108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Phu Bia Mining

Phu Bia Mining

7th Floor, Capital Tower 23 Singha That Luang Saysetha

  • All job in this company
  • ພະນັກງານຊ່າ​ງ​ເຊື່ອມ-ຈອດ ຕຳ​ແໜ່ງ ພະນັກງານຊ່າ​ງ​ເຊື່ອມ-ຈອດມາຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ,ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກກັບທີມງານທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານວັດທະນະທັມໂອ​ກາດ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຊອກ​ຫາ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃໝ່ໃນດ້ານຊ່າງເຊື່ອມ - ຈອດ ໂດຍ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງມີແພັກເກັດເງິນເດືອນແລະສະຫວັດດີການທີ່ຫລາກຫລາຍ ( ພູຄຳ - ກະເຮັດວຽກ: 14 ມື້ເຮັດວຽກ 07 ມື້ພັກ ຕໍາແໜ່ງນີ້ແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສັນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນບໍລິສັດແພນອອສຈໍາກັດແມ່ນຜູ້ຜະລິດທອງແລະຄໍາເຊິ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດອອສເຕເລຍ,ມີການພັດທະນາແລະສໍາຫລວດໃນປະເທດລາວ ມ່ຽນມາ ແລະ ປາປົວນິວກິເນຍ. ບໍລິສັດໄດ້ສຸມໃສ່ຮູບແບບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ ການຂາຍທອງແດງ ແລະຄໍາ ການກະຈາຍເປົ້າໝາຍຂອງການຜະລິດແລະການເຕີບໂຕ.ໃນປະເທດລາວແພນອອສຖືຫຸ້ນ90ສ່ວນຮ້ອຍໃນບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງເຊິ່ງຈົດທະບຽນໃນປະເທດລາວ.ລັດຖະບານລາວແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງຢູ້10 ສ່ວນຮ້ອຍ.ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງເປັນເຈົ້າຂອງແລະດໍາເນີນການຢູ່ເຂດດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນທອງແດງ-ຄໍາຢູ່ພູຄໍາ ແລະ ເຂດດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນຄໍາ-ເງິນບ້ານຫ້ວຍຊາຍນີ້ແມ່ນໂອດການທີ່ດີໃນການຮ່ວມວຽກນໍາບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ. ໜ່ວຍຜະລິດທອງແດງ-ຄໍາຢູ່ພູຄໍາ ແລະ ໜ່ວຍຜະລິດຄໍາ-ເງິນຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີຄວາມປອດໄພລະດັບໂລກໃນການປະຕິບັດແລະການດໍາເງີນງານ.ບໍລິສັດແມ່ນສຸມໃສ່ໃນການສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຂໍ້ຄົງຄ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະມີການພັດທະນາແຜນປິດບໍ່ທີ່ມີຜົນດໍາເນີນງານແບບຢືນຍົງໃຫ້ລັດຖະບານແລະປະຊາຊົນລາວ.ການຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາທີມງານຂອງພູເບ້ຍມາຍນິ້ງທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກນໍາສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອນຮ່ວມງານທີມີຄວາມຫລາກຫລາຍວັດທະນະທັມທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການເຝິກອົບຮົມແລະການພັດທະນາໂດຍພະນັກງານຕ່າງປະເທດແລະຫົວໜ້າຄົນລາວທີ່ມີປະສົບການແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາປັບປຸງທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດອີກດ້ວຍນອນຈາກນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເປັນເງິນເດືອນແລະຜົນປະໂຫຍດຫລາກຫລາຍລວມທັງປະກັນສຸຂະພາບທີ່ຄຸ້ມກັນຄອບຄົວແລະຍັງມີໂບນັສໃນການເຮັດວຽກງານນໍາອີກພວກເຮົາສະເໜີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງຫລາກຫລາຍຢູ່ທີ່ບໍ່ຂຸດຄົ້ນ,ການສໍາຫລວດພາກສະໜາມແລະຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫລາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງຂໍແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຍິງສະຫມັກໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ວ່າງທັງໝົດພວກເຮົາມີທີ່ພັກທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ທາງພາກສະໜາມ ມີບໍລິການອາຫານທັງອາຫານລາວ ອາຫານເອເຊຍ ແລະອາຫານຕາເວັນຕົກມີກິລາແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄົບທັນສະໄໝແລະມີໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການທໍາຄວາມສະອາດ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນເຮັດວຽກ20ມື້ພັກ8ມື້ ຫຼື ເຮັດວຽກ14ມື້ພັກ7ມື້ສໍາລັບການເຮັດວຽກເປັນຜຽນ ການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນແມ່ນເຮັດວຽກ5ມື້ຕໍ່ອາທິດພັກ2ມື້ລາຍງານວຽກຫາຫົວໜ້າທີມຊ່າງເຊື່ອມ, ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານທຸກກິດຈະກຳຂອງການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນຳ ທີ່ມອບໝາຍໂດຍຫົວໜ້າທີມ ຫຼື ຫົວໜ້າຄຸມງານຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ໜ້າວຽກສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບແມ່ນຈະສຳເລັດໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄາດຫວັງໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມມາດຕະຖານຂອງບໍລິສັດ / ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ / ແນວທາງ ຫຼື ຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າໜ້າວຽກຈະສຳເລັດຕາມຂອບເຂດເວລາທີ່ກຳນົດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຄືນໃໝ່ ຫຼື ສິ່ງສຳຄັນໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ / ສິ່ງແວດລ້ອມ / ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມສິ່ງປົນເປື້ອນ ທີ່ກໍານົດໂດຍບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນີ້ງ.ຫນ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ:ຮັບຜິດຊອບໃນການເຊື່ອມ - ຈອດສ່ວນປະກອບ ແລະ ອຸປະກອນມາຍນີ້ງທຸກປະເພດລາຍງານທຸກອຸບັດຕິເຫດ / ເຫດການເກືອບເກີດໃຫ້ຫົວໜ້າຄຸມງານໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນທຸກໆການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ທາງບໍລິສັດພູເບ້ຍຈັດໃຫ້ ແລະ ໝັ້ນໃຈຜົນຈະຂື້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານຈະນຳໃຊ້ດ້ວຍໂຕທ່ານ100%ສຳເລັດເອກະສານເຊັ່ນ: ການເຮັດເວີກອໍເດີ້, ລາຍງານປະຈຳວັນ ແລະ ການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກປະຈຳວັນຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ສຳເລັດຕາມຂອບເຂດເວລາທີ່ກຳນົດຄຸນນະສົມບັດທີ່ຄວນມີສໍາລັບຕໍາແນ່ງນີ້:ວຸດທິການສຶກສາ ລະດັບ ຊັ້ນກາງ ຂື້ນໄປມີປະສົບການທາງດ້ານການເຊື່ອມ-ຈອດ 2 ປີຂື້ນໄປສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ສາ​ມາດ​ສະ​ໝັກ​ຜ່ານ​ລິ້ງ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ໄດ້​ເລີຍ:https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=12901&company=PanAust 
