108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Asean Road Sibounheuang Chanthabouly

  • All job in this company
  • ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ພະແນກບັນຊີ ບໍລິສັດ ອີອອນ ບໍລິການ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ, ພວກເຮົາເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກໍ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທຸລະກິດຫຼາຍແບບໃນຫຼາຍປະເທດ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກຳລັງຊອກຫາຜູ່ສະໝັກວຽກທີ່ມີຄວາມສາມາດເຕັມເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ “ອິອອນ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບຜົນຕອບແທນທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ສົດໃສສຳລັບທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮ່ວມນຳການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ພະແນກບັນຊີໜ້າ ທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການດຳເນີນງານປະຈຳວັນຂອງພະແນກບັນຊີ.ວິເຄາະຂໍ້ມູນບັນຊີ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານບັນຊີ.ກຳນົດ ແລະ ປະຕິບັດວິທີການບັນຊີ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການທີ່ຖືກຕ້ອງ.ກວດກາບັນຊີປະຈຳເດືອນ ແລະ ປີ ບັນຊີທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ / ຕ້ອງຮັບ, ປື້ມບັນຊີທົ່ວໄປ, ງົບປະມານ, ວິເຄາະຄວາມເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນ.ສ້າງເອກະສານລາຍງານທາງເງິນລວມກິດຈະການ.ສ້າງເອກະສານລາຍງານທາງເງິນເຊັ່ນ: ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະ ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ.ກວດກາການຄິດໄລ່ອາກອນທີ່ຕ້ອງມອບໃຫ້ລັດເປັນປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ອາກອນ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນລາຍໄດ້, ປະກັນສັງຄົມ ແລະອາກອນກຳໄລອື່ນໆ.ພົວພັນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນ: ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກົມບັນຊີ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ.ກວດກາລະບົບການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບສິນຄົງທີ່ຂອງບໍລິສັດ.ກະກຽມບົດລາຍງານຜົນການປະຕິບັດງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.ຄຸ້ມຄອງບັນດາຈຸດປະສົງດຳເນີນງານດ້ານບັນຊີໂດຍການປະກອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບບັນຊີເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ.ຕອບສະໜອງ ຈຸດປະສົງທາງການເງິນໂດຍການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ; ການກະກຽມງົບປະມານປະຈຳປີ.ຮັກສາການຄວບຄຸມບັນຊີໂດຍການສ້າງຕາຕະລາງບັນຊີ; ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການບັນຊີ.ສຶກສາລະບຽບກົດໝາຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບທາງດ້ານການບັນຊີ.ການຄຸ້ມຄອງສັງລວມບັນຊີປະຈຳໄຕມາດ.ຄຸນນະວຸດທິ:ລະດັບປະລິນຍາຕີ , ຊັ້ນສຸງໃນສາຂາບັນຊີມີປະສົບການເຮັດວຽກຢ່າງ ໜ້ອຍ 2-5 ປີຂື້ນໄປໃນຂະແໜງການບັນຊີ.ມີທັກສະໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ທັກສະວິເຄາະທີ່ດີມີໄຫວພິບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ ແລະ ການຈັດການເວລາມີທັກສະໃນການເປັນຜູ່ນຳສູງມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ ເປັນຢ່າງດີຖ້າມີໃບຢັ້ງຢືນທາງດ້ານບັນຊີ (CPA) ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດໝາຍເຫດ: ສະເພາະຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອສຳພາດ
  • ພະນັກງານກວດສອບ ແລະ ທວງໜີ້ ບໍລິສັດ ອີອອນ ບໍລິການ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ, ພວກເຮົາເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກໍ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທຸລະກິດຫຼາຍແບບໃນຫຼາຍປະເທດ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກຳລັງຊອກຫາຜູ່ສະໝັກວຽກທີ່ມີຄວາມສາມາດເຕັມເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ “ອິອອນ” ໃນໜ່ວຍບໍລິການຕົວເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກັບຜົນຕອບແທນທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ສົດໃສສຳລັບທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮ່ວມນຳການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້: ປະຈຳຢູ່ຕົວເມືອງປາກເຊແຂວງຈຳປາສັກພະນັກງານກວດສອບ ແລະ ທວງໜີ້ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ:ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ດຳເນີນການກວດສອບເອກະສານ, ໂທຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ.ລົງກວດສອບຂໍ້ມູນບ້ານ ແລະ ຫ້ອງການຂອງລູກຄ້າ (ຖ້າຈຳເປັນ).ຢ້ຽມຢາມຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດເປັນປະຈຳເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າພັນທະມິດ.ກະກຽມບົດລາຍງານປະຈຳວັນຂອງຜົນການກວດສອບ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມຮ້ານຄ້າພັນທະມິດ.ດຳເນີນການເກັບເງິນນຳລູກຄ້ານອກສະຖານທີ່ດຳເນີນການຕິດຕາມແກະຮອຍ ຫຼື ຊອກຫາທີ່ຢູ່ຂອງລູກຄ້າຄ້າງຊຳລະໂດຍການສອບຖາມຈາກທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນ/ບ່ອນເຮັດວຽກ ປະຈຸບັນ/ເກົ່າ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້.ມອບໃບແຈ້ງຍອດຄ້າງຊຳລະ, ຈົດໝາຍຕິດຕາມໜີ້ ແລະ ໜັງສືແຈ້ງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດບົດລາຍງານການເຮັດວຽກວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫົວຫນ້າສາຍງານ.ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນຂົງເຂດສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການມາກ່ອນ.ອາຍຸ 20 – 35ປີ ແລະ ເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ພື້ນທີ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກເປັນຢ່າງດີໂດຍສະເພາະຕົວເມືອງປາກເຊມີຄວາມສາມາດດ້ານຄອມພິວເຕີ ( Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint)ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ຕ້ອງມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່.ມີທັກສະດ້ານມະນຸດສຳພັນ ແລະ ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.ວິທີການສະໝັກ: ເອກະສານປະກອບການສະໝັກ:1. ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ. 2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະບັດປະຈຳຕົວ, 3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່4. ໃບແຈ້ງໂທດ, 5. ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ,    6. ຮູບ 3x4 2ໃບ,     6. ໃບຜ່ານງານ ແລະ ອື່ນໆ (ຖ້າມີ)ທ່ານສາມາດສົ່ງອີເມວເປັນພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ (ພ້ອມດ້ວຍລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ທ່ານສະໝັກໃຫ້ລະອຽດ) ແລ້ວສົ່ງມາທີ່ອີເມວ: recruitment@aeonlao.com.laຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາເອກະສານການສະໝັກ ຫຼື ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດ ອີອອນ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ, ປະຈຳຢູ່ຮ້ານລາວໂມບາຍກຣຸບເບີໂທລະສັບ: 021 225 333,ໝາຍເຫດ: ສະເພາະຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອສຳພາດ
Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@aeonlao.com.la
Telephone : 021 261 010 - 0
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.