108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

PRIMED Laos Medical Products Manufacturing Co., Ltd.

PRIMED Laos Medical Products Manufacturing Co., Ltd.

Lot 74&75, Vientiane Industry & Trade Area, KM 22 Vientiane Capital Noonthong Village Saithany District

  • All job in this company
  • Plant Manager(ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ) PRIMED Medical Products, is a Canada‐based, global manufacturer and supplier specializing in high‐quality medical products. As a leading Canadian medical product provider to hospitals, clinics, and long‐term care facilities, PRIMED also offers branded, co‐branded and private label products and services to their customers and global partners. PRIMED’s product portfolio includes procedural and surgical face masks, gloves, isolation gowns, head wear and footwear, as well as anesthesia masks, tourniquets, and wound closure systems.ບໍລິສັດຜະລິດຕະພັນການແພດ PRIMED Medical Products(PRIMED), ເປັນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະໜອງລະດັບໂລກໃນປະເທດການາດາ, ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານຜະລິດຕະພັນການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ນອກຈາກເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຜະລິດຕະພັນການແພດຊັ້ນນຳຂອງປະເທດການາດາໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ, ຄລີນິກ, ແລະສະຖານທີ່ສໍາລັບເບີ່ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວ ແລ້ວ, PRIMED ຍັງສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຕິດສະຫຼາກກາສິນຄ້າໃຫ້ມີຍີ່ຫໍ້ສະເພາະ, ຍີ່ຫໍ້ຮ່ວມແລະສ່ວນຕົວໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າແລະຄູ່ຮ່ວມງານທົ່ວໂລກ. ສ່ວນຜະລິດຕະພັນຂອງ PRIMED ປະກອບມີ ໜ້າກາກປົກໃບໜ້າ ສໍາລັບເຮັດວຽກແລະການຜ່າຕັດ, ຖົງມື, ຊຸດຄຸມແພດ, ໝວກແລະເກີບ, ພ້ອມທັງ ໜ້າກາກສໍາລັບວາງຢາສະລົບ, ສາຍຮັດຕ່າງໆ, ແລະອຸປະກອນການປິດບາດແຜຫຼາກຫຼາຍ.PRIMED Medical Products是一家加拿大的专门从事高质量医疗产品的全球制造商和供应商。作为加拿大领先的医院、诊所和长期护理机构医疗产品提供商,PRIMED为其客户和全球合作伙伴提供贴牌、联合品牌和自有品牌产品和服务。 PRIMED的产品组合包括手术和外科口罩、手套、隔离服,头套和鞋套,以及麻醉口罩,止血带和伤口闭合系统。Since its’ inception in 1995, PRIMED has remained a 100% privately held Canadian company. We are governed by a board of directors, with a focused commitment to customer satisfaction and the protection of healthcare professionals worldwide. From humble beginnings and one employee, PRIMED has established itself as a world class organization, and is continually positioning itself as a global manufacturing force to be reckoned with.ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງບໍລິສັດໃນປີ 1995, PRIMED ຍັງຄົງເປັນບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນເອກະຊົນຂອງການາດາ 100%. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກຳມະການ, ໂດຍມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແລະການໃສ່ໃຈປົກປ້ອງບັນດາຜູ້ປະກອບອາຊີບດ້ານການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຢູ່ທົ່ວໂລກ. ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນ້ອຍໆ ແລະ ມີພະນັກງານພຽງໜຶ່ງຄົນ, PRIMED ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕົນເອງຈົນກາຍມາເປັນອົງກອນລະດັບໂລກ, ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ພັດທະນາຕຳແໜ່ງຈຸດຢືນຂອງຕົນໃຫ້ເປັນກຳລັງການຜະລິດໜື່ງໃນລະດັບສາກົນທີ່ຖືກຄໍານືງເຖິງ.自1995年成立以来,PRIMED一直是一家100%的加拿大私人持股公司。公司受董事会管理,致力于提升客户满意度,并将产品及服务提供给全球医疗保健专业人员。 PRIMED从仅有一名员工开始,至今已成为世界一流的组织,并不断将自己定位为不容忽视的全球制造力量。PRIMED broke ground on their first fully owned factory in China in 2007, when manufacturing regulations in China reformed to allow foreign investors to establish wholly foreign-owned enterprises (WFOE). Since then, our company has expanded to have three facilities with approximately 1,000 employees in China. Fully owning our factories in China serves PRIMED’s rigorous commitment to quality, as well as creating additional time and cost efficiencies. It has also allowed us to be agile and proactive in the approach to innovation. This has greatly improved our product performance over time, cementing our reputation as industry leaders.PRIMED ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປີດໂຮງງານແຫ່ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາໃນປະເທດຈີນໃນປີ 2007, ເມື່ອກົດລະບຽບຂອງການຜະລິດໃນປະເທດຈີນໄດ້ມີການປະຕິຮູບເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດດ້ວຍການເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຕ່າງປະເທດຢ່າງເຕັມສ່ວນ (WFOE). ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໂດຍມີສາມແຫ່ງເຊິ່ງມີພະນັກງານປະມານ 1,000 ຄົນໃນປະເທດຈີນ. ໃນການເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດຈີນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງPRIMED ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຄຸນນະພາບ, ພ້ອມທັງສ້າງປະສິດທິພາບເພີ່ມຕື່ມໃນດ້ານເວລາແລະຕົ້ນທຶນ. ມັນຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະຕັ້ງໜ້າໃນການຄົ້ນຫາວິທີທາງດ້ານແນວຄິດປະດິດສ້າງ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂື້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊື່ງເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ການເປັນຜູ້ນຳໃນອຸດສະຫະກຳ.PRIMED于2007年在中国建立了第一家独资工厂,当时中国的制造法规进行了改革,允许外国投资者建立独资企业(WFOE)。从那时起,本公司在中国现已拥有3家工厂,约有1,000名员工。在中国完全拥有自己的工厂符合PRIMED对质量的严格承诺,并创造了更多的时间和成本效率。这也使我们在创新方法上变得敏捷和主动。随着时间的推移,这极大地提高了我们的产品性能,巩固了我们作为行业领导者的声誉。