108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

BSH Lao Insurance Co.,Ltd

BSH Lao Insurance Co.,Ltd

Lane Xang Avenue Hatsady Chanthabouly

  • All job in this company
  • ຫົວໜ້າ ພະແນກການຕະຫຼາດ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100%  )  ແລະ ບໍລິສັດ S - TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 07/01/2019 ເຖີງວັນທີ 21/01/2019 )I. ພະແນກການຕະຫຼາດ1. ຫົວໜ້າ ພະແນກການຕະຫຼາດ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:01 ຕຳແໜ່ງa. ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ: ວຽກງານສ້າງແຜນການ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍຸ້ ປະຕິບັດແຜນງານດຳເນີນທຸລະກິິດຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນການປະກັນໄພໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປະຕິບັດທີ່ປືກສາໃຫ້ຄະນະນຳບໍລິສັດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໂດຍກົງໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດໂດຍການສ້າງຫຼັກສູດ, ແຜນການງົບປະມານ ແລະ ບັນດາຄວາມຕ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເໝາະສົມ, ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາລະບົບຂາຍ, ລະບົບຕົວແທນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຳເລັດ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໜ່.ຝຶກອົບຮົມ,​ແນະນຳພະນັກງານທີ່ຕົນຄຸ້ມຄ້ອງ.ຊີ້ນຳທິດທາງ, ບໍລິຫານ, ລາຍງານ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານໃນພະແນກປະຕິບັດບັນດາວຽກງານໄດ້ມອບໝາຍ.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລາຍງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳ.b) ວຽກງານການຕະຫຼາດຂອງພະແນກ:ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນປະຕິບັດແຜນການສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງການຂາຍ, ພັດທະນາບັນດາຈຸດທີ່ຂາຍ, ຕົວແທນປະກັນໄພ, ນາຍໜ້າປະກັນໄພ,​ຜູ້ປະກອບການຂາຍປະກັນໄພການແຈກຢາຍ, ຄຸ້ມຄ້ອງສັນຍາປະກັນໄພຊອກຫາລູກຄ້າໂດຍກົງ,​ປະຕິບັດການຂາຍ, ຜູກມັດສັນຍາ,​ ອອກສັນຍາປະກັນໄພ.ປະຕິບັດວຽກຊຳລະ.,​ເກັບກຳ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕາມລະບຽບ ຂອງບໍລິສັດc) ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລຸກຄ້າປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງປະກັນໄພ, ຮັບເອົາ ແລະ ແກ້ໄຂຂັ້ນຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ BSH ຮັບຜິດຊອບ.ຕິດຕາມເອກະສານຂອງລຸກຄ້າ,​ ລາຍງານສັນຍາຕໍ່, ເກັບໄວ້ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ.d) ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຕາມຄວາມມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່e) ປະສົບການ:ກ່ຽວກັບຫົວໜ້າ ພະແນກການຕະຫຼາດ: ມີປະສົບການ 03 ປີຂື້ນໄປໃນຂົງເຂດທຸລະກິດປະກັນໄພທົ່ວໄປພາສາອັງກິດດີ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ຖ້າຄົນລາວຮຸ້ພາສາຫວຽດຈະພິຈາລະນະເປັນພິເສດ.f) ເງື່ອນໄຂລວມໃນການເຮັດວຽກ+) ລະດັບການສືກສາ:ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ,​ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບເຂດປະກັນໄພ.ຖ້ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານ, ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນທ້ອງຖີ່ນ.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດປະກັນໄພ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສະຖິຕິນຳໃຊ້້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ .ຄວາມສາມາດຂາຍ ແລະ ທັກສະໃນການສື່ສານ.ສ້າງແຜນການວຽກງານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງ.ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 40 ປີ.+) ທັກສະວຽກງານ:ເປັນເຈົ້າການ, ແຂງກ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເອກະລາດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍງານໄດ້ດີບຸກຄະລິກກະພາບດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແບບແຜນການເຮັດວຽກມີສີມືອາຊີບເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ Website ຂອງ ບໍລິສັດ www.bshlao.com )ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)     ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ແຈ້ງການສໍາພາດເຖິງຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂມາສະໝັກ.ຕິດຕໍ່ພົວພັນ​ເອົາ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ​ເຮືອນເລກທີ 181,​ ຖະໜົນສາຍລົມ,​ ບ.​ຫັດສະດີ,​ ມ. ຈັນທະບູລີ,​ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງທາງອີເມວ: Hr.bshlao@bshc.com.vn,ເບີໂທ: 020 99 456 456 – 020 988 00 465
