108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Village Focus International (VFI)

Village Focus International (VFI)

N/A Phonsavan Tai Sisattanak

  • All job in this company
  • ຜູ້ຈັດການສູນ ( ປະຈໍາຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ) ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈໍາ ສ ປປ ລາວ. ປະຈຸບັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ​ປົກປ້ອງ ແລະສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກ ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ, ປະຈຸບັນພວກມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນ ສອງຕໍາແຫນ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້.ຜູ້ຈັດການສູນ: ຕໍາແຫນ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະປະຈໍາຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄູ້ມຄອງບໍລິຫານການປະຕິບັດວຽກໃນສູນ, ຕິດຕາມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ການ​ປະຕິບັດນະ​​ໂຍ​​ບາຍ, ​ແລະ ກົດ​ລະບຽບຕ່າງໆ​ຢ່າງ​ເຄັ່່ງ​ຄັດ ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳໂດຍກົງຕໍ່ພະນັກງານ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆຕໍ່ສູນ.ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດກິດຈະກໍາ, ທັກ​ສະ​ຊີວິດ, ສິລະ​ປະ​ບໍາບັດ, ການ​ສືກສາ ​ແລະ ວິຊາ​ຊີບ​ຕ່າ​ງໆ ​ທີ່ແທດເໝາະ ແລະ ເໝາະສົມກັບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນສູນຕິດຕາມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃນສູນ. ຈັດການປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ນຳພະນັກງານ, ທົບທວນແຜນການບໍລິການ, ຈັດການ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເໝາະສົມ  ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ໄປຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສູນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນ ງົບປະມານດັ່ງກ່າວຂື້ນ​ແຜນ​ວຽກ ​ແລະ ​ແຜນ​ງົບ​ປະມານ​ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ, ​ໄຕ​ມາດ ​ແລະ ປະ​ຈໍາປີຂອງ​ສູນ ແລະ ເຮັດບົດສະຫລຸບລາຍງານປະສານ​ງານ ​ແລະ ຮ່ວມມື​ກັບ​ສູນ​ອື່ນໆ, ​ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ພາກ​ລັດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​​ເຄື​ອຄ່າ​ຍການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຜູ້​ເຄາະຮ້າຍ ​ແລະ ພ້ອມ​ທັງນໍາສະ​ເໜີບົດບາດ​ ​ແລະ ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆຂອງ​ສູນ     ຄຸນນະວຸດ ແລະ ປະສົບການເພດຍິງມີປະສົມການຢ່າງໜ້ອຍ 3 – 5 ປີ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າມະນຸດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພັດທະນາແມ່ຍິງ, ສິດທິເດັກ ແລະວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍຈົບປະລິນຍາຕີມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສິດທິເດັກ, ສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໂດຍສະເພາະການສື່ສານ ແລະການຂຽນລາຍງານເປັນພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາພິເສດ.ມີທັກສະໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານເປັນຢ່າງດີ ພະນັກງານໃນສູນນໍາກັນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ແລະໂດຍຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈດີ, ໃຈກ້ວາງ, ເປັນກັນເອງແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ ເຄາະ​ຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 1/2/2021, ສົ່ງ CV email: kongseng@villagefocus.org ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 312519
  • ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ( ປະຈໍາການທີ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ) ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈໍາ ສ ປປ ລາວ. ປະຈຸບັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ​ປົກປ້ອງ ແລະສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກ ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ, ປະຈຸບັນພວກມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນ ສອງຕໍາແຫນ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້.ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ປະຈໍາການທີ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາພາດ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຂອງໂຄງການ.ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການທີ່ດ່ວນ ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ຮອງລົງມາຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໃສໃນສູນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການເນັ້ນໜັກ.ສ້າງແຜນການຊ່ວຍເຫລືອກໍລະນີ ແລະ ຈັດການການສົ່ງຕໍ່ກໍລະນີໃຫ້ແກ່ອົງການອື່ນເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫລືອທີ່ເຫມາະສົມ.ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄອບ​ຄົວ ​ແລະ ຊູ​ມຊົນ​ຂອງກໍລະນີລົງ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ​ແລະ ຄອບຄົວ ​ແລະ ຕາມ​ສະຖານ​ທີ່​ຝຶກ​ງານຕ່າງໆປະສານ​ງານ​ກັບ​​ໂຮງຮຽນ​ວິຊາ​ຊີບ ​ແລະ ບັນ​ດາ​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ທຸລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຫາ​ບ່ອນ​ຮຽນ ​ແລະ ບ່ອນ​ຝຶກ​ງານ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ຖືກເຄາະຮ້າຍຂື້ນ​ແຜນ​ ແລະ ຂຽນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ກິດຈະ​ກໍາ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຮັບຜິດຊອບຄຸນນະວຸດ ແລະປະສົບການປະລິນຍາຕີທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການພັດທະນາ ແລະ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະມີປະສົມການໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ສິດທິເດັກ ແລະ ປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຫນ້ອຍ 2 - 3 ປີເຕັມໃຈ ແລະມັກທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກການຄ້າມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ສື່ສານ ກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອເປັນພິເສດ.ສາມາດໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ລວມໄປເຖິງ ອີເມວ ແລະ ອິນເຕີເນັດປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 1/2/2021, ສົ່ງ CV email: kongseng@villagefocus.org ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 312519
Contact
Contact Name : N/A
Email : kongseng@villagefocus.org ;soyfad@yahoo.com
Website : villagefocus.org
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.