  • Geological Technician – Level 2 Geological Technician – Level 2Be part of a high-performing mining company, multi-cultural team environmentOpportunity for junior Geological Technician to develop your work skills with world class operationsGenerous salary and benefits package – 14 days on, 7 days off rosterTHIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.PanAust Limited is an Australian-headquartered copper and gold producer in Laos, with pre-development and exploration assets in Laos, Myanmar and Papua New Guinea (PNG). The Company is focused on a sustainable business model associated with the production and sale of copper and gold, delivery of production goals and growth.In Laos, PanAust owns a 90 per cent interest in the Lao-registered company, Phu Bia Mining. The Government of Laos owns the remaining 10 per cent. Phu Bia Mining owns and operates PanAust Phu Kham Copper-Gold Operation and Ban Houayxai Gold-Silver Operation.This is a unique time to join Phu Bia Mining. The Company’s Phu Kham Copper-Gold and Ban Houayxai Gold-Silver Operations are world-class in terms of safety, production and performance. The Company is committed to continuing to deliver outstanding operational results while developing a mine closure plan that will provide sustainable outcomes for the Government and people of Laos.By joining the Phu Bia Mining team, you will have the opportunity to work in a multi-cultural environment, where you will be supported by experienced expatriates and Lao supervisors who will provide you with training and development and the opportunity to develop and improve your English language skills. You will be rewarded with a generous salary and benefits package, including family medical insurance and performance bonuses.We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions. Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site-based employees work a roster of 20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off.Reporting to the Geology Team Leader. The key objective of the Grade Control Geological Technician at BHX is ensure all Grade control drill hole sampling and other sampling is carried out correctly according to Geological Procedures. A key focus for this role is to provide high quality samples absent of contamination to be delivered to the laboratory in a timely manner. Another key focus is to supervise pad construction activities to support grade control drilling activities.Your responsibilities will include:Supervise the geological assistants and labourers in proper collection of grade control samples from RC drillingSurvey reference peg; Set out Ore block ID; Grade peg; Material board; Dip angle pegs; and Flagging and laying out lines for drilling and other purposesAssist in the despatch of rock samples to the nominated Assay LaboratoryAssist in making Geological Plans and MapsAim to achieve the forecast for drilling/shiftAssist the geologist in mapping and loggingTo be successful in this role, you will require:Diploma in Mining, Exploration and related fieldSome experience in mining geology or Exploration, Fresh graduate desirableBasic an English and computer skillsOutstanding written and verbal communication sillsExcellent inter-personnel skillsFor questions regarding this position or our recruitment process, please follow link below:https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13242&company=PanAust 
  • Surveyor SurveyorBe part of a high‐performing mining company, multi‐cultural team environmentprovide drafting support to the civil, survey and work with development of bills of operations Generous salary and benefits package – 20 days on and 08 days off rosterTHIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.PanAust Limited is an Australian‐headquartered copper and gold producer in Laos, with pre‐development and exploration assets in Laos, Myanmar and Papua New Guinea (PNG). The Company is focused on a sustainable business model associated with the production and sale of copper and gold, delivery of production goals and growth.In Laos, PanAust owns a 90 per cent interest in the Lao‐registered company, Phu Bia Mining. The Government of Laos owns the remaining 10 per cent. Phu Bia Mining owns and operates PanAust Phu Kham Copper‐Gold Operation and Ban Houayxai Gold‐Silver Operation.This is a unique time to join Phu Bia Mining. The Company’s Phu Kham Copper‐Gold and Ban Houayxai Gold‐Silver Operations are world‐class in terms of safety, production and performance. The Company is committed to continuing to deliver outstanding operational results while developing a mine closure plan that will provide sustainable outcomes for the Government and people of Laos.By joining the Phu Bia Mining team, you will have the opportunity to work in a multi‐cultural environment, where you will be supported by experienced expatriates and Lao supervisors who will provide you with training and development and the opportunity to develop and improve your English language skills. You will be rewarded with a generous salary and benefits package, including family medical insurance and performance bonuses.We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions. Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site‐based employees work a roster of 20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off.Reporting to the Senior Engineer, you will form a key part of the Infrastructure and Road Maintenance (IRM) team responsible for supporting the survey data and prepare drafting drawing. The Surveyor will work under the supervision of the Senior Engineer.Your responsibilities will include:Measure and record precise distances and angles on, above or below the land surface, including boundary points, topographical features and other designated markersCreate reports and maps according to project requirements containing information from field measurements, boundary markers and topographical featuresPrepare two‐dimensional maps and three‐dimensional computer renderings of property features, such as boundary lines, geological points of interest, existing structures, water features and utility linesVerify the accuracy of survey data, including measurements and calculations conducted at survey sitesRecord the results of surveys, including the shape, contour, location, elevation, and dimensions of land or land featuresCalculate heights, depths, relative positions, property lines, and other characteristics of terrainCoordinate with engineering and architectural personnel, project owner, and others concerned with projectsTo be successful in this role, you will require:At least Diploma’s degree in surveying or civilExcellent problem‐solving skills and understanding of mapping conceptsSelf‐motivated with good time management and ability to work outdoors and walk as neededExperience with computer drafting programsGood in computer program Auto CAD, 3D Civil, Land development and GPSFor questions regarding this position or our recruitment process, please contact our recruitment team on +856 (0) 21 268 000.https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13245&company=PanAust 
  • Project Engineer Project EngineerBe part of a high‐performing mining company, multi‐cultural team environmentProvide construction, design and drafting support to our projects across the operations Generous salary and benefits package – Roaming roster 20 days on and 08 day offTHIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.PanAust Limited is an Australian‐headquartered copper and gold producer in Laos, with pre‐development and exploration assets in Laos, Myanmar and Papua New Guinea (PNG). The Company is focused on a sustainable business model associated with the production and sale of copper and gold, delivery of production goals and growth.In Laos, PanAust owns a 90 per cent interest in the Lao‐registered company, Phu Bia Mining. The Government of Laos owns the remaining 10 per cent. Phu Bia Mining owns and operates PanAust Phu Kham Copper‐Gold Operation and Ban Houayxai Gold‐Silver Operation.This is a unique time to join Phu Bia Mining. The Company’s Phu Kham Copper‐Gold and Ban Houayxai Gold‐Silver Operations are world‐class in terms of safety, production and performance. The Company is committed to continuing to deliver outstanding operational results while developing a mine closure plan that will provide sustainable outcomes for the Government and people of Laos.By joining the Phu Bia Mining team, you will have the opportunity to work in a multi‐cultural environment, where you will be supported by experienced expatriates and Lao supervisors who will provide you with training and development and the opportunity to develop and improve your English language skills. You will be rewarded with a generous salary and benefits package, including family medical insurance and performance bonuses.We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions. Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site‐based employees work a roster of 20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off.Reporting to the Senior Tactical Project Engineer, The Project Engineer is responsible for assisting the Senior Project Engineer with internal design, planning, implementation, execution, inspection and monitoring of the Quality Assurance and Quality Control tasks related to the TSF construction and Tactical Projects at PKM and BHX.Your responsibilities will include:Communicate with the TSF Construction Superintendent/QA‐QC and Monitoring Superintendent in order to integrate the TSF Construction schedule and QA/QC Inspection and Testing PlanPlan and prepare adequate skilled staff and manpower schedule for TSF team activities based on TSF construction plan to ensure that QA/QC testing required by the technical specifications are met or exceededCreate internal design by SURPAC or CAD drawings for Technical Queries for Tactical Projects and TSF ConstructionDevelop methodology to improve the generation and reporting of QA/QC dataTracking and documenting the performance of the TSF team membersProvide engineering support to department projects as required by the Senior Project EngineerProduction of Quality 3D drawings to support departmental projectsTo be successful in this role, you will require:Bachelor Degree in Mining Engineering, Civil Engineer or related fieldGood written and spoken EnglishMinimum 5 years’ experience with design, drawing and Civil AutoCAD 2D and 3DFamiliar in the use of MS Excel function and Land development software system would be advantageExcellent inter‐personnel skillsFor questions regarding this position or our recruitment process, please contact our recruitment team on +856 (0) 21 268 000.https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13244&company=PanAust 