In 2019, PRIMED has acquired two plots of lands in VITA park(Vientiane Industry & Trade Area, KM 22 Vientiane Capital, Noonthong Village, Saithany District, Vientiane, Laos, PDR) and started to build a new factory in Laos.  The 1st phase factory building of 9000m2 will be ready by the end of FY2020.ໃນປີ 2019, ບໍລິສັດ PRIMED ໄດ້ຮັບທີ່ດິນສອງຕອນໃນສວນ VITA (ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າວຽງຈັນ, ຫຼັກ 22 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານໂນນທອງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ) ແລະໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃໝ່ຢູ່ລາວ. ການກໍ່ສ້າງອາຄານໂຮງງານໃນໄລຍະທໍາອິດ ທີ່ມີຂະໜາດ 9000 ຕາແມັດຈະສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍໃນທ້າຍປີ 2020.2019年,PRIMED在老挝首都万象VITA工业园购买了两块土地(Vientiane Industry & Trade Area,KM 22万象,Noonthong村,Saithany区,万象,老挝),并开始在老挝建立一家新的工厂。到2020年底,第一期9000平方米的工厂厂房即将竣工完成。The Cultureວັດທະນະທໍາຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ文化In 2019, PRIMED redefined our vision to “Protect 6 Million People Per Day,” and our mission to “Protect People from Harmful Substances and Infectious Disease.” With the COVID-19 pandemic, PRIMED is being called to fulfill on this mission now more than ever before, and it is a responsibility taken very seriously.  Every person in this purpose driven company strives for excellence.ໃນປີ 2019, PRIMED ໄດ້ວາງວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາທີ່ເອີ້ນວ່າ "ປົກປ້ອງຜູ້ຄົນ6 ລ້ານຄົນຕໍ່ມື້," ແລະພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ "ປົກປ້ອງຜູ້ຄົນຈາກສານອັນຕະລາຍແລະພະຍາດຕິດແປດ." ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, PRIMED ກຳລັງຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດພາລະກິດນີ້ໃນເວລານີ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ, ແລະມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ. ທຸກໆຄົນໃນບໍລິສັດທີ່ຜັກດັນຄັບເຄື່ອນໃນຈຸດປະສົງນີ້ ແມ່ນມຸ້ງໝັ້ນພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ.在2019年,PRIMED将本公司愿景重新定义为“每天保护600万人”,其使命是“保护人们免受有害物质和传染病的侵扰”。随着COVID-19大流行,PRIMED现在比以往任何时候都更需要完成这项任务,更认真地承担的这份责任。在这个以目标为导向的公司中,每名员工都不停的追求卓越。Organizational Structureໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ组织架构PRIMED is a leading designer, manufacturer, and marketer of single-use medical products to customers worldwide. Our company has international operations, three wholly owned manufacturing facilities in China, this newly established manufacturing company in Laos, one wholly owned manufacturing facility in Canada, and our corporate head office in Edmonton, Alberta, Canada. An ISO 13485:2016 registered company, PRIMED has been recognized as one of Canada’s Best Managed Companies in 2018, 2019and 2020.PRIMED ແມ່ນຜູ້ອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະນັກການຕະຫຼາດຊັ້ນນໍາ ຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການແພດທີ່ໃຊ້-ຄັ້ງດຽວ ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີການດຳເນີນງານລະດັບສາກົນ, ມີສາມໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີກໍາມະສິດຢ່າງສົມບູນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ບໍລິສັດຜະລິດແຫ່ງໃໝ່ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນລາວ, ໂຮງງານຜະລິດແຫ່ງໜື່ງທີ່ມີກໍາມະສິດຢ່າງສົມບູນຢູ່ປະເທດການາດາ, ແລະ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາທີ່ເມືອງ Edmonton, Alberta, ປະເທດການາດາ. ບໍລິສັດໜື່ງທີ່ຈົດທະບຽນກັບລະບົບISO 13485: 2016, PRIMED ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດການາດາໃນປີ 2018, 2019 ແລະ 2020.PRIMED是领先的面向全球客户的一次性医疗产品设计商、制造商和销售商。本公司全球范围内的业务包括:在中国拥有的三个全资制造工厂、在老挝新成立的本制造公司、一个位于加拿大的全资制造工厂、以及位于加拿大艾伯塔省埃德蒙顿市的集团总部。 PRIMED是ISO 13485:2016注册公司,并连续在2018、2019和2020年被评选为加拿大最佳管理公司之一。This role will be based in Vientiane capital, Laos, and will report to General Manager of Manufacturing Asia who is based in China.ຕໍາແໜ່ງນີ້ຈະປະຈໍາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ, ແລະຈະລາຍງານຕໍ່ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ດ້ານການຜະລິດໃນພາກພື້ນອາຊີ ເຊີ່ງປະຈໍາຢູ່ປະເທດຈີນ.本职位设在老挝万象市,并将向在中国工作的亚洲制造总经理汇报工作。The Plant Manager will lead the coordination and complete internal set-up of the new 9000 sq. meter facility and will continue to lead and manage the day to day manufacturing operations. As a business savvy leader, the Plant Manager will be accountable for ensuring PRIMED products meet or exceed the standards set for quality, safety, cost, and productivity.ຜູ້ຈັດການໂຮງງານຈະນຳພາດ້ານການປະສານງານແລະ ປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ ຂອງໂຮງງານທີ່ຕັ້ງໃໝ່ນີ້ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ 9000 ຕາແມັດ ໃຫ້ສຳເລັດແລະຈະສືບຕໍ່ນຳພາແລະຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານການຜະລິດປະຈໍາວັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຂົ້າໃຈດ້ານທຸລະກິດ, ຜູ້ຈັດການໂຮງງານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງPRIMED ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຫຼືສູງກວ່າຄ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຜົນຜະລິດ.工厂经理将协调领导9000平方米的新工厂内部完成设置,后续将继续领导和管理工厂的日常生产运营。作为精通业务的领导者,工厂经理将负责确保PRIMED的产品达到或超过质量、安全、成本和生产率设定的标准。The Responsibilitiesໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ工作职责 Plant Operationsການດໍາເນີນການຜະລິດໃນໂຮງງານ工厂运营With the support from PRIMED China team, set upthe new factory, start production, and continue to expand the production scaleໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທີມງານຂອງPRIMED ຢູ່ປະເທດຈີນ, ຈັດຕັ້ງໂຮງງານໃໝ່ດັ່ງກ່າວ, ເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດ, ແລະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຂະໜາດການຜະລິດ在PRIMED中国团队协助下建立新工厂,开始生产并不断扩大规模Direct and manage plant operations for production department, warehouse, maintenance department, quality department, HR department, and operation departmentຊີ້ນຳ ແລະຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານ ສຳລັບພະແນກການຜະລິດ, ສາງ, ພະແນກບຳລຸງຮັກສາ, ພະແນກຄຸນນະພາບ, ພະແນກບຸກຄະລາກອນ, ແລະພະແນກປະຕິບັດງານການພະລິດ指导和管理工厂的生产部、仓库、维修部、质量部、人力资源部、运营部Implement cost effective systems of control over manpower and operating expendituresຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບຄຸ້ມຄອງຕົ້ນທຶນທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນການຄວບຄຸມແຮງງານພົນແລະລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ实施具有成本效益的人工成本控制系统和运营支出控制系统Implement bill of materials and make suggestions on the BOQ calculation based on actual productionຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນຊີລາຍການວັດສະດຸຕ່າງໆແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຂອງ BOQ ໂດຍອີງໃສ່ການຜະລິດຕົວຈິງ实施物料清单,根据生产实际情况对物料清单计算提出建议Responsible for QMS, implement and get ISO9001 and ISO13485 certificate for the new plantຮັບຜິດຊອບດ້ານQMS, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະແລ່ນໃບຢັ້ງຢືນ ISO9001 ແລະ ISO13485ໃຫ້ໄດ້ມາສຳລັບໂຮງງານໃໝ່ດັ່ງກ່າວ负责QMS,在新工厂实施ISO9001和ISO13485体系并获得认证Establish and monitor overall plant performance for production and quality standards; focus on the quality delivery, make sure the continuous improvement plan and help Canada sales team to meet the client satisfactionຈັດຕັ້ງແລະຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງງານໂດຍລວມເພື່ອການຜະລິດແລະມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບ; ສຸມໃສ່ຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແຜນການມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຊ່ວຍທີມຂາຍຂອງການາດາໃນການຕອບສະໜອງ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ建立并监控工厂的整体绩效,以达到生产和质量标准;专注于质量交付,确保持续改进计划并帮助加拿大销售团队提升客户满意度Coordinate plant activities through planning with other function teams that are located in China and Canada to meet manufacturing objectives in a timely and cost-effective mannerປະສານສົມທົບກິດຈະກຳຂອງໂຮງງານໂດຍຜ່ານການວາງແຜນກັບທີມງານຂອງໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນແລະການາດາ ເພື່ອຕອບບັນລຸຈຸດປະສົງການຜະລິດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບທັງດ້ານເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ通过与位于中国和加拿大的其他职能团队进行规划来协调工厂活动,以及时、经济、高效地实现生产目标Develop and control production and expense budgetພັດທະນາແລະຄວບຄຸມ ການຜະລິດ ແລະ ງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍ制定和控制生产及费用预算Manage and adjust production levels to meet sales demand and budgetຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບລະດັບຕ່າງໆຂອງການຜະລິດ ໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຂາຍແລະງົບປະມານ根据销售需求和预算管理、调节生产产量Continuously operate at designed performance standards to meet customer demandsດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກແບບໄວ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ持续以设计的性能标准运行,并满足客户需求Drive continuous improvement and lead lean manufacturing and waste eliminationຜັກດັນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ ນຳພາການຜະລິດທີ່ມີປະໂຫຍດຄຸ້ມຄ່າ ແລະການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ推动持续改进并精益生产、消除浪费 Leadershipການເປັນຜູ້ນໍາ领导Overall responsibility for hiring all levelsຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມໃນການວ່າຈ້າງທຸກລະດັບ负责招聘各级别员工Facilitate the accurate and timely flow of information across departments and locationsອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາໃນທົ່ວພະແນກແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ促进跨部门、跨地区间的信息交流及时、准确Provide direction, development, and leadership to direct reportsໃຫ້ທິດທາງ, ການພັດທະນາແລະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແກ່ບັນດາພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໂດຍກົງ向下属提供指导、发展和管理意见Develop and enhance a positive and engaging employee workplace cultureພັດທະນາແລະຍົກສູງວັດທະນະທຳໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃຫ້ເປັນໃນທາງບວກແລະແບບມີສ່ວນຮ່ວມ发展和增强积极的企业文化Lead on boarding of future QMSນໍາພາໃນການເລີ່ມຕົ້ນການໃຊ້ງານລະບົບ  QMS ໃນອານາຄົດ主导未来QMS的上线Ensure compliance with all applicable legislation and codes in all aspects of the Plantຮັບປະກັນການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນິຕິກໍາ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ແລະຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກໆດ້ານຂອງໂຮງງານ确保工厂遵守所有方面的适用法律和法规Support China Finance teamfor the facility financial workສະໜັບສະໜູນ ທີມງານການເງິນຈີນ ເພື່ອວຽກງານການເງິນຂອງໂຮງງານ协助中国财务团队开展工厂财务工作Reporting Relationshipສາຍພົວພັນໃນການລາຍງານຂອງສາຍງານ汇报关系 Titleຊື່ຕໍາແໜ່ງ职位:                                                    Plant Manager, Laosຜູ້ຈັດການໂຮງງານ, ແຫ່ງປະເທດລາວ老挝工厂经理 Reports toລາຍງານຫາ向谁汇报:                                GM