108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lazboy company

Lazboy company

N/A Phonthan Village Xaysettha District

  • All job in this company
  • ຜູ້ຈັດການຮ້ານ Showroom Manager ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ (ລາວ) ຈຳຫນ່າຍຕັ່ງແລະໂຊຟາສາມາດປັບແບບທີ່ນອນເພື່ອສຸຂະພາບ ລວມມີທັງຕັ່ງທີ່ເປັນເບາະຫນັງແລະອື່ນໆ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ,ຫລາຍຊົງເພື່ອນຳມາຕົກແຕ່ງບ້ານ,ທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືສຳນັກງານ ຕາມໄລສ໌ສະຕາຍ ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງ  ເລ-ຊີ-ບອຍ ຈາກສະຫາລັດອາເມລິກາ. ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:ຕຳແຫນ່ງ: ຜູ້ຈັດການຮ້ານ Showroom Managerຄຸນນະສົມບັດ:ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 35-45 ປີວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນປະລິຍາຕີຂື້ນໄປ ( ທຸກສາຂາ )ມີປະສົບການໃນລະດັບດ້ານບໍລິຫານແລະຈັດການຮ້ານ ຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ 3ປີຂື້ນໄປ(ດ້ານເຟີນີເຈີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດ)ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ການສື່ສານ ແລະມະນຸດສຳພັນດີມີຄວາມສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້      *ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)ຖ້່າຫາກໃຜສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ທາງ E-mail:Hr.lazboy@gmail.com ຫຼືເຂົ້າມາສະມັກດ້ວຍຕົວເອງທີ່ບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ ລາວສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນຝ່າຍບຸກຄະລະກອນ ໂທ: 030 4488033ຖະຫນົນ ກຳແພງເມືອງ ບ້ານ ໂພນທັນເຫນືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
  • ຫົວຫນ້າຝ່າຍຂາຍແລະການຕະຫລາດ  ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານ ເລ-ຊີ-ບອຍ (ລາວ) ຈຳຫນ່າຍຕັ່ງແລະໂຊຟາສາມາດປັບແບບທີ່ນອນເພື່ອສຸຂະພາບ ລວມມີທັງຕັ່ງທີ່ເປັນເບາະຫນັງແລະອື່ນໆ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ,ຫລາຍຊົງເພື່ອນຳມາຕົກແຕ່ງບ້ານ,ທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືສຳນັກງານ ຕາມໄລສ໌ສະຕາຍ ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງ ເລ-ຊີ-ບອຍ ຈາກສະຫາລັດອາເມລິກາ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້: ຕຳແຫນ່ງ: ຫົວຫນ້າຝ່າຍຂາຍແລະການຕະຫລາດຄຸນນະສົມບັດ: ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 30-45 ປີ ວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນປະລິຍາຕີຂື້ນໄປ ( ທຸກສາຂາ ) ມີປະສົບການໃນລະດັບຫົວຫນ້າທີມງານດ້່ານການຂາຍ 3ປີຂື້ນໄປ (ດ້ານເຟີນີເຈີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດ) ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ການສື່ສານ ແລະມະນຸດສຳພັນດີ ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້  *ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)ຖ້່າຫາກໃຜສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ທາງ E-mail:Hr@lazboy123 ຫຼືເຂົ້າມາສະມັກດ້ວຍຕົວເອງທີ່ບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ ລາວສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນຝ່າຍບຸກຄະລະກອນ ໂທ: 030 4488033ຖະຫນົນ ກຳແພງເມືອງ ບ້ານ ໂພນທັນເຫນືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
  • ພະນັກງານຂາຍ  ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານເລ-ຊີ-ບອຍ (ລາວ) ຈຳຫນ່າຍຕັ່ງແລະໂຊຟາສາມາດປັບແບບທີ່ນອນເພື່ອສຸຂະພາບ ລວມມີທັງຕັ່ງທີ່ເປັນເບາະຫນັງແລະອື່ນໆ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ,ຫລາຍຊົງເພື່ອນຳມາຕົກແຕ່ງບ້ານ,ທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືສຳນັກງານ ຕາມໄລສ໌ສະຕາຍ ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງ ເລ-ຊີ-ບອຍ ຈາກສະຫາລັດອາເມລິກາ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:ຕຳແຫນ່ງ: ພະນັກງານຂາຍຄຸນນະສົມບັດ:ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 21-30 ປີວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປ ( ທຸກສາຂາ )ມີປະສົບການໃນດ້ານການຂາຍສີນຄ້າ ແລະຜະລີດຕະພັນຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ການສື່ສານ ແລະມະນຸດສຳພັນດີສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້  *ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)ຖ້່າຫາກໃຜສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ທາງ E-mail:Hr@lazboy123 ຫຼືເຂົ້າມາສະມັກດ້ວຍຕົວເອງທີ່ບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ ລາວສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນຝ່າຍບຸກຄະລະກອນ ໂທ: 030 4488033ຖະຫນົນ ກຳແພງເມືອງ ບ້ານ ໂພນທັນເຫນືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
  • ພະນັກງານບັນຊີ  ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ (ລາວ) ຈຳຫນ່າຍຕັ່ງແລະໂຊຟາສາມາດປັບແບບທີ່ນອນເພື່ອສຸຂະພາບ ລວມມີທັງຕັ່ງທີ່ເປັນເບາະຫນັງແລະອື່ນໆ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ,ຫລາຍຊົງເພື່ອນຳມາຕົກແຕ່ງບ້ານ,ທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືສຳນັກງານ ຕາມໄລສ໌ສະຕາຍ ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງ  ເລ-ຊີ-ບອຍ ຈາກສະຫາລັດອາເມລິກາ. ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:ຕຳແຫນ່ງ: ທຸລະກຳທາງການບັນຊີຄຸນນະສົມບັດ:ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 25-30 ປີວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ( ທຸກສາຂາ )ມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນການບັນຊີມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ການສື່ສານ ແລະມະນຸດສຳພັນດີມີຄວາມສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້  *ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)ຖ້່າຫາກໃຜສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ທາງ E-mail:Hr.lazboy@gmail.com ຫຼື ເຂົ້າມາສະມັກດ້ວຍຕົວເອງທີ່ບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ ລາວສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນຝ່າຍບຸກຄະລະກອນ ໂທ: 030 4488033ຖະຫນົນ ກຳແພງເມືອງ ບ້ານ ໂພນທັນເຫນືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
Contact
Contact Name : N/A
Email : Hr@lazboy123
Telephone : 030 4488033
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.