄສະນາປຸກລະດົມໂດຍຜ່ານ ທັງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ໃນລະ​ບົບ ແລະ ໃນຂະແໜງການນອກລະບົບ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມແຮງງານຮັບຈ້າງປູກຝັງ, ແຮງງານຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ, ແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ແຮງງານບໍລິການ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໄຕ້ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຈາກ ໂຄງ​ການ ຮ່ວມມື "ການສົ່ງ​ເສີມ​ການປ້ອງກັນທາງດ້ານສັງຄົມຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ສໍາລັບແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບ ແລະ ໃນລະ​ບົບ " ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທືນ ຈາກ ກົມຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ແບນຊີກ (​ຫຼື DGD)  ປີ 2017-2021.ເຖີງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍບົດລາຍງານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີອັດຕາສ່ວນທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ ສໍາລັບແຮງງານນອກລະບົບ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ການປະກັນສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ ອົງການອ໊ອກສະຟາມ ຮ່ວມກັບ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການກອງທືນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018 ແລະໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຮ່ວມ​ມືໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ ກ່ຽວກັບ ທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງການນອກລະບົບ ໃນການ ເຂົ້າເຖີງການປະກັນສັງຄົມ?, ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບປະສົບການຂອງພວກເຂົາໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍເມື່ອໄດ້ເປັນສະມາຊີກຂອງກອງທືນປະກັນສັງຄົມ?,  ແລະ ເພື່ອ​ສັງ​ລວມຄໍາຄິດຄຳ​ເຫັນ ຫຼື ແນະນໍາ ເພື່ອ​ສຊກ​ຍູ້​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ ການປະກັນສັງຄົມຫຼາຍ​ຂື້​ນ?.​ສະ​ນັ້ນ, ເພື່ອໄດ້​ມາ​ຂ​ໍ້​ມູນ ແລະ ການ​ວິ​ເຄາະ​ວິ​ໃຈ ກ່ຽວກັບພາບ​ລວມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼື ທາງເລືອກໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ, ເພື່ອເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ໃນການປືກສາຫາລື ແລະ ການປັບປຸງໃນອາ​ນາ​ຄົດ, ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອ ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ "ການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ ຂອງແຮງງານນອກລະບົບ". ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາດ​ເປັນ ບຸກຄົນ, ເປັນທີມງານ, ສະຖາບັນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບ ການປະກັນສັງຄົມ.II. ຈຸດປະສົງລວມເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບ​ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສີ່ງທ້າທາຍ, ໂອກາດ ແລະ ​ປະ​ສົບ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ການໄດ້​ຮັບຜົນປະໂຫຍດ​ໃນການເຂົ້າ​ເຖິງ​ ການປະກັນສັງຄົມ​ຂອງ​ແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບ.III. ຈຸດປະສົງສະເພາະເພື່ອວິເຄາະກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງແຜນງານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ​ວິ​ເຄາະ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ ແລະ ໂອກາດ ຂອງແຮງງານນອກລະບົບໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ຈາກແຜນງານ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຢຸດທະສາດການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ.ເພື່ອວິເຄາະ ດ້ານສະຖິຕິໃນຂະແໜງການອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຮງ​ງານນອກລະບົບ ໃນການເຂົ້າເຖີງການປະກັນສັງຄົມ,​ ລວ​ມ​ທັງ ປະສົບການຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ​ສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມສາມາດ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເພື່ອ ເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ.ສ້າງ ກໍລະນີສືກສາ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິບັດທີ່ດີໃນການເຂົ້າເຖີງການປະກັນສັງຄົມ ຂອງແຮງງານນອກລະບົບ.ເພື່ອກໍານົດຂໍ້ສະເຫນີແນະ ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ ຂອງແຮງງານນອກລະບົບ.IV. ຜົນຄາດຫວັງ ແລະ ໜ້າວຽກອອກແບບການຄົ້ນຄ້ວາ ລວມເຖີງ ການສ້າງແບບສອບຖາມ, ວິທີການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະຫຼຸບບົດລາຍງານ.ຈັດກອງປະຊຸມປະຖົມມະເລີກ ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະເມີນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ.ຄົ້​ນ​ຄ້​ວາ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລົງ​ສຳ​ພາດ ພາກສະຫນາມ ເຊັ່ນ: ການສົນທະນາເປັນບຸກຄົນ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ ເປັນກຸ່ມແຮງງານນອ​ກ​ລະ​ບົບ ພາຍໃນ 4 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ.ສັງລວມຂໍ້ມູນການວິເຄາະ ແລະ ຮ່າງເປັນບົດລາຍງານໃຫ້ກັບຄະນະກຳມະການເພື່ອ​ມີ​ຄຳ​ເຫັນ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ກອບ​ມີ: ຕ່າງ​ໜ້າ​ຈາກຫ້ອງການກອງທືນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ສະມາຄົມອານຸລັກສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ອົງການ ອ໊ອກສະຟາມ.ຈັດກອງປະຊຸມນຳ​ສະ​ເໜີ​ຜົນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ເພື່ອຂໍ້ຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມປະກອບໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານສັງລວມ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ (ພາສາລາວ 3 ສະບັບ ແລະ ພາສາອັງກິດ 3 ສະບັບ) ໃຫ້ກັບຄະນະກໍາມະການ.V. ວິທີການຈັດຕັງປະຕິບັດນໍາໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄຸນນະພາບ ເພື່ອວິເຄາະ ຂໍ້​ມູນ​ ແລະ ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ​ອ້ງ ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ພາກພື້ນ: ດ້ານນະໂຍບາຍ, ດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ການປະກັນສັງຄົມຂອງແຮງງານນອກລະບົບ, ສໍາພາດຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ສົນ​ທະ​ນາ​ກຸ່ມກັບຊຸມຊົນກ່ຽວ​ກັບ ທັດສະນະ, ສິ່ງ​ທ້າທາຍ, ໂອກາດ ແລະ ປະສົບການ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຂົ້າເຖີງການປະກັນສັງຄົມ, ລວມເຖີງການສ້າງກໍລະນີສຶກສາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງປະສົບການຕົວຈີງຂອງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ການນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ ເພື່ອວິເຄາະກ່ຽວກັບສະຖິຕິ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ກຸ່ມແຮງງານ, ຍິງ-ຊາຍ, ຂະແໜງການເສດຖະກິດ ໃນ ແລະ ນອກລະບົບ ໃນ​ການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ, ສືກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບລາຍໄດ້ ຫລືຄວາມສາມາດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ພາກປະກັນສັງຄົມ, ສະຖິຕິການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອື່ນໆ.VI. ສະຖານທີ່4 ແຂວງເປົ້າໝາຍ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ.VII. ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ:VIII. ທີມປະເມີນຜົນ: ມາດຕະຖານ ແລະ ທັກສະທີ່ຕ້ອງການໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄ້າວນີ້ປະກອບມີ:ທີ່ປືກສາພາຍນອກ ທີ່ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ເປັນທີມງານມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ກອງທືນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.ມີຄວາມສາມາດໃນການວິໄຈ ກ່ຽວກັບດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ດ້ານປະລິມານ.IX. ຂັ້ນຕອນໃນການຄັດເລືອກຜູ້ປະເມີນ ຫຼື ທີມປະເມີນຜົນ ແລະ ຄວາມຄາດຫັວງໃນບົດສະເໜີການປະເມີນຜົນ.ປິດຮັບໃບສະມັກ ພາຍໃນວັນທີ່ີ 30 ພະຈິກ 2018.ບົດສະເຫນີ / ຂໍ້ສະເໜີ ຕ້ອງປະກອບມີ ວິທີການຈັດຕັງປະຕິບັດ, ຄາດຄະເນວັນທີ/ໄລຍະເວລາ (ຖ້າຫາກແຕກຕ່າງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ແນະນໍາໃນເອກະສານ ທີ່VII), ໃບສະເໜີລາຄາ ສໍາລັບການຊົດເຊີຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ຕ້ອງການ, ຊີວະປະຫັວດ ຂອງທີ່ປຶກສາ / ທີມ.ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນ ຄັດເລືອກ ແລະ ແຈ້ງເລືອກຜູ້ສະຫມັກໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2018 ໂດຍອີງໃສ່:ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງບົດນໍາສະເໜີ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໜ້າວຽກມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ແຜນງານມີການສະແດງປະຫວັດການເຮັດວຽກຊັດເຈນງົບປະມານ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານການນຳໄຊ້ງົບປະມານຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກX. ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:ອີເມວ: recruitment.laos@oxfam.org (as one document)ທີ່ຢູ່: 98/8, ຖະໜົນສີທອງ, ບ້ານໜອງດ້ວງໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ຕູ້ ປນ: 4723, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວກໍລະນີມີຂໍ້ຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດສອບຖາມໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້Phetvilay.phommesay@oxfam.org 
Contact
Email : recruitment.laos@oxfam.org
Website : www.oxfam.org
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.