of Manufacturing Asiaຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຝ່າຍການຜະລິດໃນພາກພື້ນອາຊີ亚洲制造总经理Direct Reportsຜູ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ການບັງຄັບບັນຊາໂດຍກົງ直接下属:     Production, Warehouse, Maintenance, QC, HR, Operations and Administrationຝ່າຍການຜະລິດ, ຝ່າຍສາງ, ຝ່າຍສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ, ຝ່າຍຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ, ຝ່າຍປະຕິບັດງານ ແລະ ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ生产,仓库,维护,质量控制,人力资源,运营和行政管理 Indirect Reportsຜູ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ການບັງຄັບບັນຊາທາງອ້ອມ间接管理:over 300+ factory staff, depending on lines runningພະນັກງານໂຮງງານ ກວ່າ 300+ ຄົນ ເຊີ່ງຂື້ນກັບສາຍວຽກທີ່ດໍາເນີນຢູ່超过300名工厂员工,具体数量取决于运行的生产线1st Year Successesຜົນສໍາເລັດຂອງປີທໍາອິດ第一年目标 The focus for the 1st year will be as follows:ວຽກງານທີ່ຈະສຸມໃສ່ໃນປີທໍາອິດແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:第一年的工作重点如下:Facility internal set up completed by March 2021, andfully functional by April 2021ການຕິດຕັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນເດືອນມີນາ 2021, ແລະ ການໃຊ້ງານໄດ້ເຕັມຮູບແບບແມ່ນພາຍໃນເດືອນເມສາ 2021到2021年3月,工厂内部设置完成,到2021年4月全面投入生产By the end of 2021, the number of employees in the company reaches 300ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021,ຈຳນວນພະນັກງານໃນບໍລິສັດຈະບັນລຸຮອດ300 ຄົນ到2021年底,公司员工人数达到300人By the end of 2021, the average work efficiency of the company's production line employees reaches 80% of that of the Chinese peer group factoriesພາຍໃນທ້າຍປີ 2021, ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໂດຍສະເລ່ຍຂອງພະນັກງານສາຍການຜະລິດຂອງບໍລິສັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້່ເຖິງ80% ຂອງກຸ່ມໂຮງງານທັງໝົດໃນລະດັບດຽວກັນຂອງຈີນ.到2021年底,公司生产线员工平均工作效率达到中国工厂的80%Solidify culture of the facility and team; feeling connected to broader group (China&Canada)ເສີມສ້າງເພື່ອຮັດແໜ້ນວັດທະນະທຳຂອງບ່ອນເຮັດວຽກແລະທີມງານ; ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຊື່ອມໂຍງຕໍ່ກັບຫຼາຍໆກຸ່ມທີ່ກວ້າງອອກໄປອີກ (ຈີນແລະການາດາ)巩固公司和团队文化;与更广泛的群体(中国和加拿大)建立联系 Professional Experience and Qualificationsປະສົບການເຮັດວຽກ ແລະ ຄຸນນະວຸດທິ 专业经验和资格5+ years’ experience in managing a manufacturing facilityປະສົບການ 5+ ປີ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງງານການຜະລິດ5年以上制造工厂管理经验10+ years’ leadership experienceປະສົບການ 10+ ປີ ໃນການເປັນຜູ້ນໍາ10年以上领导经验Senior manufacturing plant operations experience; ideally from set up to fully operationalມີປະສົບການໃນລະດັບອາວຸໂສກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານດ້ານໂຮງງານການຜະລິດ; ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີປະສົບການນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຕອນເລີ່ມຕົ້ນທໍາອິດ ຈົນເຖິງການດຳເນີນງານຢ່າງເຕັມກໍາລັງ资深制造工厂运营经验;;理想情况是拥有从工厂初设到全面运行的经验Familiar with labour law and Laos local cultural, has good skill of managing staff andlabour issueຄຸ້ນເຄີຍກັບກົດໝາຍແຮງງານແລະວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດລາວ, ມີທັກສະທີ່ດີໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານແລະບັນຫາແຮງງານ熟悉劳动法和老挝当地文化,具有良好的员工管理能力和劳工问题的处理能力The ability to design a balanced payroll system, which can bring up working efficiency and with good cost controlຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບລະບົບການຈ່າຍເງິນເດືອນທີ່ສົມດຸນ, ເຊິ່ງສາມາດນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກແລະການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດີ设计平衡薪资系统的能力,可以提高工作效率并进行良好的成本控制Import/Export knowledge an asset, to support raw material vendor development and raw material procurementມີຄວາມຮູ້ດ້ານການ ນຳເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ ກໍ່ຍິ່ງເປັນການດີ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຜູ້ສະໜອງວັດຖຸດິບແລະການຈັດຊື້ວັດຖຸດິບ善于学习和应用新知识,以支持原材料供应商开发与采购Prior distribution operations experience for raw material logistic handling and finished goods processingປະສົບການດ້ານການດຳເນີນງານກ່ອນໜ້າການຈັດຈໍາໜ່າຍ ສຳລັບການຈັດການຂົນສົ່ງວັດຖຸດິບແລະການປຸງແຕ່ງສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ拥有原材料、成品物流处理方面的经验Quality Management knowledge, including ISO 9001; experience in ISO 13485 (Medical) preferredມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ລວມທັງລະບົບISO 9001; ມີປະສົບການກ່ຽວກັບລະບົບISO 13485 (ທາງການແພດ) ຍິ່ງເປັນການດີ质量管理知识,包括ISO 9001;具有ISO 13485(医疗)经验者优先Strong leadership skills including HR, Lean, Training etc.ທັກສະຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຂັ້ມແຂງລວມທັງ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຄຸ້ມຄ່າ, ການຝຶກອົບຮົມເປັນຕົ້ນ.