108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Datacom Co., Ltd.

Datacom Co., Ltd.

Nongbone Rd Phonesay Saysettha

  • All job in this company
  • ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ      ບໍລິສັດ ດາຕາຄອມ ຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນຜູ້ນຳດ້ານການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການດ້ານໄອທີຄົບວົງຈອນໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຍີນດີປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:      ຕຳແໜງທີ່ເປີດຮັບສະໝັກມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ພະນັກງານຂາຍ ( Sale and Pre Sale )                ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ         ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ     ຈຳນວນ 3 ຕຳແໜ່ງຄຸນນະວຸດທີ່ຕ້ອງການທົ່ວໄປ: ຈົບປະລີນຍາຕີ ຫຼື ທຽບເທົ່າໃນຂະແໜງການທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງດີ ສາມາດເຮັດວຽກໃນແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມລາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະສາມາດເຮັດວຽກພາຍໄຕ້ຄວາມ ກົດດັນ ມັກຮຽນຮູ້ໃນສິງທີ່ໃໝ່ ແລະ ທ້າທາຍ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ, ມັກໃນການບໍລິການ ຫາກຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຈະພິຈະລະນາເປັນພິເສດຫາກທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາຍື່ນເອກະສານສະໝັກງານ ແລະ CV ເປັນພາສາອັງກິດ, ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໜັງສືຢັ້ງຢືນຕ່າງໆພ້ອມຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນມາຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:Datacom Co., Ltd.Phonesay Village, Saysettha District;Vientiane, Lao P.D.RTel: +856 21 417234-1 Ext: 133Fax: +856 21 219117.Email:    Daoxay@datacom.la ແລະ Aloun@datacom.la         
Contact
Contact Name : N/A
Email : Daoxay@datacom.la
Telephone : +856 21 417234-1 Ext: 133
Website : www.datacom.la
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.