108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Unit 01 Asian Road Thongkhankham Village Chanthabouly District

  • All job in this company
  • Area Manager - Saranvane Delivery Hero (Lao) Sole., Ltd (foodpanda Laos)ຕ້ອງການ Area Manager 1  ຕຳແໜ່ງ  ປະຈຳເມືອງສາລະວັນ  ແຂວງສາລະວັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ກຳລວມທຸກວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອດການບໍລິການວາງແຜນ ແລະ ລາຍງານ ແຜນການເຮັດວຽກຫາຜູ້ຈັດການປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່ສົ່ງເສີມວຽກງານຝ່າຍຂາຍ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງໄວ້ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:ສຳເລັດການສືກສາປະລິນຍາຕີສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດ ການຂາຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power point ໄດ້ເປັນຢ່າງດີສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ມີທີ່ພັກອາໄສຢູ່ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນສະຫວັດດີການ:ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານມີເງິນ KPI ຕາມເປົ້າທີ່ເຮັດໄດ້ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ເມວ recruitment@foodpanda.la
  • Sales Representative - Saravane Delivery Hero (Lao) Sole., Ltd (foodpanda Laos) ຕ້ອງການ Sales Representative 1 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ຊອກຫາຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານ ໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງການເຊັນສັນຍາສົ່ງເສີມລາຍຮັບຂອງຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານໃຫ້ດີຂື້ນເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:ສຳເລັດການສືກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການຂາຍ, ພົວພັນກັບຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power pointສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກແຈ້ງຜົນສຳພາດເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນມີທີ່ພັກອາໄສເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນມີພາຫະນະທຽວການເປັນຂອງຕົນເອງສະຫວັດດີການ:ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານມີເງິນຄອມມິດຊັ່ນຕາມເປົ້າທີ່ເຮັດໄດ້ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ເມວ recruitment@foodpanda.la
Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@foodpanda.la
Facebook : https://www.facebook.com/deliveryhero/
Website : https://www.deliveryhero.com/
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.