108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Research Unit (LOMWRU)

Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Research Unit (LOMWRU)

Mahosot Hospital Phiawat Chanthabouly

  • All job in this company
  • Research Physician in arbovirology Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Research Unit   Microbiology Laboratory, Mahosot Hospital, Vientiane, Lao PDRJob Description for: Research Physician in arbovirology January 2019Supervisory Responsibility:Full time post:  12 months (full time)Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Research Unit (LOMWRU) is a Lao-UK project conducting clinical infectious disease research in Laos since 2000. The office is based in the Microbiology Laboratory, Mahosot Hospital, Vientiane Capital, Lao PDR. Job SummaryScientist in Virology for research and routine diagnosis of arboviruses (dengue, chikungunya, Zika, Japanese encephalitis…), more specifically dengue virus. To supervise diagnosis testing: to perform laboratory testing if needed, to organize the laboratory testing to be done by technicians, to organize the recording of the results, to interpret the results and report them. To conduct research project on dengue and potentially other arboviruses.Key ResponsibilityPerform PCR (real-time and conventional)Perform RDTPerform ELISACell culture and inoculation in BSL3Check & interpret PCR results for arbovirusesCollect & interpret RDT & ELISA results for arbovirusesIn charge of weekly dengue report to NCLECollect and check dengue forms, link with clinicians if needed and supervise data entryIn charge of managing the dengue dashboardParticipate & make presentation at national meetingParticipate in writing research projectPerform laboratory assays for research project (mainly on dengue)Participate in writing research article Essential CriteriaMedical DoctorExcellent written and verbal communication skills in LaoEnthusiastic, organized and with good problem solving skillsGood knowledge of Microsoft Office software (Excel, Word etc.) Desirable CriteriaMaster in ScienceGood spoken and written EnglishTo apply for the this position please send your CV, cover letter as well as relevant certificates via Email only to LOMWRU_Personnel@tropmedres.ac dead line for application is 31/01/2019 Only short listed candidate will be notified for the interview 
  • ພະນັກງານ ທ່ານໝໍ Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Research Unit, Microbiology Laboratory, Mahosot Hospital, Vientiane, Lao PDR ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ທ່ານໝໍ 1 ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ທີ່ແຂວງ ຫລວງນຳ້ທາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າພະຍາດເຂດຮ້ອນລະຫວ່າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ-ແວວຄຳຕັຣສ໌-ມະຫາວິທະຍາໄລອອກສ໌ຝອດ ຫລື Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Research Unit (LOMWRU) ເປັນໜ່ວຍງານ ຄົ້ນຄວ້າພະຍາດທີ່ຕິດເຊື້ອໃນ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000. ຫ້ອງການຂອງໂຄງການແມ່ນປະຈໍາຢູ່ທີ່ ພະແນກວິເຄາະຈຸລິນຊີ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກປະສານງານກັບອຳນາດການຈັດຕັ້ງຂອງໂຮງໝໍແຂວງ, ພະແນກວິເຄາະຈຸລິນຊີ/LOMWRU, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ ສຶກສາດຳເນີນໄປຖືກຕາມແນວທາງການປະຕິບັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຖືກເກັບກຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເມາະສົມ.ເອົາຄົນເຈັບເຂົ້າການສຶກສາ - ຂໍຄວາມຍິນຍອມຈາກຄົນເຈັບ, ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົນເຈັບ, ສອບຖາມປະຫວັດ, ກວດກາຮ່າງກາຍ ແລະ ຕື່ມແບບຟອມສອບຖາມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.ຕິດຕາມອາການຄົນເຈັບພາຍຫລັງອອກໂຮງໝໍ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງເລືອດພາຍຫລັງ ອອກໂຮງໝໍຈາກຄົນເຈັບໃນການສຶກສາທຸກຄົນກຳກັບ ແລະ ຄູ້ມຄອງວຽກຂອງພະນັກງານວິເຄາະຂອງການສືຶກສາສົ່ງບົດລາຍງານທຸກໆອາທິດທາງ e-mail, ສົ່ງບົດສະຫລຸບການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານບັນຊີຂອງ LOMWRUຕິດຕາມຄົນເຈັບໜັກທີ່ຕ້ອງຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍສູນກາງລາຍງານບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ທ່ານໝໍຜູ້ປະສານງານຂອງການສຶກສາ EFS ແລະ ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບການສຶກສາ.ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫລື ປະລິນຍາໂທ ການແພດ ຫລືສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ຕ່າງແຂວງເປັນເວລາ 1 ປີມີຄວາມສາມາດດີເລີດໃນການເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາລາວມີຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດມີປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ Microsoft Word, Access, ແລະ Excelມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນຫານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການກັບວຽກຜູ້ທີ່ ມີປະສົບການ ເຮັດວຽກພາກສະໜາມ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການພິຈະລະນາເປັນພິເສດຜູ້ທີ່ສົນໃຈຕຳແໜ່ງດ່ັງກ່າວກະລຸນາສົ່ງ ໃບສະໝັກ(ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ) ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ໄປທາງເບີອີເມວ  LOMWRU_Personnel@tropmedres.ac  ວັນທີປິດຮັບສະມັກ  31/01/2019ສະເພາະຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອສຳພາດ
Contact
Contact Name : N/A
Email : LOMWRU_Personnel@tropmedres.ac
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.