强大的领导能力,包括人力资源,精益管理,培训等Experience in Personal Protection Equipment (PPE), fabric, clothing or related industry is preferredມີປະສົບການກ່ຽວກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE), ຜ້າ, ເສື້ອຜ້າຫລືອຸດສາຫະກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ຍິ່ງເປັນການດີ具有个人防护设备(PPE)、纺织品、服装或相关行业经验者优先Either have English or ChineseMandarin language skill, the ability of speaking both languagesis preferredມີທັກສະໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດຫລືພາສາຈີນກາງ, ຖ້າຫາກມີຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າທັງສອງພາສາໄດ້ ກໍ່ຍິ່ງເປັນການດີ必须拥有英语或中文普通话语言技能中的一种,两种语言皆会者优先 Personal Attributesຄຸນລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນ能力Strong analytical, prioritizing, interpersonal, problem-solving, presentation, project management and planning skillsມີທັກສະໃນການວິເຄາະ, ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ/ບູລິມະສິດ, ການເຂົ້າກັບຄົນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການນຳສະເໜີ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແລະ ການວາງແຜນ较强的分析能力,做事分轻重缓急,有处理良好人际关系、解决问题的能力、表达能力、项目管理和计划能力Strong verbal and written communication skillsມີທັກສະໃນການສື່ສານທາງວາຈາແລະການຂີດຂຽນເປັນຢ່າງດີ较强的口头和书面沟通能力Proven track record in planning, organizing, leading, and coachingຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດຢືນຢັນຮຽບຮ້ອຍຕາມບັນທຶກກ່ຽວກັບການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງ, ການນຳພາ, ແລະການຝຶກສອນ有计划、组织、领导和指导方面的可靠的工作记录Strong analytical skills and solid business acumenທັກສະໃນການວິເຄາະທີ່ຊໍານານແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວທາງທຸລະກິດທີ່ແຂງແກ່ນ强大的分析能力和扎实的商业头脑Strong team player able to work independently and relate with all levels of staffເປັນສະມາຊິກຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ພຽບພ້ອມໃນທີມ ເຊີ່ງສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະແລະພົວພັນໂດຍເຂົ້າກັບພະນັກງານທຸກລະດັບໄດ້有较强的团队合作精神,能够独立工作并与各级员工保持联系Ability to work under pressure in order to meet scheduled deadlinesຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້能够在压力下工作以按时完成工作Self-motivator able to create opportunities as well as act on opportunitiesເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສາມາດສ້າງໂອກາດພ້ອມທັງລົງມືເຮັດຕໍ່ກັບໂອກາດຕ່າງໆນັ້ນ能够创造机会、根据机会采取行动并进行自我激励 Key Competenciesຄວາມສາມາດຫຼັກ优势Results Orientedການເໜັ້ນໃສ່ໝາກຜົນຂອງວຽກງານ结果导向Team Buildingການສ້າງທີມ团队建设Implementationການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ执行力Planningການຂື້ນແຜນ规划Leadership Abilitiesຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ນໍາ领导能力Business Acumenໃຫວພິບໃນດ້ານທຸລະກິດ商业敏锐度Innovativeມີຄວາມຄິດປະດິດສ້າງ创新Interested please submit your CV and Cover Letter to Human Resources Department by email: helen.Wu@primedchina.com
  • Mechanic & Maintenance Manager (ຜູ້ຈັດການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ) ຊື່ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຈັດການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາPosition Title: Mechanic & Maintenance manager职位名称:机修主管ພະແນກ: ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາDepartment: Maintenance部门:维修部ຄາດຄະເນມື້ເລີ່ມວຽກ: ພະຈິກ 2020Expected on board date: Nov, 2020期望到岗日期:2020年11月ບ່ອນປະຈໍາການ: ເຂດອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າວຽງຈັນ, ຫຼັກ 22 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນLocation: Vita park, KM 22 Vientiane Capital工作地点:万象22公里台湾工业园ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງກອນໂດຍສັງເຂບ Organization Summary集团简介ບໍລິສັດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນ PRIMED Medical Products Inc. (“PRIMED”) ເປັນຜູ້ອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະ ນັກການຕະຫຼາດຊັ້ນນໍາ ຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການແພດທີ່ໃຊ້-ຄັ້ງດຽວ ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ. PRIMED ພາກພູມໃຈໃນການເປັນບໍລິສັດໜື່ງທີ່ຈົດທະບຽນຕາມມາດຕະຖານ ISO 13485:2016 ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ໃນຖານະທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນໜື່ງໃນບັນດາ 100 ບໍລິສັດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດການາດາ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາສາມປີຊ້ອນ (2017, 2018, 2019). ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ປະເທດການາດາ, ພວກເຮົາມີໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີກໍາມະສິດຢ່າງສົມບູນຢູ່ໃນປະເທດຈີນສາມແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີກໍາມະສິດຢ່າງສົມບູນຢູ່ປະເທດການາດາໜື່ງແຫ່ງ, ແລະ ກໍາລັງສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຜະລິດໃໝ່ອີກແຫ່ງໜື່ງໃນປະເທດລາວ. PRIMED ແຫ່ງປະເທດລາວຈະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງອົງກອນໃນຖານະເປັນສູນຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກາຍເປັນຖານການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງບໍລິສັດກຸ່ມໃນເຄືອ.Our company’s parent company PRIMED Medical Products Inc. (“PRIMED”) is a leading designer, manufacturer and marketer of single-use medical products to customers worldwide. PRIMED is proud to be an ISO 13485:2016 registered company and recognized as one of Canada’s 100 Best Managed Companies three years in a row (2017, 2018, 2019).  Our corporate head office is in Canada, we have three wholly-owned manufacturing facilities in China, one wholly-owned manufacturingfacility in Canada, and is setting up another manufacturing facility in Laos. PRIMED Laos will join the organization as the domestic production hub and become an important production base for the group's personal protective equipment production.本公司的母公司PRIMED Medical Products Inc.(“ PRIMED”)是一家面向全球客户的一次性医疗产品的领先设计商、制造商和营销商。 PRIMED自豪地成为ISO 13485:2016注册公司,并连续三年(2017年,2018年,2019年)被评为加拿大100家最佳管理公司之一。本公司的总部设在加拿大,目前在中国有三家自己的全资制造工厂,在加拿大有一家自己的全资制造工厂。我们将在老挝万象将再设立一家新的制造工厂,作为本集团个人防护用品的重要生产基地之一。ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ Company Overview公司概览ທີມງານດ້ານການຜະລິດຂອງບໍລິສັດຜະລິດຕະພັນການແພດ PRIMED ແຫ່ງປະເທດລາວ ຈໍາກັດ (“PRIMED Laos”) ອຸດທິດຕົນໃນການຜະລິດຊຸດຄຸມປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທາງການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຈະປະຕິບັດຕາມພາລະກິດຂອງພວກເຮົານັ້ັນຄື: ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຄົນຈາກສານອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່. ເຊີ່ງລວມໄປຮອດຄວາມຮັບຜິດຊອບຮອບດ້ານຂອງຜະລິດຕະພັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັດຖຸດິບ ໄປຈົນຮອດຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດສໍາເລັດແລ້ວ ໃນຄະນະທີ່ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຜະລິດ, ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດ PRIMED.PRIMED Laos Medical Products Manufacturing Co., Ltd.’s (“PRIMED Laos”) Production team is dedicated to the manufacturing of the highest quality medical personal protective gowns that will deliver on our mission: to protect people from harmful substances and infectious disease. This includes responsibility over all aspects of the product from raw material to finished goods while adhering to safety protocols, manufacturing best practices, and PRIMED’s Quality Management System.PRIMED老挝医疗产品制造有限公司(“ PRIMED老挝”)生产团队致力于制造高质量的医用防护服,并实现集团的使命:保护人类免受有害物质和传染病的侵害。从原材料到制成品,我们将严格执行PRIMED的质量管理体系,开展安全生产、从产品各个方面体现最佳制造实践。ໜ້າທີ່ຂອງຕໍາແໜ່ງ Position Function职位描述ຜູ້ຈັດການຝ່າຍກົນຈັກ ແລະ ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ ຕ້ອງສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບການເຮັດວຽກທີ່ວ່ອງໃວ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນໍາພາ ທີມງານຂອງກົນຈັກແລະການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາທັງໝົດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນຂອງໂຮງງານ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງໂດຍຜ່ານການບໍາລຸງຮັກສາແລະສ້ອມແປງທີ່ເໝາະສົມດີ.The Mechanic & Maintenance manager needs to be able to adapt to the fast pace of work, organize and lead the entire Mechanic & Maintenance team to manage the facilities and equipment of the factory, and ensure these equipment operate in high efficiency through proper maintenance and repair.机修主管需要能够适应快速的工作节奏,组织领导整个机修团队负责管理工厂各项设施设备,通过合理的维护,维修确保其正常高效运转。ສາຍພົວພັນໃນການເຮັດວຽກ Working Relationships汇报关系ຕໍາແໜ່ງນີ້ຈະລາຍງານຫາຜູ້ຈັດການໂຮງງານຂອງປະເທດລາວໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂດຍບັນດາຊ່າງກົນຈັກທີ່ມີປະສົບການຈາກສາຂາຂອງ PRIMED ໃນປະເທດຈີນ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ນຳເຂົ້າຈາກໂຮງງານໃນຈີນຂອງ PRIMED ຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງ PRIMED ແລະ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພົວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍຈີນ (ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ແປພາສາທີ່ບໍລິສັດຈັດຫາໃຫ້, ຖ້າຕ້ອງການ).This position will report to the Lao Plant Manager with training provided by experienced Mechanics from PRIMED’s China facilities. Machines imported from PRIMED’s China plants will be configured using PRIMED’s proprietary knowhow and will require interacting with the Chinese counterparts (with assistance from translator provided by the company, if needed).本职位将向老挝工厂经理汇报,并接受来自经验丰富的PRIMED中国工厂机修的培训。从PRIMED中国工厂进口的机器将使用PRIMED的专有技术进行配置,并且需要与中国机修同行进行交流(公司将提供必要的翻译人员协助)。ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບສະມາຊິກທີມງານແລະພະນັກງານການຜະລິດຈະຮັບປະກັນໃຫ້ການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກໍານົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຕາມສະເປັກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຊ່າງກົນຈັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອົດທົນແລະທັດສະນະຄະຕິໃນການຝຶກສອນເພື່ອສຶກສາແລະອົບຮົມບັນດາຜູ້ປະຕິບັດງານ.Communication with fellow team members and production staff will ensure continuous and reliable production of the correct product at the correct specifications. Mechanics will demonstrate patience and a coaching attitude to educate and train Operators.机修主管需要与团队成员和生产人员的沟通,确保以正确的规格连续、可靠地生产相应的产品。机需要有耐心教导、并培训生产操作员。ຄວາມຮັບຜິດຊອບ Responsibilities工作职责ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງວິສາຫະກິດ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນການຜະລິດທີ່ປອດໄພຂອງວິສາຫະກິດ, ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດວ່າດ້ວຍການຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ.ຮັບຜິດຊອບເປັນເສນາທິການໃນການເຮັດວຽກໂດຍລວມຂອງພະແນກ, ນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຕົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕ່າງໆ, ສ້າງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກຂອງພະແນກ. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ພະນັກງານຂອງພະແນກໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກໃຫ້ທັນເວລາແລະຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້.ອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດ, ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມກັບວິສາຫະກິດ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະຖານການເຮັດວຽກຂອງພະແນກສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາ, ແຜນການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳປີ, ແຜນການກວດກາແລະບຳລຸງຮັກສາ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດ້ານການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາແລະຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆດ້ານເຕັກນິກທັງໝົດໃນທົ່ວໂຮງງານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ມີການແກ້ໄຂແລະປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການພັດທະນາວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ມາດຕະຖານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບໂຮງງານ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆພາຍໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງຊີ້ນຳ ແລະ ກວດກາການບຳລຸງຮັກສາ, ຊອກຫາເບິ່ງຊ່ອງວ່າງໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາເບີ່ງການລະເລີຍໃຫ້ທັນເວລາ, ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ພົບເຫັນຫຼືອາດຈະເກີດຂື້ນ ໃຫ້ທັນທ່ວງທີ.ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ, ສ້າງຄວາມລື້ງເຄີຍກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸປະກອນການຜະລິດພາຍໃນໂຮງງານ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ວິເຄາະປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຈັດແຈງການສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ແລະ ຮັບປະກັນສະພາບຂອງສະຖານທີ່ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້, ຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນໃນການຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວເປ່ເພຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ດີໃນການປັບປຸງປົວແປງ ແລະ ຫັນປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ.ມີຊິນໃນດ້ານການບໍລິການເພື່ອຮັບໃຊ້ພະແນກທີ່ມີການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ, ປະສານງານ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ.ສ້າງ ແລະ ຮັກສາປື້ມບັນຊີແຍກປະເພດຂອງອຸປະກອນທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີສາງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ດໍາເນີນຮັກສາແຜນການຄວາມປອດໄພຂອງສິ່ງຂອງໃນສາງ.ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດອຸປະກອນ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສອບຖາມຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ການປຽບທຽບລາຄາ, ການຄັດເລືອກຜູ້ສະໜອງ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຈັດຊື້ອຸປະກອນ, ແລະ ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາອຸປະກອນໃໝ່, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແລະກວດກາດ້ານເຕັກນິກ. ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຈັດການກັບຂະບວນການລະບຸແລະແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງແລະການຍອມຮັບຂອງອຸປະກອນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຕ່າງໆ, ການຕັດສິນໃຈຈັດຈ້າງຈາກພາຍນອກໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ລວມທັງການສ້າງແຜນ, ການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການຊຸກຍູ້ດ້ານເຕັກນິກ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສອບຖາມຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ການປຽບທຽບລາຄາ, ການວິເຄາະປະລິມານທາງດ້ານວິສະວະກຳ, ການຄັດເລືອກຜູ້ສະໜອງ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.ຄຸ້ມຄອງ ບັນດາໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ຈັດຈ້າງພາກສ່ວນພາຍນອກດໍາເນີນການໃຫ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ, ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ການຕິດຕາມໂຄງການ, ຄຸນນະພາບແລະການຄວບຄຸມທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພາກສ່ວນພາຍນອກ, ການຮ່ວມມືໃນການກໍ່ສ້າງ, ຄຸນນະພາບແລະປະລິມານ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດທັນເວລາແລະຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.ວາງແຜນ, ຈັດລະບຽບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຍົກເຄື່ອງໃໝ່, ການຫັນປ່ຽນທາງເຕັກນິກ, ການຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດ, ການສ້ອມແປງແລະການບຳລຸງຮັກສາໂດຍຈ້າງພາກສ່ວນພາຍນອກ, ລວມທັງການສ້າງແຜນການ, ການທົບທວນຄືນ, ງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການຄວບຄຸມ, ແລະ ການຍອມຮັບຂອງອົງກອນ.ໃນກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດອັນໃຫຍ່ໂຕຮ້າຍແຮງຢູ່ບໍລິເວນໂຮງງານ, ມີສິດໃນການແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງປະຕິບັດການສ້ອມແປງສຸກເສີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍ່ການຈັດການແກ້ໄຂພື້ນທີ່ໆເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນ. ປະສານສົມທົບໃນການຈັດແຈງແລະຈັດຕັ້ງວຽກງານສ້ອມແປງສຸກເສີນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກອຸບັດຕິເຫດ; ຫຼັງຈາກອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດການແກ້ໄຂແລ້ວ, ສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນສອບສວນໃຫ້ທັນເວລາ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວິເຄາະອຸບັດຕິເຫດ, ແລະການສຶກສາກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຄວນເພີ່ມການປ້ອງກັນໂດຍຕິດຕາມເບີ່ງຄືນຢ່າງໃສ່ໃຈ.