108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

LAO APPAREL CO.,LTD

LAO APPAREL CO.,LTD

N/A phonhaikham Village Saythani District

  • All job in this company
  • Safety Officer/ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມປອດໄພ Safety Officer/ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມປອດໄພຄຸນສົມບັດ:ລະດັບການສືກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາອາຊີວະອະນາໄມ ແລະຄວາມປອດໄພ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີປະສົບການດ້ານວຽກງານຄວາມປອດໄພຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີຂຶ້ນໄປ.ສາມາດອ່ານ ຫຼື ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ດີ.ມີຄວາມຮູ້ລະບົບ ISO 9001, ISO14001, SA8000, BSCI, HIGG ແລະ ລະບົບອື່ນໆຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:ເບິ່ງລາຍລະອຽດ, ກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.ເຮັດແຜນການດ້ານຄວາມປອດໄພ.ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.ເຮັດລາຍງານ,ເອກະສານ ໃຫ້ອົງກອນຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ເຮັດສະຖິຕິ, ສະຫຼູບຜົນພ້ອມສາເຫດການເກີດອຸປະຕິເຫດ.ຈັດຫາອຸປະກອນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ.ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆພາຍໃນ ແລະ ນອກບໍລິສັດ.ເຮັດວຽກອື່ນໆທີ່ຫົວໜ້າມອບໝາຍໃຫ້ບໍລິສັດລາວອັບປາແຣນ ຈໍາກັດ (LAO APPAREL CO.,LTD)ບ້ານໂພນໄຮຄໍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 755000ສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກໄດ້ທາງ WA 020 23222995 ຫຼື Email: HR@GOLDMINE.CO.TH
  • IT Support Officer/ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອທີ IT Support Officer/ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອທີຄຸນສົມບັດ:ລະດັບການສືກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີປະສົບການດ້ານການຄວບຄຸມພັດທະນາສາຍການຜະລິດ 3 ປີຂຶ້ນໄປ.ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.ພາສາອັງກິດພໍໃຊ້.ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຕື່ນຕົວໃນການຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.ມີຄວາມຄິດບວກ ສາມາດຄາດການປັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນລ່ວງໜ້າໄດ້.ສາມາດເຮັດວຽກທີມີສະຖານະການກົດດັນ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບເວລາໄດ້.ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:ເບິ່ງແຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ລະບົບ.ຕິດຕັ້ງ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບ IT ໃນບໍລິສັດເຊັ່ນ:ລະບົບຄອມພິວເຕີ, ອີເມວ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.ເບິ່ງແຍງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຊ່ອມແປງລະບົບ Server ຂອງບໍລິສັດ.ບໍລິສັດລາວອັບປາແຣນ ຈໍາກັດ (LAO APPAREL CO.,LTD)ບ້ານໂພນໄຮຄໍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 755000ສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກໄດ້ທາງ WA 020 23222995 ຫຼື Email: HR@GOLDMINE.CO.TH
Contact
Contact Name : N/A
Email : HR@GOLDMINE.CO.TH
Telephone : 020 23222995, 021 755000
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.