108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao Kham Consultant Investment Sole Co., LTD

Lao Kham Consultant Investment Sole Co., LTD

N/A Sibounheuang Chanthabouly

  • All job in this company
  • ພະນັກງານ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານໂອກາດການເຮັດວຽກໄໝ່ . Job Opportunitiesບໍລິສັດລາວຄຳ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນຈຳກັດຜູ້ດຽວ  ມີຄວາມຍີນດີຮັບຕຳແໜ່ງວ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ເຖີ່ງວ່າຈະເປັນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໄໜ່ ຫລື ບໍມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທາງດ້ານ ການເງີນການລົງທືນມາກ່ອນ ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ທາງບໍລິສັດ ລາວຄຳ  ຂອງພວກເຮົາມີການຝຶກອົບຮົມລະບົບການເຮັດວຽກ , ຄຸ້ມຄ້ອງໜ້າວຽກ, ແລະ ພາກທີ່ກ່ຽວຂອງ  ໃຫ້ຢ່າງເປັນລະບົບມືອາຊີບ ໂດຍທືມບຸກຂະລາກອນທີ່ມີປະສົບການສູງກ່ວາ 10 ປີ ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ ພະນັກງານ ບໍລິຫານທຸລະກິດຈຳນວນ ຫລາຍຕຳແໝ່ງ<ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ> ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົນ 1,600,000 ກີບຂື້ນໄປ ມີລະບົບຄ່າຕອບແທນອີງຕາມຜົນງານການເຮັດວຽກ. ມີພະນັກງານບາງຄົນໄດ້້ເງິນຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນ. ເອກະສານຕິດຂັດມີີ:  CV ພາສາລາວ / ພາສາອັງກິດ ໃບປະກາດ,ໃບຄະແນນ. ຮູ​ບ ​3x4 =  2 ໃບ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ ຂຽນແບບຟອມສະໝັກ (ຂຽນທີ່ຫ້ອງການລາວຄຳ) / step Application Submission ລໍຖ້າສຳພາດ/ wait for your interview with laokhmບໍລິສັດລາວຄຳ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນຈຳກັດຜູ້ດຽວບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຕິດຕໍ່ ໂທ : 021 255254 ,  020 28878879  ໃນໂມງ 09 am - 4:30 pmEmail: info@laogold.netໄລຍະເວລາປິດຮັບ 01/07/2017
Contact
Contact Name : -
Email : HR@laogold.net
Telephone : -
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.