108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

SokDee Property Development

SokDee Property Development

N/A Meuangnoi Village Xaysettha District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າ ຝ່າຍບັນຊີ ການເງິນ ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າ ຝ່າຍບັນຊີ ການເງິນ Job description ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:ລາຍງານຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນແກ່ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດໂດຍການວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານບັນຊີໂຄງການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດກະກຽມລາຍການຂໍ້ມູນບັນຊີຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ລາຍການບັນຊີທຶນ ຂອງບໍລິສັດໂດຍການລວມລວມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນບັນຊີການເງິນລາຍງານທຸລະກໍາຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນຂອງບັນຊີຕ່າງໆພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິຫານໃນການດໍາເນີນການທາງດ້ານການເງິນໂດຍການວິເຄາະທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ.ສະຫຼຸບສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງິນປັດຈຸບັນ: ກະກຽມງົບສະແດງສະຖານະການເງິນ, ງົບກໍາໄລ-ຂາດທຶນ, ງົບກະແສເງິນສົດ ພ້ອມທັງ ງົບກຳໄລສະສົມ.ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ລາຍງານຜົນປະກອບການໃນທຸກໆໄຕມາດຂອງບໍລິສັດ.ຄຸ້ມຄອງ, ຄວບຄຸມທາງດ້ານບັນຊີການເງິນໂດຍການກະກຽມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທາງດ້ານບັນຊີຊີ້ແນະພະນັກງານລົງບັນຊີ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານບັນຊີ ເເກ່ພະນັກງານລາຍງານເເລະແຈ້ງການປິດບັນຊີທຸກໆເດືອນເຊັ່ນ: ຍອດຍົກມາ ແລະ ບັນຊີສະຫຼຸບທັງໝົດພາຍໃນເດືອນຮັກສາຂໍ້ມູນບັນຊີການເງິນໂດຍການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Database backups)ຈັດສ້າງເເລະດູແລລະບຽບການທາງດ້ານບັນຊີການເງິນໂດຍໃຫ້ມີການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ດີກະກຽມການຊໍາລະເງິນໂດຍການກວດສອບເອກະສານ ແລະ ການຮ້ອງຂໍໃບອະນຸມັດເບີກຈ່າຍໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ຜູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທາງດ້ານບັນຊີການເງິນທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍນະໂຍບາຍບັນຊີ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງເເນະນຳການພັດທະນາລະບົບບັນຊີໄປເລື້ອຍໆ.ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກທຸລະກໍາທາງການເງິນ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທົບທວນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນຂອງບັນຊີທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.Qualifications:ມີປະສົບການທາງດ້ານບັນຊີ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີອາຍຸ 35+ ປີຂື້ນໄປຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີມີຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງຂອງບັນຊີ, ລວມທັງມາດຕະຖານບັນຊີ LFRS for SMEມີຄວາມຊໍານານໃນນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີທີ່ເປັນມາດຕະຖານມີຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ Microsoft Office Excel: VLOOKUP, Pivot, Queryມີປະສົບການໃນການແຍກບັນຊີໂດຍລວມມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເນັ້ນລາຍລະອຽດ ແລະ ມີທັກສະໃນການວິເຄາະທີ່ດີຈົບການສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າຫາກມີໃບຢັ້ງຢືນນັກກວດສອບບັນຊີ (CPA) ແມ່ນພິຈາລະນາເປັນພິເສດBenefits ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເປັນພະນັກງານເງິນເດືອນພື້ນຖານ ຫຼື ສາມາດເປັນທີ່ປຶກສາໄດ້ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຕອບເເທນ ຫຼື ໂບນັດ ຈາກການເຮັດວຽກທີ່ມີຜົນງານດີ ເງິນຄ່ານ້ຳມັນລົດ ໂທລະສັບ ເເລະ ຄ່າກິນເຂົ້າໄດ້ຮັບການດູເເລໃນກໍລະນີເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍເອກະສານຕິດຂັດ:ເເບບຟອມສະຫມັກວຽກທີ່ປະກອບສົມບູນ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ https://drive.google.com/file/d/1spJ59YIu4s1TYMg9HYcW9dC11ck-z5M2/viewCV ຂອງຜູ້ສະຫມັກສຳມະໂນຄົວ (ກ໊ອບປີ້)ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໊ອບປີ້)ໃບຜ່ານງານໃບເເຈ້ງໂທດສຳເນົາໃບປະກາດ (ກ໊ອບປີ້)ໃບຄະເເນນ (ກ໊ອບປີ້)ພົວພັນໄດ້ທີ່: 020-28155551 ນາງ ໂອເລ່ ຫ້ອງການ 020-55788887ເອກະສານສະຫມັກຕ້ອງສົ່ງລາຍລະອຽດເອກະສານຜູ້ສະໝັກມາທີ່: keomahavongson78@gmail.comກ່ຽວກັບກິດຈະການReliance Development ພວກເຮົາດຳເນີນງານທາງດ້ານການລົງທຶນການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ເເລະ ທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງພື້ນທີ່ເພື່ອຄວາມເປັນຢູ່ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນໃນທຸກໆດ້ານ
  • ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ 1. ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງJob description ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກວາງລະບົບເເຜນງານບໍລິຫານວຽກກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ການວາງເເຜນເເລະຄວບຄຸມໂຄງການ ຈັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຄົນ,ເງິນ,ວັດສະດຸ,ກົນຈັກເເລະອື່ນໆ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ສຸດ ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊິບ.ວາງເເຜນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປະຊຸມທີມງານ ເພື່ອກຳນົດກົນລະຍຸດການບໍລິຫານໂຄງການ ເເຕ່ລະໂຄງການໃຫ້ດຳເນີນງານຕາມເເຜນເປົ້າທີ່ວາງໄວ້ ລວມທັງມອບໝາຍວຽກໃຫ້ຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ຄວບຄຸມ ດູເເລ ເເລະ ບໍລິຫານທີມງານໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມເເຜນງານທີ່ກຳນົດ ພ້ອມລາຍງານເເລະຜົນດຳເນີນງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຮັບຮູ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ເເລະ ຄວາມສົມບູນຂອງເເບບວຽກ ເເລະເເບບເເຜນຕ່າງໆກວດສອບການເງິນໂຄງການເເລະຈັດສ້າງລາຍງານການເງິນໃຫ້ເເກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການທົບທວນ ກວດສອບ ເເລະ ອະນຸມັດເເຜນການຈັດສົ່ງວັດສະດຸອະປະກອນ ເເລະ ເເບບການກໍ່ສ້າງ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕ່າງໆໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບເເຜນງານຈັດສ້າງ/ກວດສອບ ເອກະສານຮັບຮອງການເບິກເງິນງວດໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍຕ່າງໆວາງເເຜນການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ຫົວຫນ້າໂຄງການ ບັນຊີໂຄງການ ບັນດາວິສະວະກອນຕ່າງໆປະຈຳສະໜາມ ນາຍຊ່າງ ເເລະ ອ້າຍນ້ອງກຳມະກອນມອບຫນ້າທີ່່ໃຫ້ຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາພ້ອມທັງຕິດຕາມຫນ້າວຽກເເລະການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານ ເເລະ ປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຢ່າງສະຫມໍ່າສະເໝີລົງນາມເເລະອອກເອກະສານສຳຄັນໃນໂຄງການໃນນາມບໍລິສັດ ຕາມທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ສະເຫນີໃຫ້ມີການຝຶກອົມຮົມດ້ານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງເເກ່ພະນັກງານເປັນຕົວເເທນພົວພັນວຽກງານຕ່າງໆກັບອຳນາດການປົກຄອງໃນຂັ້ນຕ່າງໆເເລະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຮັບຮູ້ຄວາມຄືບຫນ້າຈັດສ້າງເເຜນຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ການກຳກັບ ເເລະ ຈັດການໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍໃນໂຄງການທົບທວນກວດສອບ ເເລະ ອະນຸມັດເເຜນງານຫຼັກ ຍ່ອຍ ຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເເລະ ປະສານງານກັບຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ເພື່ອດຳເນີນງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມເເຜນທີ່ວາງໄວ້ທວນທວນເເລະຕິດຕາມຜົນງານ ຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ຫາກບໍ່ເປັນໄປຕາມເເຜນວຽກເເມ່ນເເຈ້ງເເລະໃຫ້ມີການດຳເນີນງານເເກ້ໄຂເເລະປັບປຸງທັນທີໃຫ້ຄວາມເຫັນເເລະປະສານງານກັບຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ໃຫ້ເກິດຂໍ້ຂັດເເຍ່ງໃນການເຮັດວຽກໜ້ອຍທີ່ສຸດຈັດໃຫ້ມີການດຳເນີນການ/ເຂົ້າຮ່ວມ ເເລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸມທີ່ຈຳເປັນກຳກັບດູເເລຂະບວນການປ່ຽນເເປງຫນ້າວຽກໄປຈົນເຖິງງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງ ຈັດສ້າງໃຫ້ທີຜົນກະທົບການປ່ຽນເເປງທີ່ມີຕໍ່ເເຜນວຽກເດີມ ເເລະ ສະເຫນີຄຳສັ່ງປ່ຽນເເປງເເຜນວຽກ ສະເຫນີເຈົ້າຂອງໂຄງການປະຕິບັດເປັນຕົວເເທນຂອງບໍລິສັດໃນການປະຕິບັດໂຄງການຈັດໃຫ້ມີມາດຕະຖານປຽບທຽບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງໂຄງການເເລະມາດຕະຖານສາກົນຂອງຄຸນນະພາບໃນການກໍ່ສ້າງQualifications ຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການເພດຊາຍອາຍຸ 40+ ປີຂື້ນໄປມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ ຮູ້ຈັກໃຫ້ເເລະເສຍສະຫຼະເເລະມີໃຈມັກຮັກໃນການວຽກເປັນທີມນຳພາອ້າຍນ້ອງບຸກທະລຸຄິດບວກ ທັດສະນະຄະດິດີ ມັກຄວາມກ້າວຫນ້າມີຄວາມອົດທົນ ເເລະ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເເລະລ່ວງເວລາໄດ້ວຸດທິການສຶກສາຈົບ ສາຂາວິສະວະກຳ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆມາກ່ອນເປັນຢ່າງດີມີຄວາມຮູ້ດ້ານການສຳຫຼວດເເລະອອກເເບບBenefits ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພື້ນຖານຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຕອບເເທນ ຫຼື ໂບນັດ ຈາກການເຮັດວຽກທີ່ມີຜົນງານດີ ເງິນຄ່ານ້ຳມັນລົດ ໂທລະສັບ ເເລະ ຄ່າກິນເຂົ້າໄດ້ຮັບການດູເເລໃນກໍລະນີເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍເອກະສານຕິດຂັດ:ເເບບຟອມສະຫມັກວຽກທີ່ປະກອບສົມບູນ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ https://drive.google.com/file/d/1spJ59YIu4s1TYMg9HYcW9dC11ck-z5M2/viewCV ຂອງຜູ້ສະຫມັກສຳມະໂນຄົວ (ກ໊ອບປີ້)ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໊ອບປີ້)ໃບຜ່ານງານໃບເເຈ້ງໂທດສຳເນົາໃບປະກາດ (ກ໊ອບປີ້)ໃບຄະເເນນ (ກ໊ອບປີ້)ພົວພັນໄດ້ທີ່: 020-28155551 ນາງ ໂອເລ່ ຫ້ອງການ 020-55788887ເອກະສານສະຫມັກຕ້ອງສົ່ງລາຍລະອຽດເອກະສານຜູ້ສະໝັກມາທີ່: keomahavongson78@gmail.comກ່ຽວກັບກິດຈະການReliance Development ພວກເຮົາດຳເນີນງານທາງດ້ານການລົງທຶນການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ເເລະ ທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງພື້ນທີ່ເພື່ອຄວາມເປັນຢູ່ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນໃນທຸກໆດ້ານ
Contact
Contact Name : N/A
Email : Keomahavongson78@gmail.com
Telephone : 020-28155551 - 020-55788887 - 55787999
Facebook : https://www.facebook.com/SokdeePropertyDevelopment
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.