108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

World Renew Laos

World Renew Laos

N/A Vutnak Sisattanak

  • All job in this company
  • ຮັບສະໝັກຫົວໜ້າທີມກໍ່ສ້າງ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານອົງການຫ່ວງໄຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ປະຈຳລາວ ( World Renew  Laos) ເປັນອົງການໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງຄູນ, ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ 1 ທ່ານ ເຮັດວຽກປະຈໍາຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຄື: ຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າທີມກໍ່ສ້າງ 1ຕໍາແໜ່ງຄຸນວຸດທິດັ່ງນີ້:  ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ . ມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາຢ່າງໜ້ອຍ  3 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ສາມາດສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ຄິດໄລ່ນໍ້າລີນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກກໍ່ສ້າງ. ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ມີທັກສະໃນການເປັນຫົວໜ້າທີມ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິຊອບສູງ. ສາມາດລົງເຮັດວຽກ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການໄດ້ຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,ສາມາດຍ່າງໄກ ແລະ ຂີ່ລົດຈັກໄປເຂດກັນດານໄດ້ ສາມາດນຳໃຊ້  ຄອມພິວເຕີ   Word, Excel, Power Point, AutoCAD2D    ມີຄວາມເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫົວໜ້າທີມກໍ່ສ້າງ: ຂຽນບົດລາຍງານ - ສ້າງແຜນວຽກປະຈໍາປີ, 6ເດືອນ, 3ເດືອນ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ນຳພາທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. ມີທັກສະໃນການປະສານງານ ແລະ ການນໍາພາ. ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເພຶື່ອໃຫ້ພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຄິດໄລ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມທຸກກິດຈະກໍາດ້ານກໍ່ສ້າງ. ຊ່ວຍທຸກທີມງານທີ່ມີການກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າສົນໃຈສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທ່ີ ອົງການ World Renew    ບ້ານວັດນາກ 175/15ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ   ໂທ:021-313-071,020 22216824. ຫຼຶສົ່ງອີເມລຫາ: admin.laos@world-renew.net ຫ້ອງການຊຽງຂວາງ ຢູ່ ບ້ານໂພນສະອາດໃຕ້, ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ຄຸ້ມໂຊອາເກົ່າ) ສອບຖາມໄດ້: 061 312 024, ປິດຮັບໃບສະໝັກ ວັນທີ 25/10/2017. ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບສະໝັກຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ຊີວະປະຫວັດ (CV), ໃບຜ່ານງານ, ໃບຂັບຂີ່, ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ໂຄງການຈະຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທ່ີຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າສຳພາດເທົ່ານັ້ນ.     (ຖ້າແມ່ນ ຄົນພື້ນທີ່ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.) 
Contact
Contact Name : N/A
Email : admin.laos@world-renew.net
Telephone : 021 313071; 020 22216824
Operation Time : -
Facebook : -
Website : worldrenew.net
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.