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບັນດາຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂັ້ນເທິງ.1) Strengthen enterprise safety management, education and training of enterprise safety production, and prevent safety liability accidents.2) Responsible for presiding over the overall work of the department, leading and managing subordinates to participate in the management of various departments, formulating and implementing department work plans. Organize and urge department personnel to complete the tasks within the scope of responsibility of the department on time and as required.3) According to the actual situation of the enterprise, formulate the management system of plant, facility and equipment applicable to the enterprise, various management systems and working standards of the maintenance department, the annual maintenance plan, inspection and maintenance plan, maintenance quality standards and technical requirements of the entire plant. At the same time, it is constantly revised and improved according to the actual requirements of the enterprise's development.4) Implement the maintenance system and implementation standards for plant, facilities, and equipment, and supervise and inspect the maintenance and maintenance, find management loopholes, timely check for omissions, and take timely response measures to problems that have been discovered or may arise.5) Understand and master the operation status of enterprise equipment, be familiar with the changes of on-site production equipment and equipment and the whole production process, analyze the economic performance of various equipment operations, organize and arrange various repairs and maintenance of facilities and equipment, and ensure the status of facilities and equipment Meet the needs of use, ensure production stability, reduce equipment failure rate and maintenance costs, and do a good job of updating and transforming equipment that is not applicable.6) Have a good sense of service to serve the equipment use department, coordinate and maintain the relationship between the departments related to the equipment, and ensure the effective achievement of equipment management goals.7) Establish and maintain the company’s equipment general ledger, manage equipment parts inventory, and maintain a safety stock plan.8) Participate in new equipment survey, research, and development work, participate in equipment procurement inquiry and price comparison, supplier selection, participate in equipment procurement decision-making, and provide technical support in the process.9) Participate in the research and development of new equipment, and provide technical support and check. Take full charge and manage the debugging and acceptance process of new equipment to ensure that it is put into normal use as soon as possible.10) Participate in factory construction projects, outsourcing construction project decision-making, including plan formulation, feasibility analysis, technical support, participate in construction project inquiry, price comparison, engineering quantity analysis, supplier selection, and provide technical support in the process.11) Manage projects under construction and outsourced construction projects as our representative, fully responsible for project tracking, quality and technical control, communication with outsourcing parties, cooperation with construction, quality and quantity, and timely and effective completion of various construction projects.12) Plan, organize, and implement various tasks such as overhaul, technical transformation, capacity expansion, outsourcing repair and maintenance, including plan formulation, review, cost budget and control, and organization acceptance.13) In the event of a major accident in the plant area, the right to directly notify relevant personnel to carry out emergency repairs on site, and be fully responsible for the handling of the accident site. Coordinate arrangements and organize emergency repair work to ensure personnel safety and reduce accident losses; after the accident is handled, the cause of the accident should be investigated in time, involved in accident analysis, and accident experience education and follow-up prevention should be strengthened.14) Complete other tasks assigned by superiors1)      加强企业安全管理,企业安全生产的教育与培训,杜绝安全责任事故发生。2)      负责主持本部门的全面工作,领导和管理下属参与各项部门管理工作,制定部门工作计划并落实。组织、督促部门人员按时按要求完成本部门职责范围的工作任务。3)      结合企业实际,制定适用于企业的厂房、设施、设备管理制度,维修部门的各项管理制度和工作标准,全厂设备年度检修计划、检查维护计划、检修质量标准及技术要求。同时根据企业发展的实际要求不断对其进行修改和完善。4)      实施厂房、设施、设备的维修保养制度和执行标准,并监督检查维修维护情况,发现管理漏洞,及时查漏补缺,对已发现或可能出现的问题及时采取应对措施。5)      了解、掌握企业设备运转状况,熟悉现场生产装置和设备及生产全过程的变化情况,分析各种设备运行的经济性能,组织安排设施、设备各项修理和维护保养工作,保证设施设备状况符合使用需求,保证生产稳定性,降低设备故障率与维修成本,对于不适用的设备,做好更新改造工作。6)      具有良好的服务意识服务于设备使用部门,协调维护与设备有关联的各部门间的关系,保证设备管理目标的有效达成。7)      建立和维护公司设备总台帐,管理设备配件库存,维护安全库存计划。8)      参与新设备调查、研究、开发工作,参与设备采购询价和比价、供应商选择,参与设备采购决策,并在过程中提供技术支持。9)      参与新设备研发,这技术上提供支持与把关。全面负责和管理新设备调试、验收过程,保证其及早投入正常使用。10)  参与工厂建设项目,外包施工项目决策,包括方案制定,可行性分析,技术支持,参与建设项目询价、比价、工程量分析、供应商选择工作,并在过程中提供技术支持。11)  对在建项目,外包施工项目作为我方代表的身份进行管理,全面负责项目跟踪,质量技术把关,与外包方沟通、配合施工,保质保量,及时有效地完成各项建设项目。12)  计划、组织、实施大修、技改、扩容、外包维修维护等各项工作,包括方案的制定、审核、费用预算与控制、组织验收等。13)  厂区发生重大事故时,有权直接通知有关人员到现场进行抢修,全面负责事故现场的处理。协调安排、组织事故抢修工作,保障人员安全,减少事故损失;事故处理完成后,及时调查事故原因,参与事故分析,加强事故经验教育和后续防范。14)  完成上级交办的其他工作任务。Interested please submit your CV and Cover Letter to Human Resources Department by email: helen.Wu@primedchina.com
  • ຜູ້ຈັດການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ Interested please submit your CV and Cover Letter to Human Resources Department by email: helen.Wu@primedchina.com
Contact
Contact Name : Bob Song
Email : bobsong@primedchina.com
Operation Time : https://www.primed.ca/
Website : https://www.primed.ca/
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.