108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Asean Road Sibounheuang Chanthabouly

  • All job in this company
  • ພະນັກງານບັນຊີ VACANCYAEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd. We are a reputable financial company and our brand is the famous brand of various businesses in many countries in Asia. We are expanding our business and seeking skillful candidate to be part of “AEON” company in Vientiane with attractive benefit and bright opportunity. If you would like to be one of us and join our growing challenge, please do not hesitate to contact us.2. ພະນັກງານບັນຊີ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລະດັບການສຶກສາ: ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິຍາຕີ ສາຂາບັນຊີມີຄວາມຮູ້ດ້ານການບັນຊີ ການເງິນ ແລະ ພາສີອາກອນມີທັກສະໃນການໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Officeມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບ, ແມ່ນຢຳ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາສົມທຽບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານການເງິນໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການວິເຄາະບັນຊີບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈຳວັນຕິດຕາມໃບແຈ້ງໜີ້ ພາສີອາກອນປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າສາຍງານສາມາດເລີ່ມງານໄດ້ທັນທີວິທີການສະໝັກ: ທ່ານສາມາດສົ່ງອີເມວເປັນພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ (ພ້ອມດ້ວຍລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ທ່ານສະໝັກໃຫ້ລະອຽດ) ແລ້ວສົ່ງມາທີ່ອີເມວ: recruitment@aeonlao.com.la ຫຼືທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາເອກະສານການສະໝັກ ຫຼື ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ອີອອນ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ, ຕັ້ງຢູ່ ຕຶກສະກາຍຊີຕີ, ຊັ້ນ 1 ແລະ ຊັ້ນ 3, ຖະໜົນ ອາຊຽນ, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ເບີໂທລະສັບ: 021 225 333, ສາຍດ່ວນ 1433ໝາຍເຫດ: ສະເພາະຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອສຳພາດ.
Contact
Contact Name : Ms Noud CHANTHANAK
Email : sayngeunt@aeonlao.com.la
Telephone : 021 261 010 - 0
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.