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100%  )  ແລະ ບໍລິສັດ S - TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 07/01/2019 ເຖີງວັນທີ 21/01/2019 )I. ພະແນກການຕະຫຼາດ2. ພະນັກງານການຕະຫຼາດຈຳນວນ 05 ຄົນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.a) ວຽກງານ:ຄົ້ນຄ້ວາ,​ ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນບັນດາວິຊາການປະກັນໄພໄດ້ອະນຸຍາດຜັນຂະຫຍາຍ,​ຊອກຫາຕະຫຼາດ ແລະ ສ້າງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.ສະເໜີ / ປະຕິບັດລາຍການສະເໜີຂາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຂຸດຄົ້ນປະກັນໄພຂອງພະແນກ/ ບໍລິສັດ.ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການຂຸດຄົ້ນປະກັນໄພຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ+ ຊອກຫາໂດຍກົງ, ໃຫ້ຄຳປືກສາລູກຄ້າ,​ປະຕິບັດການສະເໜີຂາຍ, ເຊັນສັນຍາ, ​ອອກສັນຍາປະກັນໄພ, ເກັບຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ.+ ກໍ່ສ້າງ, ​ຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານຂຸດຄົ້້ນປະກັນໄພ.  ປະຕິບັດວຽກສະຖິຕິ,​ ລາຍງານເປັນໄລຍະເວລາອັນແນ່ນອນ/ ໂດຍບັງເອີນຕາມລະບຽບການຂອງບໍລິສັດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຄສະນາຮຸບພາບຂອງບໍລິສັດໄປສຸ່ລຸກຄ້າ.B) ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລຸກຄ້າ:ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບໍລິການລຸກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງປະກັນໄພ, ຮັບເອົາ ແລະ ແກ້ໄຂຂັ້ນຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ BSH ຮັບຜິດຊອບ.ຕິດຕາມເອກະສານຂອງລຸກຄ້າ,​ ລາຍງານສັນຍາຕໍ່, ເກັບໄວ້ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ.c) ເງື່ອນໄຂລວມໃນການເຮັດວຽກ+) ລະດັບການສືກສາ:ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ,​ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບເຂດປະກັນໄພ.ຖ້ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພີຈາລະນາເປັນພີເສດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານ, ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນທ້ອງຖີ່ນ.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດປະກັນໄພ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສະຖິຕິນຳໃຊ້້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ .ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາຍ ແລະ ທັກສະໃນການສື່ສານ.ສ້າງແຜນການວຽກງານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງ.ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 40 ປີ.+) ທັກສະວຽກງານເປັນເຈົ້າການ, ແຂງກ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເອກະລາດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍງານໄດ້ດີບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແບບແຜນການເຮັດວຽກມີສີມືອາຊີບ.ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ Website ຂອງ ບໍລິສັດ www.bshlao.com )ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)     ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ແຈ້ງການສໍາພາດເຖິງຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂມາສະໝັກ.ຕິດຕໍ່ພົວພັນ​ເອົາ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ​ເຮືອນເລກທີ 181,​ ຖະໜົນສາຍລົມ,​ ບ.​ຫັດສະດີ,​ ມ. ຈັນທະບູລີ,​ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງທາງອີເມວ: Hr.bshlao@bshc.com.vn,ເບີໂທ: 020 99 456 456 – 020 988 00 465
  • ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100%  )  ແລະ ບໍລິສັດ S - TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 07/01/2019 ເຖີງວັນທີ 21/01/2019 )II. ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີຈຳນວນ 03 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ+ ວຽກງານໂດຍກົງຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ;ການພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນຫາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ.ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ການປະເມີນຜົນ+ ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະຕົວເລກກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ.ປະກົດເຫັນບັນດາບັນຫາມີຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເເນະນຳໃຫ້ຜູ້ນຳ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ມອບໝາຍຕາມຄວາມມຸ່ງປະສົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ2. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ+ ລະດັບການສືກສາ: ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ  + ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ (Microsoft word, Excel, Powerpoint, Outlook........).+ ປະສົບການ: ຖ້າມີປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຄະດີຢູ່ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ຮູ້ພາສາຫວຽດ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ+ ຄວາມສາມາດ:ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຂັດແຍ່ງມີຄວາມສັດຊື່, ລະມັດລະວັງ,​ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຈະໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ+ ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 35 ປີ.ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ Website ຂອງ ບໍລິສັດ www.bshlao.com )ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)     ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ແຈ້ງການສໍາພາດເຖິງຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂມາສະໝັກ.ຕິດຕໍ່ພົວພັນ​ເອົາ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ​ເຮືອນເລກທີ 181,​ ຖະໜົນສາຍລົມ,​ ບ.​ຫັດສະດີ,​ ມ. ຈັນທະບູລີ,​ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງທາງອີເມວ: Hr.bshlao@bshc.com.vn,ເບີໂທ: 020 99 456 456 – 020 988 00 465
  • ພະນັກງານ ບັນຊີ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100%  )  ແລະ ບໍລິສັດ S - TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 07/01/2019 ເຖີງວັນທີ 21/01/2019 )III. ພະນັກງານ ບັນຊີ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 02 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ1. ວຽກງານຮັບເອົາ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ໂອນເອກະສານ, ຈົດໝາຍ,​ ເຄື່ອງຝາກ,...... ເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດ, ຮັບ ແລະ ຕອບໂທລະສັບ,​ ແຟັກມາ ແລະ ຍ້າຍມາໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັບຕ້ອນ ແລະ ແນະນຳລູກຄ້າ, ກະກຽມຫ້ອງປະຊຸມ.ຮັບເອົາ ແລະ ກວດກາເອກະສານລາຍງານບັນຊີ, ເຮັດໃບລາຍງານມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນຕາມການຊີ້ນຳຂອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີໃຫ້ຖືກກົດລະບຽບ.ລົງບັນຊີລາຍຮັບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າຫຼູ້ຍຫ່ຽນຊັບສິນ ໜີ້ສິນ.ກວດກາ ຄວາມສົມບູນ ລະຫ່ວາງ ລາຍລະອຽດຂອງຕົວເລກບັນຊີ ແລະ ລວມ.ກວດກາການລົງບັນຊີຂອງວິຊາການທີ່ເກີດຂື້ນ.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກລາຍງານ,​ສະຖິຕິ.ປະຕິບັດວຽກເກັບໄວ້ເອກະສານຕາມລະບຽບປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການຊີ້ນຳຂອງຫົວໜ້າ.2. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຮຽນຈົບປະລິຍາຕີຂື້ນໄປມີບຸກຄະລິກກະພາບດີນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີພາສາ: ອ່ານ,ຟັງ, ຂຽນ, ເວົ້າ ພາສາຫວຽດໄດ້ດີອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 25 ປີ3. ຄວາມສາມາດມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ, ສຸພາບ, ມີຄວາມຊື່ສັດ, ​ລະມັດລະວັງ, ວອງໄວ,​ມີໜ້າທີ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.ມີທັກສະໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ Website ຂອງ ບໍລິສັດ www.bshlao.com )ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)     ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ແຈ້ງການສໍາພາດເຖິງຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂມາສະໝັກ.ຕິດຕໍ່ພົວພັນ​ເອົາ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ​ເຮືອນເລກທີ 181,​ ຖະໜົນສາຍລົມ,​ ບ.​ຫັດສະດີ,​ ມ. ຈັນທະບູລີ,​ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງທາງອີເມວ: Hr.bshlao@bshc.com.vn,ເບີໂທ: 020 99 456 456 – 020 988 00 465
Contact
Contact Name : N/A
Telephone : 020 99 456 456
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.