  • Core Logger Core LoggerJoin and grow with our mining company, multi-cultural team environmentGreat an opportunity to gain the drilling and logging experiences as a Core Logger role with the excellent standard of safetyGenerous salary and benefits package – Roaming, 20 days on, 8 days off rosterTHIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.This is an exciting time to join PanAust and our subsidiary company, Phu Bia Mining in Laos. Our Phu Kham Copper-Gold Operation and our Ban Houayxai Gold-Silver Operation in Laos are both delivering strong production and cost performances and are targeted to reach peak production over the next few years. In addition, the PanAust Group is progressing well in its Stage 1 Feasibility Study of the newly acquired Frieda River Copper Project in PNG.We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions. Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site-based employees work a roster of 20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off.Reporting to the Geotechnical Engineer Projects, you will be responsible for organizing and planning daily drilling and core logging tasks with geotechnical engineers and geotechnicians; perform drilling and core logging by using the RMR89 rock mass logging system, or as appropriately tasked; assist geotechnicans in carrying out drill pad set up for geotechnical logging, sampling and testing; assist in borehole testing, ATV surveys and instrument installation; also ensure all geotechnical logging, sampling and recording tasks are completed in line with the right procedure, and in a timely and appropriate manner.Your responsibilities will include:Ensure that daily drilling and logging activities are appropriately recorded and issues are effectively communicated to the team consistently.Ensure an acceptable level of safety and workplace inspections, Take 5, JSA and risk assessments are completed. All hazards are managed and reported to PBM Geotechnical Engineers.All work is conducted and completed to a high standard and in a timely manner.Assist with all field drilling and testing programmes, ensuring they are completed to plan, accurately, with minimal standby and conducted safely.Responsible for timely completion of geotechnical logging and sampling.To be successful in this role, you will require:Qualification in Exploration and prospecting, Geotechnical Engineering or relatedMust have previous experience in field mapping, core logging and sampling.Excellent communication skills for both English and Lao.Good computer skills.Be active and available for work.High quality team player and team work skills.If  you  are  interested  in  applying  for  the  position,  we  encourage  you  to  apply  online  via  our  website  athttps://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13281&company=PanAust 
  • Doctor DoctorBe part of a high-performing mining company, multi-cultural team environmentProvide medical and first aid support to our employees on siteGenerous salary and benefits package – (Phu Kham , Xaisomboun Province; 14 days on, 7 days off roster)THIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.This is an exciting time to join PanAust and our subsidiary company, Phu Bia Mining in Laos. Our Phu Kham Copper-Gold Operation and our Ban Houayxai Gold-Silver Operation in Laos are both delivering strong production and cost performances and are targeted to reach peak production over the next few years. In addition, the PanAust Group is progressing well in its Stage 1 Feasibility Study of the newly acquired Frieda River Copper Project in PNGWe are a growing company, committed to the future development of Lao PDR and its people. By joining the Phu Bia Mining team, you will have the opportunity to truly discover your potential and enjoy a long term, successful career. Working in a multi-cultural environment, you will be supported by experienced expatriates and Lao supervisors who will provide you with training and development and the opportunity to develop and improve your English language skills. You will be rewarded with a generous salary and benefits package, including family medical insurance and performance bonuses.We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions. Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site-based employees work a roster of 20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off.Reporting to the Chief Medical Officer, you will be responsible for providing the first aid, treatment and other necessary trainings for our staff. You will also work with the team to identify safety hazards in the field.Your responsibilities will include:Provide Medical Services to PKM, BHX and Logistic clinic areaEnsure the company is compliant with all statutory requirements and with the companies own health and medical policiesBe familiar with all of the Medical and Health literature within the companyPreparation of monthly site Health and Clinic reports.Provide technical and administrative support to PBM’s Safety and Emergency response programsAssist Community liaison activities as required by the CompanyMaintain safety incident/accident statistics and registerTo be successful in this role, you will require:A recognised qualification in medication or related fieldAt least 2 years of medical experienceGood written and verbal communication skills in English and LaoGood computer skills in Microsoft officeBe willing to work with people of different nationalitiesIf you are interested in applying for the position, we encourage you to apply online via our website at:https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13284&company=PanAust 
  • Screening Plant Team Leader Position: Screening Plant Team LeaderBe part of a high-performing mining company, multi-cultural team environmentGood opportunity to improve your skill with crushing and screening teamGenerous salary and benefits Vientiane Office package – 14 days on, 07 days offTHIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.PanAust Limited is an Australian-headquartered copper and gold producer in Laos, with pre-development and exploration assets in Laos, Myanmar and Papua New Guinea (PNG). The Company is focused on a sustainable business model associated with the production and sale of copper and gold, delivery of production goals and growth.In Laos, PanAust owns a 90 per cent interest in the Lao-registered company, Phu Bia Mining. The Government of Laos owns the remaining 10 per cent. Phu Bia Mining owns and operates PanAust Phu Kham Copper-Gold Operation and Ban Houayxai Gold-Silver Operation.This is a unique time to join Phu Bia Mining. The Company’s Phu Kham Copper-Gold and Ban Houayxai Gold-Silver Operations are world-class in terms of safety, production and performance. The Company is committed to continuing to deliver outstanding operational results while developing a mine closure plan that will provide sustainable outcomes for the Government and people of Laos.By joining the Phu Bia Mining team, you will have the opportunity to work in a multi-cultural environment, where you will be supported by experienced expatriates and Lao supervisors who will provide you with training and development and the opportunity to develop and improve your English language skills. You will be rewarded with a generous salary and benefits package, including family medical insurance and performance bonuses.We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions. Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site-based employees work a roster of 20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off.Reporting to the TSF Construction Supervisor, you will responsibilities in assist the supervisor with the daily operation and of the Sandvik Crushing Screening plant functions and to cover for the supervisor whilst on night shift. Ensure that the plant production requirements are met, costs are controlled and a trained work force is available to meet BHX TSF Crushing and Screening needs.Your responsibilities will include:Effective application of PBM Health and Safety Systems in work environment.Ensuring optimal production of the plant.Excellence in supervision of any contractors.Effective cost management both PBM and Contractors.In conjunction with the TSF Construction Team and Maintenance staff identify key operational needs and allocate resources and equipment accordingly.Develop amongst staff a culture of responsibility and accountability.Effectively and accurately record and report downtime of the plant through Jigsaw.Maintain high work standards and lead by example.Develop subordinates to safely and efficiently operate the crushing and screening plant.Assist in other areas of the BHX TSF as directed by your Supervisor.To be successful in this role, you will require:Secondary qualification at least High school, capable of reading and writing in Lao.Minimum 3 years’ experience in crushing and screening operation with some mechanical knowledge an advantage.Good communication skills in English language would be an advantage.Natural leadership ability.Be able to work unsupervised.Able to work around heavy equipmentBasic computer skills in Microsoft Office an advantage.For questions regarding this position or our recruitment process, please follow link below:https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13283&company=PanAust 
Contact
Telephone : +856 21 268 000
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.