108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Somapa Information Technology (Lao) Co., Ltd

Somapa Information Technology (Lao) Co., Ltd

N/A

  • All job in this company
  • Operation Center (LAOS) ບໍລິສັດ ໂສມາພາ ອິນຟໍເມຊັນ ເຕັກໂນໂລຊີ (ລາວ) ຈຳກັດ (Somapa Information Technology (Lao) Co., Ltd). ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນການໃຫ້ບໍລິການລະບົບດ້ານໄອທີທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ປະຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້Operation Center (LAOS), ຈຳນວນ 8 ຄົນLao Nationality Only.Bachelor degree in any fields.Excellent command of written and spoken Lao and English language.Be able to work on shift.Good computer skills and Internet Explorer, Willing to learn new technology.Good personality, ability to work with team and Service-minded.ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກໄປທີ່ອີເມວ: Recruitment@somapait.com (ລົບກວນຜູ້ສະໝັກບ່ອນໃສ່ Subject ຂອງເມວໃຫ້ໃສ່ຄຳວ່າ Laos Project) ຫຼື LineID : somapait.hr (ດ່ວນທີ່ສຸດ)
  • Network Operation Center (LAOS) ບໍລິສັດ ໂສມາພາ ອິນຟໍເມຊັນ ເຕັກໂນໂລຊີ (ລາວ) ຈຳກັດ (Somapa Information Technology (Lao) Co., Ltd). ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນການໃຫ້ບໍລິການລະບົບດ້ານໄອທີທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ປະຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້Network Operation Center (LAOS), ຈຳນວນ 4 ຄົນຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີສັນຊາດລາວ ເທົ່ານັ້ນ.ຈົບການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ວິສາວະກຳຄອມພິວເຕີ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການດ້ານເຕັກນິກ 2-3 ປີຂື້ນໄປ ໃນດ້ານການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ/ຫຼື ສະໜັບສະໜູນລະບົບມີປະສົບການທາງດ້ານວຽກງານໄອທີ / Computer Networkມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເບິ່ງແຍງລະບົບ Networkມີ CCNA Certified (ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ)ມີບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເພື່ອຮ່ວມງານໄດ້.ຖ້າສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກໄປທີ່ອີເມວ: Recruitment@somapait.com (ລົບກວນຜູ້ສະໝັກບ່ອນໃສ່ Subject ຂອງເມວໃຫ້ໃສ່ຄຳວ່າ Laos Project) ຫຼື LineID : somapait.hr (ດ່ວນທີ່ສຸດ)
Contact
Contact Name : N/A
Email : Recruitment@somapait.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.